Akty prawne

Akty prawne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU
UCHWAŁA Nr 3/2016

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu wydanie II
Na podstawie art.62 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2012 poz. 572 z późn.zm.) oraz na podstawie § 29 pkt 3 i 19 Statutu Uczelni, Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się Zasady Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Raciborzu — wydanie II, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Prorektorowi do spraw dydaktyki i studentów.

§3

Traci moc obowiązującą Uchwała nr 59/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu z późniejszymi zmianami.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Senatu
dr hab. inż. arch. prof. Ewa Stachura