Ewaluacja Jakości Kształcenia

Ewaluacja Jakości Kształcenia

[et_pb_section admin_label=”Sekcja” fullwidth=”on” specialty=”off”][et_pb_fullwidth_image admin_label=”Obraz w pełnej szerokości” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” animation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” src=”https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/wp-content/uploads/2016/08/download.jpg”] [/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”Wiersz”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Tekst” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Ogólne zadania Biura Ewaluacji Jakości Kształcenia

Biuro Ewaluacji Jakości Kształcenia organizuje, koordynuje i nadzoruje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia oraz doskonalenia jakości kształcenia na Uczelni oraz do podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności Uczelni wobec innych szkół wyższych, we współpracy z władzami Uczelni, instytutami realizującymi zadania dydaktyczne.

Do zadań BEJK należy:

  • współdziałanie z Prorektorem właściwym do spraw studenckich, Dyrektorami Instytutów
    przy opracowywaniu strategii rozwoju oferty dydaktycznej Uczelni oraz projektów ramowych zasad kształcenia,
  • monitorowanie i dokonywanie okresowych przeglądów programów nauczania,
    we współpracy z Prorektorem właściwym do spraw studenckich,
  • opracowywanie projektów ankiet i procedur w zakresie:

a) wyrażania przez studentów Uczelni opinii na temat jakości kształcenia i obsługi procesu dydaktycznego w Uczelni i poszczególnych jednostkach organizacyjnych,

b) samooceny jednostek organizacyjnych Uczelni realizujących zadania dydaktyczne, dotyczącej procesu kształcenia w danej jednostce,

  • organizowanie i nadzorowanie badania opinii i przeprowadzania ocen, a także opracowywanie wyników uzyskanych ocen i opinii,
  • współpraca z Prorektorem właściwym do spraw studenckich, Dyrektorami Instytutów realizującymi zadania dydaktyczne w zakresie akredytacji kierunków studiów i procesów kształcenia oraz opracowywanie stosownych raportów dla władz Uczelni,
  • przedstawianie władzom Uczelni wniosków wypływających z przeprowadzanych badań opinii i ocen oraz z kontroli akredytacyjnych, a także propozycji i rekomendacji dotyczących poprawy jakości kształcenia.

System badań ankietowych stanowi integralną część systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w PWSZ. Badania ankietowe prowadzone są z poszanowaniem zasad etyki badań społecznych, a w szczególności dobrowolności, animowości, poufności oraz jawności wyników.

Obejmować będą: studencką opinię o zajęciach dydaktycznych, opinie o usługach pracowników administracji dokonywaną przez studentów i wykładowców.

I 1. Ocena przez studentów zajęć dydaktycznych dotyczy każdego przedmiotu zawartego w programie studiów dla danego kierunku, specjalności oraz rodzaju i systemu studiów.

2. Ocena odbywa się w ostatnich dwóch tygodniach semestru na podstawie anonimowej ankiety

3. Ankieta przeprowadzana jest przez osobę upoważnioną przez Prorektora właściwego do spraw studenckich, podczas zajęć dydaktycznych. Prowadzący zajęcia jest nieobecny w czasie wypełniania ankiet przez studentów, nie może ingerować w ich wypełnianie, nie może mieć dostępu do wypełnionych arkuszy przed opracowaniem wyników ankiet.

4. Wypełnione arkusze ankiety oceny przedmiotów oraz inne dane osobowe są poufne, dostęp do tych danych ma Prorektor właściwy do spraw studenckich i osoby przez niego upoważnione. Dyrektor Instytutu po otrzymaniu opracowanych wyników ankiety jest zobowiązany do poinformowania o jej wynikach osoby, których ankieta dotyczyła.

II. 1. Ocena pracowników administracji – dotyczy każdego działu współpracującego bezpośrednio ze studentami i wykładowcami.

2. Ocena pracowników administracyjnych dokonywana przez studentów odbywa się trakcie zbierania opinii ankietowych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych.

3. Opinia wykładowców na temat pracowników administracyjnych będzie przeprowadzana i zbierana w trakcie zebrań instytutowych przynajmniej raz w roku.

4. Opracowane wyniki ankiet przekazywane są do Prorektora właściwego do spraw studenckich i Kanclerza, który zobowiązany jest do poinformowania osoby zainteresowanej o wynikach ankiety.

III. 1. Biuro Ewaluacji Jakości Kształcenia po przeprowadzeniu badań opracowuje raport jakości kształcenia na podstawie wyników ankiet studentów uwzględniających opinie studentów na temat strony organizacyjnej zajęć, jasności wymagań, obiektywizmu ocen zgodnie z arkuszem ankiety dla: Prorektora właściwego do spraw studenckich oraz Dyrektorów Instytutów.

2. Dyrektorzy Instytutów w oparciu o dane zawarte w raporcie przekazują Prorektorowi właściwemu do spraw studenckich wstępne wnioski dotyczące wykorzystania danych zawartych w raporcie.

IV. 1. Za organizację oceny zajęć dydaktycznych przez studentów, opinii wykładowców, opracowanie wyników ankiet oraz za wykorzystanie wyników oceny i opinii w procesie doskonalenia jakości kształcenia odpowiada Prorektor właściwy do spraw studenckich.

2. Syntetyczne sprawozdanie z wyników badań ankietowych publikuje Rektor i udostępnia całej społeczności akademickiej za pośrednictwem Biura Ewaluacji Jakości Kształcenia na stronie internetowej PWSZ w Raciborzu.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]