Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Miasto Opawa zdobyło dotację na czesko-polski projekt architektoniczny

Miasto Opava

Miasto Opawa zdobyło dotację na czesko-polski projekt architektoniczny

Miasto Statutowe Opawa zdobyło dotację z Euroregionu Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na projekt numer rejestracyjny CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000801 „Odnowienie Śląskich Centrum I. – Opawa“, który realizowany będzie w ciągu całego roku 2017. Przewidywane wydatki kwalifikowane projektu są 18.396,80 EUR, przyznana dotacja wynosi 15.637,28 EUR.

Partnerem polskim projektu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Miastu Statutowemu Opawie z realizacją projektu pomaga katedra architektury fakultetu budowlanego VŠB – Technical University of Ostrava. Celem tego projektu jest inwentaryzacja z punktu widzenia architektonicznego miejsc problemowych na terenie miasta. Wnioskowany będzie zarys urbanistycznego rozwiązania podanych miejsc problemowych.,