Pielęgniarstwo – studia 2. stopnia

Pielęgniarstwo – studia 2. stopnia

Ogólne informacje o kierunku

Bezpłatne studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo stanowią optymalną ofertę dla studenta polskiego i zagranicznego pragnącego doskonalić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu z uwzględnieniem poszerzonych obszarów pielęgniarstwa specjalistycznego, ale również psychologii i dydaktyki.

Kompendium

Kolejny etap kariery

Studia gwarantują uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu metodologii badań naukowych, dzięki czemu absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Pielęgniarstwo będzie posiadał kompetencje do dokonywania samodzielnych, pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu człowieka, zgodnie z zasadami etyki kierowania zespołami ludzkimi i podejmowania samodzielnych decyzji w szerokim zakresie pielęgnowania.

Czas na wyzwania!

Program studiów umożliwi studentom bycie mobilnymi i przygotowanymi do działania na polu zawodowym oraz zwiększy pewność siebie i da siłę do podejmowania wyzwań stawianym przez współczesność. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej rożnego szczebla, również w obszarach związanych z zarządzaniem i działalnością marketingową, uwzględnioną w zapisach Nowe kompetencje pielęgniarek i położnych. Dokument opracowany w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, grudzień 2020 r.

 

Opinie absolwentów o kierunku