Historia

Historia

Wydarzyło się w roku akademickim…

Historia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu jest niezwykle bogata w wydarzenia. Od początku istnienia uczelni jej pracownicy i studenci starali się na różne sposoby przekraczać granice zakreślone przez plany i programy studiów, aby włączać raciborską Szkołę w życie społeczności lokalnej w wymiarze intelektualnym, kulturowym, społecznym. PWSZ nigdy nie był odizolowaną od otoczenia społecznego enklawą, przeciwnie, poprzez różnorodne działania stawał się coraz intensywniej ważnym segmentem lokalnej struktury społeczno-kulturowej, a także ekonomicznej. Te liczne przedsięwzięcia budzą szacunek i uznanie wśród osób oraz instytucji. Jubileusz uczelni jest dobrą okazją, aby niektóre z tych wydarzeń przypomnieć. Kalendarium, które prezentujemy, jest oczywiście niepełne, nie sposób bowiem zawrzeć w publikacji mającej ograniczoną objętość całokształtu przebogatego życia Szkoły, będącej z natury, dzięki podmiotowości i aktywności młodych, wchodzących w dorosłe życie ludzi, instytucją o ogromnej dynamice i kreatywności.

2001/2002

 • 20 września 2001 roku został wydany akt powołania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. [_DZIENNIK USTAW w sprawie utworzenia PWSZ foto. Gabriela Habrom-Rokosz, opis: Rozporządzenie powołujące do życia PWSZ w Raciborzu z odręcznie zapisanymi gratulacjami ówczesnego Prezesa Rady Ministrów prof. Jerzego Buzka             podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz]
 • 1 lutego 2002 roku uruchomiono kształcenie w raciborskiej PWSZ.
 • Inauguracja roku akademickiego 2001/2002, z uwagi na datę powołania uczelni skróconego, była skromna. Przedstawiciele władz Szkoły uczestniczyli w niej jeszcze bez tradycyjnych tog, łańcuchów i berła.
2001-2002 INAUGURACJA foto.Gabriela Habrom-Rokosz;  opis zdjęcia: Przemawia ówczesny Starosta Powiatowy prof. dr hab. Marek Bugdol, bardzo zasłużony w staraniach o utworzenie szkoły wyższej w Raciborzu
Inauguracja 2001_2002 foto.G. Habrom-Rokosz Scan barwnego negatywu (1); opis zdjęcia: Pierwsze w historii PWSZ ślubowanie studentów 
Inauguracja 2001_2002 foto.G. Habrom-Rokosz Scan barwnego negatywu . Uczestnicy pierwszej uroczystości inauguracyjnej    

2003/2004

 • Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2003/2004 była dowodem na systematyczny rozwój uczelni.
JM Rektor prof. dr hab. Joachim Raczek oraz Prorektor dr Jerzy Pospiech dokonują immatrykulacji studentów pierwszego roku        podpis zdjęcia: Foto: G. Habrom-Rokosz

2004/2005

 • 14 grudnia 2004 roku po raz pierwszy zorganizowano  w PWSZ z inicjatywy Instytutu Studiów Edukacyjnych „Akcję Krew”. W pierwszej edycji wzięło udział 90 studentów, którzy oddali ponad 38 litrów krwi.

2005/2006

 • Październikowa inauguracja roku akademickiego 2005/2006 otworzyła piąty rok działalności PWSZ.
2005-2006  INAUGURACJA foto. Gabriela Habrom-Rokosz (1);   opis zdjęcia: Władze uczelni i goście inauguracji
Wykład inauguracyjny z dziedziny matematyki wygłosił dr Alfred Czogała      podpis zdjęcia: Foto: G. Habrom-Rokosz
 • 30 stycznia 2006 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Konwentu PWSZ. Uchwalona w dniu 27 lipca 2005 r. Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym zmieniła dotychczasowy stan prawny szkolnictwa w Polsce. W wyniku tego rozwiązaniu uległ Konwent PWSZ. Na ostatnim jego posiedzeniu Rektor PWSZ, prof. dr hab. Joachim Raczek, podziękował wszystkim członkom Konwentu za istotny wkład pracy na rzecz Uczelni w latach 2002–2005. Członkowie byłego Konwentu – Anna Chrzanowska, Willibald Fabian, Jadwiga Hyrczyk, Jan Kuliga, Roman Nowak, Jan Osuchowski, Henryk Siedlaczek, Tadeusz Wojnar, Jerzy Wziontek – otrzymali listy z podziękowaniami.
 • 9 i 10 maja 2006 r.  uczelnia była gospodarzem konferencji komparatystycznej pod hasłem „Teoria i praktyka oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej”. Współorganizatorami konferencji były: Uniwersytet Wrocławski oraz Śląski Uniwersytet w Opawie.
 • 18 maja 2006 r. – z gościnnym wykładem otwartym dla studentów i pracowników przybył Dennis Hunt, profesor Gulf Coast University (USA). Swoje wystąpienie zatytułował „Trening motoryczny w zespołowych grach sportowych”.  
 • 24 maja 2006 r. uczelnię zaszczyciła swą obecnością Prof. Maria Łopatkowa, która wygłosiła wykład pt. „Możliwości realizacji pedagogiki serca w IV RP”. Warto zauważyć, że termin „IVRP” był wówczas dość powszechnie stosowany.
 • 29 maja 2006 r. odbył się kolejny gościnny wykład monograficzny pt. „Prowadzenie zespołu piłki nożnej. Osobowość trenera”. Wygłosił go trener Antoni Piechniczek.
29.05.2006 prof.Marian Kapica Antoni Piechniczek dr hab. Michał Szepelawy       opis zdjęcia: Prorektor PWSZ prof. Marian Kapica i Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Sztuki dr hab. Michał Szepelawy z trenerem Antonim Piechniczkiem  podpis zdjęcia: Foto: G. Habrom-Rokosz
 • 30 maja 2006 r.  obyło się spotkanie Prorektora prof. Marian Kapica wraz z dyrekcją Instytutu Studiów Edukacyjnych z przedstawicielami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance. Jego celem było zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy PWSZ w Raciborzu a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance.
 • W czerwcu 2006 roku zainicjowało działalność w Instytucie Neofilologii Studenckie Koło Naukowe Bohemistów.

 2006/2007

 • Od 1 października 2006 roku ruszył nowy kierunek – automatyka i robotyka
 • 13 października 2006 r. w auli PWSZ JM Rektor prof. Joachim Raczek ogłosił rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego. Oprawę artystyczną uroczystości zrealizował nieistniejący już dzisiaj Chór Mieszany „Strzecha” (rekrutujący się z uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu) pod dyrekcją mgr. Piotra Libery. Wykład inauguracyjny pt. „Śląsk i Ślązacy w myśli i działalności politycznej Kazimierza Malczewskiego” wygłosił prof. dr hab. Marek Masnyk, wówczas prorektor UO (w bieżącym roku rozpoczynający kadencję rektorską w Uniwersytecie Opolskim).       
2006-2007 INAUGURACJA foto.Gabriela Habrom-Rokosz;    opis zdjęcia: JM Rektor, Prorektorzy i goście z innych uczelni – z tyłu widoczny m.in. prof. dr hab. Marek Masnyk 
 • W dniach 6–7 listopada 2006 r. odbyła się, pod honorowym patronatem posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, konferencja naukowa pod tytułem: „Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim”. Jej organizatorem był Instytut Studiów Społecznych.     
6-7.11.2006 prof. Jerzy Buzek prof.Marian Kapica foto.Adam Rokosz;  opis zdjęcia: Prof. Jerzy Buzek oraz prof. Marian Kapica       podpis zdjęcia: Foto: Adam Rokosz
 • 7 grudnia 2006 roku Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON, działające w Instytucie Sztuki (mieszczącym się wówczas w gmachu przy ulicy Cecylii), zorganizowało spotkanie z jednym z najwybitniejszych fotografików polskich, Jerzym Lewczyńskim.  
Jerzy Lewczyński na pierwszym planie w rozmowie ze studentem    podpis zdjęcia: Foto: G. Habrom-Rokosz
 • W grudniu 2006 roku w raciborskim szpitalu rozpoczęła swoją działalność wolontariacką Fundacja Dr Clown, propagująca hasło: „Uśmiech leczy!”. [zdjęcie z wydarzenia]
 • 22 lutego 2007 r. z inicjatywy redakcji „Almanachu Prowincjonalnego” przeprowadzono dyskusję panelową z okazji 5-lecia działalności PWSZ. Tematem wiodącym spotkania była geneza uczelni, jej dokonania oraz perspektywy rozwojowe. W dyskusji uczestniczyli: Rektor, prof. zw. dr hab. Joachim Raczek; Prorektor, prof. dr hab. Marian Kapica; Prorektor, prof. dr Jerzy Pośpiech; prof. dr hab. Gabriela Kapica; dr Adam Szecówka; wiceprezydent Miasta Racibórz, dr Ludmiła Nowacka; redaktor naczelny „Almanachu Prowincjonalnego”, dr Janusz Nowak oraz inicjator spotkania mgr Marek Rapnicki. Debata została opublikowana w piątym numerze „Almanachu” (kwiecień 2007) i przedrukowana (we fragmentach) w „Eunomii” (nr 6 z 2007).
Debata „Almanachu Prowincjonalnego”    podpis zdjęcia: Foto: G. Habrom-Rokosz
 • 12 marca 2007 roku odbyła się, z udziałem wielu gości, uroczystość nadania pracowni edukacji elementarnej Instytutu Studiów Edukacyjnych imienia doc. dr. Franciszka Czecha.                                                                                                            [E 89_2007 pracownia elementarna dr Franciszka Czecha.foto.Gabriela Habrom-Rokosz;    opis zdjęcia: W pracowni edukacji elementarnej im. doc. dr. Franciszka Czecha  oraz podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz              ]
 • W dniach 11-14 maja 2007 roku prowadzona przez mgr. Witolda Galińskiego reprezentacja PWSZ w piłce siatkowej mężczyzn zdobyła tytuł mistrzowski w XXIV Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w tej dyscyplinie. To wielkie osiągnięcie zaowocowało udziałem w lipcu 2007 roku w Mistrzostwach Europy w Chorwacji.
 • 15 maja 2007 r. w wyniku przeprowadzonych wyborów rektorem PWSZ na lata 2007–2011 został prof. ndzw. dr hab. Michał Szepelawy, dotychczasowy dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej.
 • 24 maja 2007 r. Uczelniana Komisja Wyborcza zorganizowała wybory prorektorów na lata 2007–2011. Prorektorem ds. organizacji i rozwoju został ponownie wybrany dr Jerzy Pośpiech, prof. PWSZ, natomiast prorektorem ds. dydaktyki i studentów został dr Jacek Lembas, dotychczasowy wykładowca w Instytucie Techniki i Matematyki.
 • 1 czerwca 2007 r. obchody 5-lecia PWSZ zostały wzbogacone wykładem prof. dr. hab. Jana Miodka, poświęconym najważniejszym zjawiskom współczesnej polszczyzny. W zorganizowanym przez prof. Mirosława Balowskiego spotkaniu ze słynnym językoznawcą wzięło udział wielu pracowników naukowych i studentów
prof. dr. hab. Jan Miodek w PWS w Raciborzu
 • 21 czerwca 2007 roku w auli PWSZ uroczystym posiedzeniem Senatu, z udziałem wielu dostojnych gości, podsumowano całoroczne obchody pięciolecia istnienia raciborskiej szkoły wyższej.
 • 22 września 2007 doszło do zawarcia umowy o współpracy między PWSZ w Raciborzu i Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Republika Czeska). Trwająca już wcześniej współpraca została w ten sposób sformalizowana.
 • 3 września 2007 r. nastąpiło oficjalne przejęcie obowiązków przez nowo wybranego rektora prof. ndzw. dr. hab. Michała Szepelawego.
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu rozpoczęła w 2007 roku udział w Programie LLP Erasmus. Pierwszym w historii naszej uczelni wyjeżdżającym studentem była Sonia Gorzalnik, studentka filologii angielskiej.

2007/2008  

 • 12 października 2007 roku odbyła się inauguracja roku akademickiego 2007/2008. JM Rektor prof. Michał Szepelawy w mowie rektorskiej przedstawił swoje zamierzenia. Wykład inauguracyjny na temat twórczości Günthera Grassa wygłosił znamienity germanista, prof. dr hab. Norbert Honsza.                                              [E 89_2007-2008 wykład inauguracyjny foto. Adam Rokosz;       opis zdjęcia: Prof. dr hab. Norbert Honsza      podpis zdjęcia: Foto: Adam Rokosz              ]

[ – E 89_2007 INAUGURACJA foto.Adam Rokosz;  opis zdjęcia: Od 1 października 2007 roku dr Jacek Lembas zastąpił prof. dr. hab. Mariana Kapicę na stanowisku Prorektora ds. dydaktyki i studentów      podpis zdjęcia: Foto: Adam Rokosz  ]

 • 17 października 2007 roku JM Rektor prof. Michał Szepelawy podziękował uroczyście siatkarzom za zdobycie brązowego medalu Akademickich Mistrzostw Europy.
 • W dniach 19-28 października 2007 roku odbywał się w Bielsku-Białej II Międzynarodowy Festiwal Fotograficzny Foto Art Festival 2007. Po raz pierwszy w wydarzeniach Festiwalu wzięła udział, z inspiracji i pod kierunkiem mgr Gabrieli Habrom-Rokosz, grupa studentów edukacji artystycznej zrzeszonych w Studenckim Kole Naukowym Fotografii Artystycznej FOTON.
 • 14 listopada 2007 roku gościł w uczelni, na zaproszenie Instytutu Neofilologii, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Bogdan Walczak, specjalizujący się w historii języka polskiego. Wygłosił on wykład pod tytułem „Języki słowiańskie wśród języków świata na progu XXI wieku”.
 • 23 listopada 2007 roku odbyła się konferencja pt. „Źródła władzy mediów”. Zgodnie z intencją Instytutu Studiów Społecznych – organizatora konferencji – jej celem była próba podjęcia dyskusji na temat roli mediów – jako środowiska polityki – dla współczesnej demokracji. [E 89_ISS_fot.  Gabriela Habrom-Rokosz (1);   opis zdjęcia: Wystąpienie dr. Marka Migalskiego – absolwenta Studium Nauczycielskiego w Raciborzu       podpis zdjęcia: Foto: G. Habrom-Rokosz    ]
 • 23 listopada 2007 roku Rektor PWSZ prof. Michał Szepelawy i Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, mgr Janina Wystub, podpisali umowę o współpracy między placówkami.  [  –  E 89_RCK_PWSZ foto. Gabriela Habrom-Rokosz;    opis zdjęcia: Uczestnikami uroczystości podpisania umowy byli m.in.: Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek i Zastępca Prezydenta Raciborza dr Ludmiła Nowacka       podpis zdjęcia: Foto: G. Habrom-Rokosz ]
 • W dniach 23-25 listopada 2007 roku w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu odbył się cykl przedsięwzięć, mających na celu przybliżenie mieszkańcom miasta sztuki religijnej chrześcijaństwa wschodniego. Inicjatorem i głównym organizatorem tego wydarzenia był dr Kazimierz Frączek. Innym uczelnianym akcentem projektu były wykłady wygłoszone przez dra Kazimierza Frączka i dra Zbigniewa Wieczorka. [ –  E 89_Ikoną pisane fot. Gabriela Habrom-Rokosz (326);   opis zdjęcia: Wystawa ikon wykonanych przez studentów Instytutu Sztuki   podpis zdjęcia: Foto: G. Habrom-Rokosz       ]
 • 17 stycznia 2008 roku w Urzędzie Miasta miało miejsce spotkanie rektora PWSZ prof. nadzw. dr. hab. Michała Szepelawego z prezydentem Raciborza Mirosławem Lenkiem i starostą raciborskim Adamem Hajdukiem, poświęcone omówieniu zadań wynikających z programu ROZWÓJ GOSPODARCZY ZIEMII RACIBORSKIEJ POPRZEZ WZMACNIANIE FUNKCJI PAŃSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ.
 • 17 stycznia 2008 roku obradował nowo utworzony Konwent PWSZ. Funkcję przewodniczącego powierzono prezydentowi Raciborza Mirosławowi Lenkowi.
 • 27 lutego 2008 roku Rektor prof. nadzw. dr hab. Michał Szepelawy, Prorektor prof. nadzw. dr Jerzy Pośpiech oraz Dyrektor Instytutu Neofilologii dr Daniel Vogel uczestniczyli w spotkaniu z kierownictwem Katedry Filozofii i Anglistyki Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie.
 • Od 5 kwietnia 2008 roku studenci edukacji artystycznej wykonywali prace dekoracyjne na pływalni PWSZ. Autorka projektu fresków była studentka Katarzyna Bonk. [E 89_BASEN_fot. Gabriela Habrom-Rokosz;  opis zdjęcia: Freski zaprojektowane przez Katarzyne Bonk i wykonane przez studentów edukacji artystycznej      podpis zdjęcia: Foto: G. Habrom-Rokosz ]
 • 23 kwietnia 2008 roku – w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta zostało przeprowadzone seminarium naukowe „Animacja społeczno-kulturalna w mieście: Uwarunkowania – Bariery – Korzyści”. Obrady otworzył Prezydent Raciborza mgr Mirosław Lenk. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. nadzw. dr hab. Michał Szepelawy, dziękując władzom samorządowym za włączenie się w organizację spotkania, wyraził jednocześnie przekonanie, że Seminarium, organizowane wspólnie przez Urząd Miasta i PWSZ, służyć będzie refleksji na temat funkcjonowania społeczności lokalnej.
 • 24-25 kwietnia 2008 roku – odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe na  temat ‘Komunikacja interpersonalna i drogi dochodzenia do porozumienia’, zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Resocjalizacja i Studenckie Koło Naukowe Psychologii, działające w Instytucie Studiów Edukacyjnych. Udział w sympozjum zgłosiło 137 pracowników nauki i studentów z Białorusi, Estonii, Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej, Rosji, Słowacji i Ukrainy.
 • 15 maja 2008 roku przeprowadzono drugą edycję Konkursu Matematycznego o nagrodę Rektora PWSZ. Zawody, w których brali udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zostały zorganizowane przez Instytut Techniki i Matematyki. [zdjęcie z wydarzenia ]
 • 17 maja 2008 roku drużyna koszykarzy, trenowana przez Marcina Parzonkę, awansowała do I ligi  Akademickich Mistrzostw Śląska.
 • 11 czerwca 2008 roku Rektor PWSZ prof. nadzw. dr hab. Michał Szepelawy wziął udział w zrealizowanej w gmachu Sejmu RP konferencji „10 lat PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH w POLSCE”.
 • 25 czerwca 2008 roku w Ostrawie została podpisana umowa o współpracy między Wydziałem Pedagogicznym tamtejszego Uniwersytetu a Instytutem Sztuki.

       2008/2009

 • 3 października 2008 roku odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego.Po raz pierwszy w historii raciborskiej uczelni wręczono wyróżnienie „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu”. Uchwałą Senatu PWSZ z dnia 29 listopada 2007 roku pierwsze takie honorowe wyróżnienie otrzymał pierwszy Rektor PWSZ i jej Współzałożyciel – prof. zw. dr hab. Joachim Raczek. Wykład inauguracyjny na temat „Przyszłość projektu integracyjnego w Europie” wygłosił dr Rafał Riedel.                                                                                                                    [ – E 89_Foto-Gabriela_Habrom-Rokosz (21);   opis zdjęcia: Wykład inauguracyjny       podpis zdjęcia: Foto: G. Habrom-Rokosz    ]

[ – E 89_SZTANDAR PWSZ foto.Gabriela_Habrom-Rokosz (1);   opis zdjęcia: W trakcie uroczystości JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Michał Szepelawy przekazał pocztowi sztandarowemu nowy sztandar PWSZ   podpis zdjęcia: Foto: G. Habrom-Rokosz ]

 • 22 października 2008 roku uczelnia była gospodarzem trzeciego roboczego spotkania partnerów międzynarodowego projektu „Inspire School Education by Non – formal Learning”. Jego celem było zaprezentowanie innowacyjnych scenariuszy zajęć dla nieformalnych miejsc edukacji na temat energii odnawialnej opracowanych przez wszystkich partnerów. Gośćmi spotkania byli: Weronika Schulze, reprezentująca Uniwersytet z Hamburga, Andrea Wegner i Kordula von der Bank z NaturGut Ophoven z Leverkusen, Antonijs Salitis i Lolita Jonane z Daugavpils Universitate z Łotwy. Gospodarzami spotkania były: dr Beata Fedyn, dr Ilona Gembalczyk, mgr Anna Zdanowska oraz Katarzyna Kasowska. [zdjęcie z wydarzenia]
 • 24 października 2008 roku – Rektor, prof. nadzw. dr hab. Michał Szepelawy, Prorektorzy prof. nadzw. dr hab. Jerzy Pośpiech i doc. dr Jacek Lembas oraz delegacja studentów w składzie: Natalia Janik, przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Marta Barysz i Patryk Lokocz uczestniczyli w Jubileuszowej Konferencji z okazji 10-lecia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Uroczystość pod honorowym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej, odbyła się w Ciechanowie, a jej organizatorem była Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.
 • 31 października 2008 roku  Rektor prof. nadzw. dr hab. Michał Szepelawy podpisał umowę o współpracy z Raciborskim Centrum Kultury, w imieniu którego podpis na dokumencie złożyła Dyrektor mgr Janina Wystub.                                             [-  E 89_RCK_PWSZ foto. Gabriela Habrom-Rokosz;    opis zdjęcia: Uczestnikami uroczystości podpisania umowy byli m.in.: Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek i Zastępca Prezydenta Raciborza dr Ludmiła Nowacka       podpis zdjęcia: Foto: G. Habrom-Rokosz ]
 •            ]
 • 4 grudnia 2008 roku w Instytucie Neofilologii gościł Doktor Goro Kimura z Uniwersytetu Hithotsubashi w Japonii. Uczony przyjechał do Polski z okazji X Dni Łużyckich, które od 1999 roku są organizowane przez Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie „Pro Lusatia” z Opola.
 • 6 stycznia 2009 roku JM Rektor, prof. nadzw. dr hab. Michał Szepelawy na zaproszenie Starosty Raciborskiego został członkiem Kapituły, przyznającej nagrody Starosty za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
 • 11 lutego 2009 roku odbyło się podpisanie notarialnej umowy darowizny prawa własności nieruchomości przy ulicy Lwowskiej (tzw. „Słoneczko”).
 • 25 lutego 2009 roku Rektor prof. nadzw. dr hab. Michał Szepelawy podpisał umowę o współpracy w zakresie kształcenia oraz prac naukowo–badawczych z Zespołem Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu. W imieniu tej placówki dokument sygnował jej dyrektor dr Sławomir Janowski.                                                                   [E 89_ZSM_PWSZ fot. Gabriela Habrom-Rokosz;  opisem jest notatka    podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz  ]
 • 17 marca 2009 roku w uczelni na zaproszenie Instytutu Kultury Fizycznej ponownie gościł znakomity trener NBA Dick Helm. Swoje wystąpienie poświęcił problemowi motywacji w sporcie wyczynowym.                                                                                           [E 89_DICK HELM foto.Gabriela Habrom-Rokosz;   opis zdjęcia: Dick Helm    podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz            ]
 • W dniach 1-2 kwietnia 2009 roku Instytut Sztuki gościł, w ramach programu ERASMUS „staff teaching mobility”, Ivanę Kubovą z uczelni partnerskiej – Uniwersytetu Ostrawskiego. [E 89_Ivana Kubova Uni_Ostrava ERASMUS foto.Gabriela Habrom-Rokosz;   opis zdjęcia: Zajęcia warsztatowe   podpis zdjęcia: Foto: G. Habrom-Rokosz     ]
 • W dniach 17-19 kwietnia 2009 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz dokonywali inwentaryzacji fotograficznej zabytkowego założenia Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach.
 • 24 kwietnia 2009 roku PWSZ w Raciborzu była gospodarzem konferencji naukowej pt. „Etyka a polityka”. Konferencja zgromadziła około trzydziestu prelegentów z całej Polski, z wielu uznanych ośrodków akademickich.
 • W dniach 1-3 maja 2009 roku odbywały się w Poznaniu Akademickie Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w piłce siatkowej mężczyzn. Raciborska drużyna, pod kierunkiem trenera mgr. Witolda Galińskiego, zajęła dziewiąte miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz zdobyła tytuł wicemistrza Polski w kategorii wyższych szkół zawodowych.
 • Podczas uroczystej Gali Regionalnego Konkursu „Studencki Nobel”, która odbyła się 7 maja 2009 roku w Sali Biblioteki Śląskiej w Katowicach, studentka II roku edukacji artystycznej, Agnieszka Gogolewska, odebrała dyplom zwyciężczyni uczelnianej w konkursie na najlepszego studenta Rzeczypospolitej Polskiej. [zdjęcie z wydarzenia]
 • Instytut Studiów Społecznych, w ramach działań na rzecz środowiska lokalnego, w kwietniu i maju 2009 roku przeprowadził badania sondażowe, dotyczące zdiagnozowania opinii mieszkańców naszego miasta i powiatu na temat oceny jakości usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu.
 • 2 września 2009 roku Rektor PWSZ w Raciborzu prof. nadzw. dr hab. Michał Szepelawy dokonał uroczystego otwarcia zorganizowanej przez Instytut Neofilologii międzynarodowej konferencji naukowej „Język i literatura czeska – refleksja ważnych wydarzeń historycznych”. Udział w niej wzięło 46 naukowców z Republiki Czeskiej, Austrii i Polski.

2009/2010 

 • Z początkiem roku akademickiego uruchomiono w Bibliotece PWSZ system PROLIB M 21.
 • 15 października 2009 roku zainagurowany został nowy rok akademicki. W trakcie uroczystości, w której wzięło udział wielu dostojnych gości, wyróżniono prof. nadzw. dr. hab. Mariana Kapicę, obchodzącego 75. rocznicę urodzin, a także 55-lecie kariery zawodowej, tytułem „Zasłużonego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu”. Zamknięciem uroczystości  był, wygłoszony przez prof. nadzw. dr. hab. inż. Andrzeja Baiera z Instytutu Techniki i Matematyki, wykład inauguracyjny pt. „Wirtualne modele – przykłady, badania”.                                                         [E 89_INAUGURACJA 2009 foto.Gabriela Habrom-Rokosz;          opis zdjęcia:  Prof. dr hab. Marian Kapica przyjmuje gratulacje   podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz            ]
 • 22 października 2009 roku Rektor PWSZ w Raciborzu prof. nadzw. dr hab. Michał Szepelawy oraz Prezes Zarządu Wydawnictwa „Nowiny” Arkadiusz Gruchot podpisali porozumienie formalizujące wcześniejszą współpracę między uczelnią i popularną w regionie spółką medialną.                                                                               [E 89_NOWINY_PWSZ foto.Gabriela Habrom-Rokosz;   opisem jest notatka     podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz   ]
 • W ostatnim tygodniu października 2009 roku realizatorzy międzynarodowego Projektu „Inspire School Education by Non-formal Learning” wzięli udział w spotkaniach podsumowujących dwuletnią pracę nad zagadnieniem zainspirowania nauczycieli szkół metodami pracy wykorzystywanymi w edukacji nieformalnej oraz tematyką edukacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Odbyły się one w Niemczech – w NaturGut Ophoven w Leverkusen oraz w Hamburgu. [zdjęcie]
 • 7 marca 2010 roku w Gliwicach odbyły się Zimowe Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Wodnym, które rozgrywano po raz pierwszy na basenie pięćdziesięciometrowym. Drużyna AZS PWSZ Racibórz w składzie: Bartłomiej Mazurkiewicz, Daniel Bugdol, Paweł Dembniak, Artur Klimczak, po zaciętej walce w sztafecie 4×50 m z pasem węgorz zdobyła drugie miejsce, przegrywając o 0.04 sekundy z drużyną z Knurowa. Daniel Bugdol wywalczył trzecią lokatę w klasyfikacji generalnej Mistrzostw.
 • 9 marca 2010 roku Rektor prof. nadzw. dr hab. Michał Szepelawy podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu a firmą Raciborskie Media, która reprezentował jej Prezes, Ireneusz Burek.  [E 89_PWSZ_ raciborz.com.pl 9.03.2010 foto.Gabriela Habrom-Rokosz;        opisem zdjęcia jest notatka;   podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz  ]
 • W kwietniu 2010 roku zostało powołane do istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Idea tego stowarzyszenia zrodziła się głównie wśród absolwentów Studium Nauczycielskiego, a podjęły ją władze uczelni, szczególnie Prorektor prof. nadzw. dr hab. Jerzy Pospiech. Prezesem został Marek Kurpis, natomiast wiceprezesami Mariusz Kaleta i Małgorzata Dastig.
 • W dniach 27-29 kwietnia 2010 roku w murach uczelni zorganizowany został Międzynarodowy Obóz Studenckich Kół Naukowych, odbywający się w ramach realizacji międzynarodowego projektu badawczego nt. „Kompetencje językowe dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym”.
 • W dniach 14-15 maja 2010 roku Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu zorganizował V Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Medycznym. W zawodach wzięło udział dwadzieścia załóg ratowniczych z Polski oraz Ukrainy. Po raz pierwszy w tym przedsięwzięciu wzięła udział grupa studentów wychowania fizycznego w charakterze…pozorantów, natomiast grupa studentów II roku kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych miała okazję zaprezentować swoje umiejętności artystyczno-dydaktyczne z dziećmi i młodzieżą raciborskich szkół, uczestnicząc w akcji plastycznej „Drzewo życia” pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz. [E 89_ratownictwo medyczne_2010_fot. Michał Sobczyk, FOTON (11) opis: Studenci PWSZ jako pozoranci  oraz podpis: Foto: Michał Sobczyk FOTON                                                                                                                               E 89_DRZEWO ŻYCIA fot.Martyna Furch  opis: Drzewo życia w raciborskim Szpitalu oraz podpis: Foto: Martyna Furch ]
 • W czerwcu 2010 roku uczelnia po raz pierwszy wypuściła absolwentów kierunku automatyka ze stopniem inżyniera.
 • 17-19 września 2010 roku odbył się Zjazd Absolwentów Studium Nauczycielskiego. Jego organizatorem był Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków PWSZ we współpracy z władzami uczelni.

2010/2011

 • 8 października 2010 roku w auli Domu Studenta JM Rektor prof. Michał Szepelawy przewodniczył, zaszczyconej udziałem wielu dostojnych gości, uroczystości rozpoczęcia kolejnego roku działalności raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Nowym składnikiem tej inauguracji było wręczenie, ufundowanych m.in. przez RAFAKO S.A., nagród absolwentom, laureatom konkursu na najlepszą pracę inżynierską. Wykład inauguracyjny nt. „Przyroda ziemi raciborskiej w fotografii artystycznej” wygłosiła dr Gabriela Habrom-Rokosz.                     [E 89_Inauguracja_2010_ fot.Gabriela Habrom-Rokosz (20)  opis: Senat i goście po uroczystości inauguracji roku akademickiego 2010/2011  oraz podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz]     E 89_Inauguracja fot.Gabriela Habrom-Rokosz (9) opis: Ślubowanie studentów I roku    podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz         ]
 • 21 października 2010 roku odbyła się w auli, z udziałem wielu zainteresowanych osób, konferencja, podczas której zainaugurowano unijny projekt„Modelowy program praktyk”. Projekt, zaplanowany na lata 2010-2014, omówił jego pomysłodawca, prof. nadzw. dr hab. Jerzy Pośpiech. [E 89_Modelowy Program Praktyk_fot.Gabriela Habrom-Rokosz PWSZ (51)  opis: Uczestnicy konferencji na temat projektu „Modelowy program praktyk”  oraz podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz  ]   
 • W roku 2010 obchodzono w Polsce setną rocznicę powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Z tej okazji raciborska uczelnia stała się miejscem uroczystej zbiórki byłych członków ZHP. Honorowy patronat spotkania przyjął JM Rektor prof. dr hab. Michał Szepelawy. 10 grudnia 2010 roku spotkali się tu byli instruktorzy, harcerki, harcerze i zuchy. W spotkaniu uczestniczył prorektor PWSZ doc. dr Jacek Lembas, który reprezentował JM Rektora.
 • 13 grudnia 2010 roku Rektor PWSZ prof. Michał Szepelawy dokonał uroczystego otwarcia konferencji pt. „Warsztat pracy pedagoga resocjalizacyjnego (dokonania i perspektywy)” zorganizowanej przez PWSZ wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem Śląskim w Opawie.
 • 16 grudnia 2010 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu gościła uczestników konferencji na temat: „Pedagogiczne badania komparatystyczne na polsko-czeskim pograniczu – dokonania i perspektywy”. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy dr. Adama Szecówki, jako autora kolejnego projektu uznanego w Konkursie Wewnętrznych Projektów Badawczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Obok pracowników naszej uczelni, Uniwersytetu Wrocławskiego i Śląskiego Uniwersytetu w Opawie, współanimatorami i uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Urzędu Miasta Raciborza, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Euroregionu Silesia, raciborskich szkół i placówek kulturalno-oświatowych współpracujących z czeskimi partnerami, a także Studenckiego Koła Naukowego Resocjalizacja.
 • 13 stycznia 2011 roku Rektor PWSZ prof. Michał Szepelawy podpisał porozumienie o współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim.
 • W ramach działań promocyjnych w dniu 13 stycznia 2011 roku zorganizowano konferencję inaugurującą projekt „Belfer on-line – przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu i cyfrowych narzędzi edukacyjnych w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Założenia projektu przedstawił jego kierownik, dr Jacek Lembas. [  E 89_BELFER_fot_Gabriela_Habrom-Rokosz_ (142)   opis: Konferencja inaugurująca projekt „Belfer on-line”  oraz podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz         ]
 • Agnieszka Ostrowska, reprezentująca AZS PWSZ Racibórz, stanęła na podium zawodów pływackich w dniach 5-6 marca 2011 roku na pływalni dwudziestopięciometrowej w Kozienicach w ramach cyklu Grand Prix Polski – Puchar Polski. Agnieszka Ostrowska triumfowała na swym najlepszym dystansie, czyli 200 metrów stylem klasycznym, a także na 100 m stylem klasycznym.
 • 20 marca 2011 roku w hali Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach drużyna koszykarek pod kierunkiem mgr. Marcina Parzonki wywalczyła trzecie miejsce w Akademickich Mistrzostwach Śląska w koszykówce kobiet.
 • 14 kwietnia 2011 roku prof. nadzw. dr hab. Michał Szepelawy został wybrany na stanowisko rektora na kadencję 2011-2015.
 • 16 kwietnia 2011 roku zainicjował swoją działalność Uniwersytet Dziecięcy – wspólna inicjatywa Instytutu Studiów Edukacyjnych (osobiście dr Gabrieli Kryk) i Raciborskiego Centrum Kultury (Dyrektor Janiny Wystub).
 • 28 kwietnia 2011 roku Kolegium Elektorów dokonało wyboru dr. inż. Juliusza Kiesia na stanowisko prorektora ds. organizacji i rozwoju na lata 2011-2015. 
 • Siatkarska drużyna KU AZS PWSZ kobiet, trenowana przez Aleksandra Galińskiego,  zdobyła historyczny, brązowy medal Mistrzostw Śląska, które odbyły się 16 maja 2011 roku w hali AWF-u Katowice.  [zdjęcie]
 • 19 maja 2011 roku Kolegium Elektorów wybrało dr Teresę Jemczurę na stanowisko prorektora ds. studenckich w kadencji 2011-2015.
 • W ostatnim dniu sierpnia 2011 roku nastąpiło oficjalne przekazanie władzy przez prorektorów, którzy skończyli kadencję i nie ubiegali się o ponowny wybór, nowo wybranym zastępcom Rektora.
 • 1 września 2011 r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek naszej uczelni o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „architektura i urbanistyka” na poziomie studiów pierwszego stopnia.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i literaturze czeskiej”, zorganizowana przez Instytut Neofilologii PWSZ i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyła się 1 i 2 września 2011 roku.

2011/2012

 • 13 października 2011 roku rozbrzmiało w auli PWSZ jubileuszowe Gaudeamus igitur. Uroczystość inauguracji, zaszczycona obecnością wielu czcigodnych gości, była nacechowana rozpoczynającymi się obchodami 10-lecia uczelni. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie statuetek „Zasłużony dla PWSZ w Raciborzu” prof. Jerzemu Buzkowi, który przed dziesięcioma laty jako premier RP podpisał akt powołania naszej uczelni oraz prof. Jerzemu Pośpiechowi, jednemu ze współtwórców raciborskiej PWSZ i jej prorektorowi w okresie pierwszego dziesięciolecia w historii PWSZ. Zwieńczeniem spotkania był wykład inauguracyjny, wygłoszony przez prof. Jana Miodka. [E 89_inauguracja 2011/12_fot.Gabriela Habrom-Rokosz (102)   opis: Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Pośpiech otrzymuje tytuł „Zasłużonego dla PWSZ w Raciborzu”  oraz podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz   ]         ]                                                                                                                                                         [E 89_2011.10.13 INAUGURACJA foto.Gabriela Habrom-Rokosz;    opis zdjęcia: Obok JM Rektora prof. nadzw. dr. hab. Michała Szepelawego stoją nowo wybrani prorektorzy: dr inż. Juliusz Kieś i dr Teresa Jemczura oraz prof. nadzw. dr hab. Jerzy Pośpiech ze statuetką „Zasłużonego dla PWSZ w Raciborzu”       podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz ]
 • 6 grudnia 2011 roku na zaproszenie Instytutu Studiów Edukacyjnych gościła w murach uczelni prof. dr hab. Barbara Woynarowska, Kierownik Zakładu Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Członka Polskiej Akademii Nauk – Wydziału V Nauk Medycznych; Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego oraz Komitetu Rozwoju Człowieka. [  E 89_prof. Barbara Woynarowska foto. Gabriela Habrom-Rokosz (2)  opis: Wykład prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej  oraz podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz   ]
 • 13 grudnia 2011 roku odbyło się seminarium bolońskie, którego temat przewodni dotyczył „Zadań uczelni wynikających z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia”. [   E 89_SEMINARIUM BOLOŃSKIE foto. Gabriela Habrom-Rokosz (13)  opis: Warsztaty w ramach Seminarium bolońskiego  oraz podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz] ]
 • 15 grudnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Konwentu PWSZ w Raciborzu kończące kadencję 2007-2011.
 • 2 stycznia 2012 r. Rektor PWSZ prof. Michał Szepelawy został powołany na przewodniczącego Kapituły do spraw analizy wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD 2011” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
 • 18 stycznia 2012 roku Prorektor PWSZ dr Teresa Jemczura dokonała otwarcia konferencji podsumowującej I rok realizacji projektu „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w PWSZ w Raciborzu”. [E 89_AIP fot. Gabriela Habrom-Rokosz (28)   tekst notatki jest opisem zdjęcia  oraz podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz ]                 ]
 • 19 stycznia 2012 roku odbyło się posiedzenie Konwentu PWSZ w Raciborzu. Podczas obrad dokonano wyboru przewodniczącego Konwentu – Adama Hajduka – na kadencję 2011-2015 oraz przyjęto nowy regulamin Konwentu.
 • 26 marca 2012 roku w Hali Arena Rafako odbył się finał Akademickich Mistrzostw Śląska w piłce siatkowej mężczyzn. W wielkim finale raciborscy siatkarze, trenowani przez mgr. Witolda Galińskiego, wygrali w stosunku 2:1 z ATH Bielsko-Biała. Drużyna z PWSZ po raz drugi zdobyła złoty medal Akademickich Mistrzostw Śląska.
 • 3 kwietnia 2012 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu miała zaszczyt gościć Prof. dra hab. Daniela Kadłubca, wybitnego polonistę, folklorystę i kulturoznawcę.  Jego wykład adresowany głównie do studentów Instytutu Neofilologii, zatytułowany „Wkład Śląska w rozwój polskiej kultury umysłowej”, był częścią obchodów dziesięciolecia raciborskiej uczelni.
 • 19 kwietnia 2012 roku z okazji obchodów 10-lecia Uczelni odbyło się w Sali Zamku Piastowskiego uroczyste posiedzenie Senatu. Podczas uroczystości JM Rektor PWSZ prof. Michał Szepelawy przedstawił historię powstania i rozwoju Uczelni. Wspomnieniami z dziejów Szkoły podzielił się z zebranymi również prof. Jerzy Pośpiech – Prorektor PWSZ w latach 2002 – 2011, natomiast wówczas urzędujący Prorektor PWSZ dr inż. Juliusz Kieś przedstawił plany związane z przyszłością uczelni. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu znakomitych gości, wśród których był także m.in. prof. Grzegorz Opala, były minister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka, który wydatnie przyczynił się do uruchomienia Szkoły. [    E 89_Jubileuszowy Senat fot. G.Habrom-Rokosz (474)   opis: Senat PWSZ oraz goście jubileuszowych obchodów    oraz podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz  ]    E 89_Jubileuszowy Senat fot. G.Habrom-Rokosz (350)   opis: Uroczystość Jubileuszu Szkoły artystycznie uświetnił koncert Kwartetu Bramy Morawskiej  oraz podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz]              ]
 • Maj 2012 roku – mgr Stanisława Furman uzyskała tytuł „Bibliotekarza Roku 2011”.
 • W dniach 3-6 maja 2012 roku został rozegrany w Katowicach finał Akademickich Mistrzostw Polski w piłce siatkowej mężczyzn. Drużyna PWSZ zdobyła brązowe medale, dodatkowo osiągnęła srebro w rywalizacji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. [zdjęcie]
 • 8 maja 2012 r. Rektor PWSZ prof. Michał Szepelawy podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a Zespołem Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju.
 • 19 lipca 2012 roku Rektor PWSZ prof. Michał Szepelawy i Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie prof. Rudolf Žáček podpisali umowę o współpracy.                              [E 89_foto. Gabriela Habrom-Rokosz 19.07.2012 (1);   opisem jest treść notatki   podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz       ]
 • 18-19 września 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Na pograniczach edukacji – kontynuacje. Rozważania o współczesnej edukacji zdrowotnej”. Organizatorami tego naukowego przedsięwzięcia był Instytut Studiów Edukacyjnych PWSZ oraz Katedra Antropologii i Wiedzy o Zdrowiu Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu w Ołomuńcu.                                [  E 89_konferencja-18.09.2012 foto.Adam Rokosz OP (6);  opis zdjęcia: Konferencję otworzył JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Michał Szepelawy   podpis zdjęcia: Foto: Adam Rokosz OP   ]
 • 24 września 2012 roku Rektor PWSZ prof. Michał Szepelawy oraz Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój podpisali umowę o współpracy i partnerstwie zawartą pomiędzy Szkołą a Gminą Kornowac.

2012/2013   

 • 1 października 2012 r. Rektor PWSZ prof. Michał Szepelawy gościł prezesa Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Piotra Hałasika oraz prezesa Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie Mirosława Minkina. Celem spotkania było podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy.
 •  12 października 2012 roku Rektor PWSZ prof. Michał Szepelawy uroczyście zainaugurował nowy rok akademicki 2012/2013. Podczas uroczystości wręczono nagrodę prof. Gabrieli Kapicy z okazji 50-lecia pracy zawodowej oraz listy gratulacyjne nowo wypromowanym doktorom i doktorom habilitowanym. Wykład inauguracyjny pt. „Dokąd zmierza współczesna architektura  – nowe technologie i formy” wygłosiła dr hab. inż. arch. Ewa Stachura.                                                                         [E 89_inauguracja 2012/13_foto. Gabriela Habrom-Rokosz (28)    opis – w tym fragmencie notatki; podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz   ]

[E 89_2012-2013 jubileusz 50-lecia prof. Gabrieli Kapicy foto. Gabriela Habrom-Rokosz;  opis: Prof. nadzw. dr hab. Gabriela Kapica obchodziła 50-lecie pracy zawodowej   podpis zdjęcia: Foto: G. Habrom-Rokosz]

 • Od przyjemnego akcentu muzycznego rozpoczęła się 15 listopada 2012 roku w auli PWSZ Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku”. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Prof. Jerzy Buzek, natomiast patronat naukowy: JM Rektor PWSZ w Raciborzu Prof. dr hab. Michał Szepelawy i JM Rektor Politechniki Opolskiej Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf. Konferencję zorganizował Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu we współpracy z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Kołem Politologów Uniwersytetu Opolskiego i Biurem Parlamentarnym Prof. Jerzego Buzka. [  E 89_konferencja biznes  opisem jest notatka    oraz podpis: Foto: archiwum PWSZ w Raciborzu ]  ]
 • 9 stycznia 2013 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości realizowany w raciborskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.                                                                                                                                   [E 89_AIP fot. Gabriela Habrom-Rokosz (288);    opis zdjęcia: Nagrodzeni studenci    podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz  ]
 • 31 stycznia 2013 roku Senat przyjął uchwałę w sprawie powołania nowego kierunku kształcenia – ‘administracja’.
 • 19 marca 2013 roku gościł w uczelni, na zaproszenie Instytutu Studiów Społecznych, jeden z najwybitniejszych polskich socjologów, prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik tamtejszego Zakładu Socjologii Stosowanej Pracy Socjalnej.                                                                                 [E 89_19.03.2013 foto. Gabriela Habrom-Rokosz (2);  opisem zdjęcia jest tekst notatki;   podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz  ]
 • 17 kwietnia 2013 roku Rektor PWSZ prof. Michał Szepelawy i doc. Ing. Jana Burgerova, PhD podpisali umowę o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu a Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie.
 • 8 maja 2013 roku Rektor PWSZ prof. Michał Szepelawy wraz z Prorektorami dr Teresą Jemczurą i dr. inż. Juliuszem Kiesiem oraz Posłem na Sejm RP Henrykiem Siedlaczkiem wzięli udział w konferencji z okazji 15–lecia państwowych wyższych szkół zawodowych. Odbyła się ona w Sali Kolumnowej Sejmu RP, a jej organizatorem była Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.
 • 22 maja 2013 roku gościem Rektora PWSZ prof. Michała Szepelawego był Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr . Podczas wizyty w ramach zorganizowanego przez PWSZ cyklu „Złote wykłady” Profesor wygłosił wykład pt. „ Češi a Poláci v historii. Co je spojovalo a co rozdělovalo”. [zdjęcie]
 • W dniach 23-24 maja 2013 r. w Instytucie Neofilologii odbywała się międzynarodowa studencka konferencja naukowa pod nazwą „Leksykograficzne problemy opisu terminologii (ze szczególnym uwzględnieniem terminów zintegrowanego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych)”, zorganizowana przez Zakład Filologii Słowiańskiej Instytutu Neofilologii w ramach projektu CZESKO-POLSKIE CENTRUM LEKSYKOGRAFICZNE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Przekraczamy Granice.
 • 25 maja 2013 r. odbył się na Zamku Piastowskim w Raciborzu I zjazd absolwentów  kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”.                                                           [E 89_I Zjazd Absolwentów Edukacji Art. foto. Patrycja Cichy FOTON;   opis zdjęcia: Uczestniczki Zjazdu   podpis:  Foto: Patrycja Cichy FOTON   ]
 • 3 czerwca 2013 roku w ramach cyklu „Złote wykłady” organizowanego przez Uczelnię, wykład pt. „Slezská idea v 19. a 20. stoletni v interpretaci tři národů – Čechů, Poláků a Němců” wygłosił Primátor miasta Opawy Prof. PhDr. Zdeněk Jirasek, CSc., którego gościł Rektor PWSZ.                                                                 [E 89_prof.PhDr. Zdenek Jirasek foto.Gabriela Habrom-Rokosz;     opisem zdjęcia jest tekst notatki     podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz     ]
 • Obchody 20-lecia działalności germanistyki w Raciborzu (najpierw w Kolegium Języków Obcych, a następnie w PWSZ) odbyły się w sobotę, 8 czerwca 2013 roku, w auli PWSZ.                                                                                                                                          [E 89_20-lecie foto.Gabriela Habrom-Rokosz   (2);  opis: Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii, dr Paweł Strózik, powitał przybyłych gości    podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz      ]
 • 12 czerwca 2013 roku na zaproszenie władz raciborskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz dyrekcji Instytutu Studiów Edukacyjnych, gościł w uczelni jeden z najwybitniejszych obecnie w Polsce znawców problemów pedagogicznych i edukacyjnych – prof. dr hab. Bogusław Śliwerski. Wygłosił on wykład pt. „Polska oświata jako czynnik destrukcji demokracji”. [E 89_prof. Śliwerski_ foto.Gabriela Habrom-Rokosz (13),    opisem jest notatka   ; podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz  ]               ]
 • Na przełomie lipca i sierpnia 2013 roku studenci Instytutu Studiów Społecznych przeprowadzili badania ankietowe wśród klientów Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Dotyczyły one określenia poziomu satysfakcji z usług świadczonych w Urzędzie.
 • 3 września 2013 r. Rektor PWSZ prof. Michał Szepelawy dokonał uroczystego otwarcia międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej”. Organizatorem konferencji oprócz Instytutu Neofilologii był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a patronat honorowy nad konferencją objął ambasador Republiki Czeskiej Pan Jan Sechter.

2013/2014 

 • 10 października 2013 roku – z udziałem wielu dostojnych gości odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Sali Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Jednym z punktów tego wydarzenia było wręczenie dr Gabrieli Kryk Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Wykład inauguracyjny nt. „Dzieje Kościoła na Śląsku częścią europejskiej przeszłości” wygłosił ordynariusz gliwicki, ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec. [E 89_Inauguracja 2013-14 foto.Gabriela Habrom-Rokosz.;    opis zdjęcia: Wykład inauguracyjny ks. bpa prof. dr. hab. Jana Kopca      podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz                     ]
 • 13 października 2013 roku – w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny odprawiona została, z udziałem m.in. władz uczelni oraz pocztu sztandarowego, msza święta w intencji uczelni z okazji inauguracji roku akademickiego.
 • 26 listopada 2013 roku w Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się konferencja otwierająca projekt „Śląsk – 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej”. To wydarzenie rozpoczęło cykl szeregu aktywności, w tym serię debat, wykładów otwartych, publikację, aż po konferencję zamykającą jesienią 2014 roku w Opawie.
 • 28 stycznia 2014 roku przeprowadzone zostało spotkanie z przedstawicielami administracji samorządowej oraz państwowej związanej z bezpieczeństwem. Jego celem było zapoznanie gości z założeniami nowego kierunku uruchamianego w Instytucie Studiów Społecznych – bezpieczeństwo państwa.
 • Na pływalni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu odbyły się 26 marca 2014 roku Akademickie Mistrzostwa Śląska w Pływaniu o Puchar Rektora PWSZ. Do zawodów przystąpiło prawie dwustu pływaków z dziewięciu uczelni z terenu województwa śląskiego. W inauguracji zmagań uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych. [zdjęcie]
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu była, obok Statutowego Miasta Opawa, Miasta Raciborza, Macierzy Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, współorganizatorem konferencji naukowej poświęconej dziejom Opawy. Jednym ze współprowadzących obrady był JM Rektor PWSZ prof. Michał Szepelawy. Konferencja pod hasłem „Opawa – miasto na granicy”, będąca projektem finansowanym z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia, zgromadziła 15 kwietnia 2014 roku w auli Uniwersytetu Śląskiego w Opawie liczne grono czeskich i polskich naukowców, samorządowców, studentów, regionalistów, miłośników historii lokalnej.                                                                                                                                            [E 89_Konferencja w Opawie foto.Sabina Wyskiel FOTON;  opis: Rektor PWSZ prof. nadzw. dr hab. Michał Szepelawy i Zastępca Prezydenta Raciborza dr Ludmiła Nowacka      oraz podpis: Foto: Sabina Wyskiel FOTON   ]
 • 20 maja 2014 roku świętowano jubileusz dziesięciolecia istnienia Instytutu Studiów Społecznych. Zorganizowano je w formie konferencji naukowej na temat: „Tradycje i przyszłość badań nad społecznościami lokalnymi w naukach społecznych”. Wzięli w niej udział przedstawiciele wielu instytucji współpracujących z Instytutem Studiów Społecznych. Przybyli pracownicy (obecni i byli), liczni absolwenci oraz obecni studenci, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie i realizację przedsięwzięcia. Gościem specjalnym był prof. dr hab. Marek Szczepański, znakomity socjolog z Uniwersytetu Śląskiego.                                                                                                                               [  E 89_10 lat ISS foto.Gabriela Habrom-Rokosz (38);  opis zdjęcia: Rozpoczęcie konferencji jubileuszowej      podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz          ]
 • 20 września 2014 roku w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu odbył się II Zjazd Absolwentów Studium Nauczycielskiego, Kolegium Nauczycielskiego, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Impreza, zorganizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków PWSZ w Raciborzu, zgromadziła sporą liczbę absolwentów. [E 89_ZJAZD foto.Gabriela Habrom-Rokosz (58); opis: Uczestnicy Zjazdu oraz podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz ]           ]
 • 27-28 września 2014 roku przeprowadzony został I Turniej o Puchar Rektora PWSZ w Raciborzu w Koszykówce Mężczyzn. [zdjęcie]

2014/2015   

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Edukacja do współbycia i współdziałania” odbyła się 15 października 2014 roku. Organizatorem Konferencji był Instytut Studiów Edukacyjnych i Sztuki PWSZ oraz Zakład Edukacji Elementarnej. [zdjęcie]
 • 16 października 2014 roku społeczność uczelniana została ugoszczona przez władze RAFAKO S.A., raciborskiej firmy, z którą Szkoła współpracuje od lat, w zabytkowej i pięknie odnowionej sali Pałacyku Myśliwskiego. Odbyła się tam uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego, na którą przybyło liczne grono dostojnych gości. Uroczystość została wzbogacona występem słynnego Chóru Mieszanego LO w Głubczycach pod dyrekcją Tadeusza Eckerta. Zwieńczeniem inauguracji był wykład „O potrzebie jawności w administracji publicznej” wygłoszony przez dr Ewę Pierzchałę z Instytutu Studiów Społecznych. Jak się miało okazać wkrótce, była to ostatnia uroczystość inauguracyjna, w której uczestniczył prof. nadzw. dr hab. Michał Szepelawy.  [E 89_inauguracja_2014_foto.Sabina Wyskiel FOTON (110)  opis: Koncert Chóru LO w Głubczycach  oraz podpis: Foto: Sabina Wyskiel FOTON  ;   E 89_inauguracja 2014_foto.Sabina Wyskiel FOTON (101)   opis: JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Michał Szepelawy po raz ostatni dokonuje immatrykulacji studentów  oraz podpis: Foto: Sabina Wyskiel FOTON  ]                                        ]
 • 17-18 października 2014 roku – odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” w Raciborzu, których współorganizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. W gmachu uczelni przeprowadzono konferencję naukową na temat ruchu sokolego. [ zdjęcie]
 • W niedzielę 19 października 2014 roku o godzinie 12.00 w prezbiterium raciborskiej Fary zajęli miejsca odziani w togi reprezentanci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – JM Rektor prof. Michał Szepelawy, Prorektor dr inż. Juliusz Kieś, członkowie Senatu. Przy ołtarzu stanął poczet sztandarowy, a do czcigodnej raciborskiej świątyni przybyło wiele osób związanych z uczelnią – wykładowcy, pracownicy, studenci. Gospodarz miejsca, Ks. Ginter Kurowski, z wielką serdecznością przywitał głównego celebransa, Ks. Bpa prof. Jana Kopca, ordynariusza gliwickiego, władze uczelni i wszystkich, dla których raciborska szkoła wyższa jest wielką wartością. [E 89_inauguracja 2014_foto.Gabriela Habrom-Rokosz (28)  opisem jest notatka; podpis: Foto: G. Habrom-Rokosz  ]                    ]
 • Studenci kierunku architektura i urbanistyka mieli możliwość pokazania swoich prac szerszej publiczności w galerii Raciborskiego Centrum Kultury. Gości przybyłych 23 października 2014 roku na wernisaż przywitała dyrektor Raciborskiego Centrum Kultury mgr Janina Wystub, a z ramienia uczelni głos zabrała zastępca dyrektora Instytutu Techniki i Architektury dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak. Podczas wernisażu zostały wręczone również wyróżnienie dla najbardziej aktywnych studentów kierunku architektura i urbanistyka. [zdjęcie]
 • W dniach 10-14 listopada 2014 roku International University of Sarajevo gościł grupę młodych architektów polskich podczas Międzynarodowych Warsztatów i Konferencji nt. „Urbanistyczno-architektoniczne problemy projektowe we współczesnym mieście: case of Sarajevo”. Organizatorem wydarzenia był International University of Sarajevo (IUS – BiH) we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu i Politechniką Śląską w Gliwicach. W tym ważnym wydarzeniu wzięła udział grupa studentów z Raciborza wraz z prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewą Stachurą i  dr inż. arch. Joanną Sokołowską-Moskwiak, które znalazły się w gronie zaproszonych tutorów. [zdjęcie]
 • 20 listopada 2014 roku na Zamku Piastowskim w Raciborzu, na tle sztandarów sokolich, Rektor PWSZ prof. Michał Szepelawy i Prezes TG „Sokół” Wojciech Nazarko podpisali umowę partnerską o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową a Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” w Raciborzu.
 • 28 grudnia 2014 roku – zmarł JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu prof. dr hab. Michał Szepelawy.
 • 31 grudnia 2014 roku – w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu została odprawiona msza święta w intencji Śp. Prof. Michała Szepelawego. Następnie na Cmentarzu Jeruzalem odbyła się liturgia pogrzebowa i złożenie Ciała Zmarłego Pana Rektora do grobu. [na osobnej stronie – poza kalendarium – będzie materiał o śp. Rektorze ze zdjęciem z pogrzebu]
 • 26 lutego 2015 r. obradował Senat, który powołał skład Komisji Wyborczej na kadencję 2015-2019, powołał specjalność „logopedia szkolna z terapią pedagogiczną” na kierunku ‘pedagogika’, pozytywnie zaopiniował wniosek o powołanie nowego kierunku kształcenia ‘turystyka i rekreacja’.
 • Marzec 2015 roku – Studentki kierunku architektura i urbanistyka, Justyna Lebiedzik, Karolina Krupa i Martyna Dziurska, zdobyły główną nagrodę  w prestiżowym międzynarodowym konkursie architektonicznym BRICK AWARD 2015. Nagrodą dla najlepszych adeptek architektury jest płatny, dwumiesięczny staż w uznanej warszawskiej pracowni architektonicznej Are Stiasny/Wacławek. [E 89_Brick Award; opis: Triumfatorki konkursu  oraz podpis: Foto: archiwum PWSZ w Raciborzu (?)               ]
 • 16 kwietnia 2015 rokuKolegium Elektorów dokonało wyboru Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Została nim dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. PWSZ w Raciborzu. Bezpośrednio po rozstrzygnięciu wyborczym Pani Rektor-Elekt wzięła udział w posiedzeniu Kolegium Rektorskiego.
 • W półfinale Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce, które w dniach 30.04-3.05.2015 roku odbyły się w Katowicach, drużyna naszych koszykarzy zdobyła czwarte miejsce i była o krok od awansu do Finałów Akademickich Mistrzostw Polski. [zdjęcie]
 • 7 maja 2015 roku – Kolegium Elektorów dokonało wyboru dr. Pawła Strózika na Prorektora ds. dydaktyki i studentów PWSZ w Raciborzu na kadencję 2015–2019.
 • 14 maja 2015 roku – Kolegium Elektorów dokonało wyboru Prorektora ds. rozwoju i organizacji PWSZ w Raciborzu na kadencję 2015-2019. Został nim dr Jakub Berezowski.
 • W dniach 28–31 maja 2015 roku grupa studentek kierunku architektura i urbanistyka w składzie: Martyna Dziurska, Lidia Flak, Agata Kandora, Hanna Kuczera, Karolina Krupa, Justyna Lebiedzik, Joanna Trojan wraz z Rektor-Elekt prof. dr hab. inż. arch. Ewą Stachurą i dr inż. arch. Joanną Sokołowską-Moskwiak wzięły udział w międzynarodowej konferencji ‘Days of Architecture’ w Sarajewie. [zdjęcie]
 • 1 września 2015 roku – odbyło się oficjalne przejęcie obowiązków przez JM Rektor dr hab. inż. arch. Ewę Stachurę, prof. nadzw. oraz przez Prorektorów.
 • W dniach 3-4 września 2015 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu i w Urzędzie Miejskim w Głubczycach miała miejsce VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: Język i literatura czeska a…, pod nazwą „Chaos i ład w języku i literaturze czeskiej”. Patronat honorowy objął Adam Krupa – Burmistrz Głubczyc.
 • 14-15 września 2015 roku – JM Rektor dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. nadzw. przebywała we Florencji w celu nawiązania współpracy z organizacją DEL BIANCO. [zdjęcie?]
 • W wyborach do władz KRePSZ, które odbyły się w trakcie XXIII Zgromadzenia Plenarnego w Nowym Targu 24-26 września 2015 roku, wybrano nowy skład Prezydium Stowarzyszenia. Zastępcą Przewodniczącego została Dr hab. inż. arch. Ewa STACHURA, prof. nadzw.

2015/2016

 • 2 października 2015 roku – w Sali Zamku Piastowskiego w Raciborzu z udziałem władz uczelni i wielu zaproszonych gości odbyła się inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w PWSZ w Raciborzu. Po powitaniach gości JM Rektor dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. nadzw. wygłosiła przemówienie, zawierające w pierwszej części podsumowanie minionego roku akademickiego, naznaczonego między innymi przedwczesną śmiercią poprzedniego Rektora, śp. prof. dr. hab. Michała Szepelawego, w drugiej zaś ambitny program wybranych wiosną władz Szkoły na nową kadencję. Sympatycznym kontrapunktem okazał się występ Młodzieżowej Orkiestry Raciborskiego Centrum Kultury pod dyrekcją Henryka Krótkiego. Prof. dr hab. Janusz Olearnik wygłosił wykład inauguracyjny, poświęcony modelowi współczesnej uczelni wyższej”. [E 89_inauguracja_2015_12 foto.Michał Sobczyk FOTON; opis: JM Rektor prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura i Prorektorzy: dr Jakub Berezowski oraz dr Paweł Struzik oraz podpis: Foto: Michał Sobczyk FOTON ;     E 89_inauguracja 2015_15 foto.Agata Kunc FOTON; opis: Prof. dr hab. Janusz Olearnik  oraz podpis: Foto: Agata Kunc   ]
 • W środę 7 października 2015 roku na kampusie PWSZ odbył się I Inauguracyjny Piknik Studencki.[  E 89_piknik_foto.Daniel Chyrchel FOTON (11); opis: Studentki w strojach ludowych  oraz podpis: Foto: Daniel Chyrchel FOTON ]
 • 10 października 2015 roku w kościele Wniebowzięcia NMP w Raciborzu została odprawiona msza święta w intencji władz, pracowników i studentów PWSZ.
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu nawiązała współpracę z Jastrzębskim Klastrem Innowacji. 17 grudnia 2015 roku JM Rektor dr hab. inż. arch. Ewa Stachura prof. PWSZ oraz Dariusz Stanaszek Prezes Zarządu i Piotr Piekarski Wiceprezes Zarządu JKI. W wydarzeniu uczestniczyli także: Anna Hetman prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój i dr Marcin Kunicki, zastępca dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Raciborzu.
 • 12 stycznia 2016 roku – JM Rektor PWSZ dr hab. inż. arch. Ewa Stachura gościła w Urzędzie Miasta gdzie podjęto rozmowy z Prezydentem Raciborza Mirosławem Lenkiem, których celem było sformułowanie i zatwierdzenie głównych obszarów przyszłej współpracy.
 • IN/OUT SIDE to zwycięski projekt studentek architektury z PWSZ w Raciborzu. Autorski zespół w składzie: Anna Sieńko, Dagmara Romaniak i Dominika Nikiel wygrał drugą nagrodę w prestiżowym międzynarodowym konkursie architektonicznym. [zdjęcie]