IA Opis efektów kształcenia dla kierunku Architektura

IA Opis efektów kształcenia dla kierunku Architektura

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Instytut Architektury

Nazwa kierunku studiów:      Architektura
Poziom kształcenia:               studia I stopnia
Profil kształcenia:                 ogólnoakademicki

Matryca kierunkowych efektów kształcenia

 

symbol KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA odniesienie do

efektów

obszarowych

odniesienie do standardów

Dz.U. Nr 207

WIEDZA
K1A-W1 Zna niezbędne w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym elementy algebry i analizy, geometrii analitycznej oraz logiki matematycznej. T1A_W01 A-1
K1A-W2 Zna zasady tworzenia aksonometrii i perspektywy, zna metody odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni. T1A_W01 A-2
K1A-W3 Ma niezbędną w projektowaniu architektonicznym wiedzę w zakresie fizyki budowli (zna własności cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych, podstawowe zjawiska dotyczące oświetlenia oraz akustyki). T1A_W01

T1A_W02

A-3
K1A-W4 Ma podstawową wiedzę w zakresie mechaniki budowli. Zna metody analizy płaskich układów statycznie wyznaczalnych, metody graficznego i analitycznego wyznaczania sił ma podstawowe wiadomości w zakresie wytrzymałości materiałów i konstrukcji. T1A_W01

T1A_W02

A-4
K1A-W5 Zna zasady ergonomii. T1A_W03

T1A_W04

T1A_W08

Inne wymagania

3.

K1A-W6 Zna podstawowe zasady projektowania architektonicznego, potrafi wymienić elementy kompozycji architektonicznej. T1A_W03

T1A_W04

B-1

B-2

K1A-W7 Zna podstawowe zasady projektowania urbanistycznego, potrafi wymienić podstawowe elementy kompozycji urbanistycznej. T1A_W03

T1A_W04

B-1

B-2

K1A-W8 Ma wiedzę z zakresu planowania przestrzennego niezbędną dla architekta / urbanisty. T1A_W03 B-2
K1A-W9 Ma podstawową wiedzę w zakresie historii architektury i urbanistyki powszechnej i polskiej. Zna podstawowe kierunki rozwojowe architektury współczesnej. T1A_W03

T1A_W04

T1A_W05

A1_W11*

A1_W12*

B-3

Inne wymagania

2.

K1A-W10 Zna zasady tworzenia rysunków i opisów technicznych. Zna rodzaje i właściwości i zakresy stosowania materiałów budowlanych. Ma niezbędną wiedzę na temat współczesnych technologii budowlanych. T1A_W02

T1A_W06

T1A_W07

B-4
K1A-W11 Zna niezbędne w projektowaniu architektonicznym zasady projektowania konstrukcji budowlanych. T1A_W02

T1A_W06

B-5
K1A-W12 Ma wiedzę na temat podstawowych systemów instalacji budowlanych, rozumie ich wpływ na architekturę obiektu. T1A_W02

T1A_W06

B-6
K1A-W13 Zna zasady kompozycji plastycznej i podstawowe techniki warsztatowe przydatne w opracowaniu i prezentacji projektu architektonicznego. T1A_W01

T1A_W02

A1_W10*

B-7

Inne wymagania

2.

K1A-W14 Ma niezbędną wiedzę na temat uwarunkowań społecznych, organizacyjnych i prawnych działalności architektów i urbanistów. T1A_W08

T1A_W09

T1A_W10

T1A_W11

B-8

B-9

B-10

K1A-W15 Posiada podstawową wiedzę na temat cyklu życia materiałów budowlanych i obiektów T1A_W06
K1A-W16 Posiada wiedzę dotyczącą zagadnień etycznych i ochrony własności intelektualnej w praktyce projektowej T1A_W08

T1A_W09

T1A_W10

B-11

Inne wymagania

3.

K1A-W17 Zna podstawowe techniki informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz prezentacji wyników T1A_W07 Inne wymagania

1.

K1A-W18 Zna słownictwo i gramatykę w języku obcym w zakresie wiedzy ogólnej i dziedziny, którą studiuje T1A_W01

T1A_W08

Inne wymagania

1.

K1A-W19 Posiada podstawową wiedzę z dziedziny nauk o zdrowiu i kultury fizycznej T1A_W08 Inne wymagania

1.

UMIEJĘTNOŚCI
K1A-U1 Potrafi stosować podstawowe metody matematyczne w projektowaniu architektonicznym. T1A_U09 A-1
K1A-U2 Potrafi konstruować i wizualizować obiekty architektoniczne z wykorzystaniem podstawowych zasad geometrii wykreślnej. T1A_U09

T1A_U15

A-2
K1A-U3 Umie uwzględnić podstawowe wymagania cieplno-wilgotnościowe, akustyczne i dotyczące oświetlenia w projekcie architektonicznym. T1A_U09

T1A_U10

T1A_U08

T1A_U13

T1A_U16

A-3
K1A-U4 Umie zidentyfikować naprężenia występujące w elementach układu konstrukcyjnego budynku, potrafi przedstawić schemat statyczny prostego układu konstrukcyjnego prostego obiektu architektonicznego. T1A_U08

T1A_U09

T1A_U10

A-4
K1A-U5 Potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny o małym stopniu złożoności. T1A_U01

T1A_U04

T1A_U05

T1A_U08

T1A_U10

T1A_U14

T1A_U15

T1A_U16

B-1

B-2

B-3

K1A-U6 Potrafi zaprojektować zespół urbanistyczny o małym stopniu złożoności. T1A_U01

T1A_U04

T1A_U05

T1A_U08

T1A_U14

T1A_U15

T1A_U16

B-2

B-3

K1A-U7 Potrafi przygotować i przedstawić krytyczną analizę obiektu architektonicznego / urbanistycznego. T1A_U01

T1A_U03

T1A_U04

T1A_U08

T1A_U10

T1A_U13

T1A_U15

B-1

B-3

Inne wymagania

2.

K1A-U8 Umie przygotować dokumentację architektoniczno-budowlaną prostego obiektu architektonicznego. T1A_U07

T1A_U14

T1A_U15

B-1

B-2

B-4

B-5

B-7

B-10

K1A-U9 Potrafi dobrać system konstrukcyjny do prostego rozwiązania architektonicznego. T1A_U10 A-4
K1A-U10 Potrafi stosować systemy i rozwiązania energooszczędne w projektowaniu architektonicznym. T1A_U10

T1A_U13

T1A_U14

A-3

B-1

B-2

B-4

B-6

B-9

B-10

K1A-U11 Posługuje się podstawowym warsztatem plastycznym w tworzeniu i prezentacji projektu. T1A_U02

A1_U15*

A1_U16*

B-7
K1A-U12 Rozumie wpływ czynników ekonomicznych na projektowanie architektoniczne/urbanistyczne. T1A_U12 B-8
K1A-U13 Potrafi wymienić podstawowe zasady organizacji procesu inwestycyjnego, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa. T1A_U11 B-9
K1A-U14 Rozumie konieczność uwzględnienia przepisów w zakresie prawa budowlanego w projektowaniu. T1A_U11 B-10
K1A-U15 Potrafi stosować materiały budowlane i technologie stosowanie do uwarunkowań środowiskowych, formy i funkcji obiektu T1A_U13

T1A_U15

T1A_U16

B-1

B-2

B-4

B-6

K1A-U16 Uwzględnia w projektowaniu wzajemne zależności między kreowaną przestrzenią użytkową a jej otoczeniem T1A_U10

T1A_U13

B-1

B-2

B-3

B-7

B-10

Inne wymagania

2.

K1A-U17 Potrafi pozyskiwać, gromadzić i analizować informacje oraz formułować na ich podstawie wytyczne projektowe T1A_U08

T1A_U09

T1A_U10

T1A_U13

T1A_U15

A-1

B-1

B-2

B-3

B-9

B-10

Inne wymagania

1.

K1A-U18 Rozumie potrzebę uwzględnienia czynników społecznych w projektowaniu T1A_U10 B-11
K1A-U19 Ma umiejętności z zakresu technik komputerowych na poziomie wystarczającym do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych T1A_U02

T1A_U07

B-1

B-7

Inne wymagania

1.

K1A-U20 Zna język obcy na poziomie B2 T1A_U01

T1A_U03

T1A_U04

T1A_U06

Inne wymagania

1.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K1A-K1 Potrafi pracować w zespole; pełnić różne role w zależności od typu zadania projektowego. T1A_K01

T1A_K03

T1A_K06

B-1

B-2

B-4

B-9

Praktyki zawodowe

K1A-K2 Rozumie strukturę zadania projektowego, które wykonuje, potrafi zebrać niezbędne dane do projektu oraz sformułować plan jego realizacji T1A_K04 B-1

B-2

B-8

B-9

Praktyki zawodowe

K1A-K3 W praktyce projektowej uwzględnia pozatechniczne aspekty i skutki działalności architekta i urbanisty. T1A_K02 B-1

B-2

Inne wymagania

2.

K1A-K4 Ma świadomość roli społecznej absolwenta kierunku architektura. W działalności projektowej kieruje się zasadami etyki zawodowej. T1A_K01

T1A_K03

T1A_K07

B-1

B-2

B-3

B-4

B-6

B-8

B-10

B-11

Inne wymagania

2.

K1A-K5 Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu w każdej fazie procesu inwestycyjnego T1A_K05
K1A-K6 Stosuje zasadę uczenia się przez całe życie. T1A_K01 B-1

B-2

B-10

Inne wymagania

2.

K1A-K7 Jest przygotowany do współzawodnictwa w warunkach wolnej konkurencji T1A_K06 B-8

B-9

B-10

K1A-K8 W praktyce projektowej kieruje się zasadą poszanowania dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego. T1A_K02 B-1

B-2

B-3

B-7

B-11

Inne wymagania

2.

K1A-K9 Rozumie potrzebę dbałości o zachowanie sprawności fizycznej T1A_K02 Inne wymagania

1.