Studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Ogólne informacje o kierunku

Złożoność i rozległość cywilizacyjnych przemian zmusza człowieka do podejmowania racjonalnych działań na różnych płaszczyznach egzystencji. W codziennym życiu poszukuje się kompetentnych ludzi – fachowców, z wysokimi umiejętnościami w danej dziedzinie, z pożądanymi kwalifikacjami zawodowymi. Absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym sprosta tym wymaganiom, gdyż jest przygotowany do pełnienia roli nauczyciela – wychowawcy w przedszkolu i klasach początkowych. 

Kompendium

Dobrze znany zawód w nowoczesnej formie

Jednolite, stacjonarne studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym trwają pięć lat – 10 semestrów, w tym 6 miesięcy praktyk w przedszkolu i klasach początkowych. Ich oferta edukacyjna jest atrakcyjna poznawczo i skoncentrowana na studencie – jego cechach osobowościowych oraz przygotowaniu go do wykonywania zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i klas początkowych (zawiera przedmioty służące rozwojowi osobowości dzieci). W trosce o satysfakcję z procesu studiowania i efektywność podejmowanych działań już na pierwszym semestrze zaplanowano dla studentów zajęcia do wyboru: z zakresu technik uczenia się lub pracy na rzecz własnego rozwoju, a na ostatnim – przedmiot pn. personalizacja procesu kształcenia nauczycieli, który umożliwi studentom dokonanie autodiagnozy w zakresie przygotowania do podjęcia pracy zawodowej, swoich kompetencji pedagogicznych. Przewidziano w nim także indywidualne doradztwo metodyczne dla każdego studenta z uwzględnieniem wymagań w zakresie obowiązującego awansu zawodowego nauczycieli. Studiowaniu na prognozowanym kierunku sprzyja także posiadana przez ANS baza lokalowa oraz inne obiekty, które cały czas ulegają modernizacji i relokacji pomieszczeń tak, by sprzyjały studiowaniu, procesowi komunikowania się z kadrą dydaktyczno–naukową (obecnie trwają prace nad wyodrębnieniem pionu pomieszczeń przeznaczonych dla pedagogiki).

Wyjątkowy program kształcenia

Głównym celem, jaki przyświecał opracowaniu programu kształcenia, planu studiów było, aby przyszły absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym legitymował się następującymi cechami i kompetencjami:

  • to profesjonalista, posiadający wysoki poziom kompetencji zawodowych, niezbędnych do kształtowania i rozwoju osobowości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada różnorodne doświadczenia, w tym dotyczące własnej osoby (samoocena, samoakceptacja). Jest świadomy swoich mocnych stron i kompetencji komunikacyjnych, które pozwolą mu prowadzić dialog, nawiązywać relacje interpersonalne z dziećmi i ich rodzicami w duchu podmiotowości, tolerancji, szacunku i zrozumienia;
  • jako refleksyjny praktyk w działaniu, który potrafi kreować środowisko edukacyjne sprzyjające wspieraniu indywidualnych zdolności, pasji i talentów dzieci oraz podejmowaniu pracy na rzecz własnego rozwoju, niezbędnej w całożyciowym funkcjonowaniu każdej jednostki. Wysoki poziom kompetencji prakseologicznych pozwoli mu także na dobór odpowiednich metod kształcenia, środków dydaktycznych i form organizacyjnych, umożliwiających indywidualizację procesu kształcenia – zróżnicowanie działań tak, by stworzyć dzieciom warunki do pracy na miarę ich możliwości. Dzięki temu będą one mogły “doświadczać świata” – uczyć się przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.
  • oprócz przygotowania do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: dyslektycznym, mającym specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki oraz dzieckiem z zburzeniami w zachowaniu, czy też z dzieckiem zdolnym, absolwent wykazuje się również biegłością w posługiwaniu się językiem angielskim lub niemieckim. Rozumie potrzebę i istotę wczesnego startu w nauczaniu i uczeniu się języka obcego. Ma wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzenia edukacji obcojęzycznej w nurt intencjonalnego kształcenia i wychowania dzieci.
Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oferują szerokie umiejętności do pracy w roli nauczyciela.

Opinie absolwentów o kierunku