Aktualności

Rekrutacja - akty prawne

Opłata Rekrutacyjna 2022

Opłata Rekrutacyjna 2022

ZARZĄDZENIE NR 22/2022
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 7 kwietnia 2022 roku
w sprawie ustalenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu


Na podstawie art. 23 ust 1 i 2 pkt 2, art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U.2022 poz. 574), § 38 Rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (tj. Dz.U. 2021, poz. 661) oraz
§ 17 pkt 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (Uchwała Senatu nr
61/2019 z dnia 25 września 2019 r. ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

  1. Ustalam wysokość opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów na kierunek Architektura w wysokości 100,00 złotych.
  2. Ustalam wysokość opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów na pozostałe kierunki studiów w wysokości 85,00 złotych.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr Paweł Strózik