Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony głównej Uczelni

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Głównej Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W serwisie występują treści wyróżniane jedynie za pomocą koloru.
 • Niektóre elementy serwisu mają zbyt niski kontrast.
 • Serwis nie przechodzi walidacji HTML.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Szypuła.
E-mail: kamil.szypula@akademiarac.edu.pl
Telefon: 32 415 50 20 wewn. 135

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:
Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu
ul. Akademicka 1
47-400 Racibórz

E-mail: rektorat@akademiarac.edu.pl
Tel.: 32 415 50 20 wewn. 101

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i wynosi 7.

1. Komunikacja

Budynek dydaktyczny A i B ul. Akademicka 1

  • Platforma zewnętrzna

Budynek dydaktyczny A ul. Akademicka 1

  • Biuro Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami (BON) – parter budynku
  • Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym (Biuro Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami)
  • Terenowy podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową od strony skweru.
  • Schodołaz urządzenie mobilne do wykorzystania.
  • Dźwig osobowy wewnętrzny dostosowany dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
  • System nawigacyjno-informacyjny ToTuPoint z komunikatami głosowymi i wizualnymi na telefony komórkowe.
  • Sala wykładowa z pętlą indukcyjną 217
  • [usprawnienie w bibliotece]
  • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM
  • Oznaczenia pomieszczeń za pomocą liter i cyfr przestrzennych

Budynek dydaktyczny B ul. Akademicka 1

  • Platforma wewnętrzna 
  • System nawigacyjno-informacyjny ToTuPoint z komunikatami głosowymi i wizualnymi na telefony komórkowe.
  • Sala wykładowa z pętlą indukcyjną 202
  • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM
  • Oznaczenia pomieszczeń za pomocą liter i cyfr przestrzennych

Budynek dydaktyczny ul. Łąkowa 31a

  • Zewnętrzny podjazd terenowy na poziomie parteru.
  • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM

Sala gimnastyczna ul. Akademicka 1

  • Sala gimnastyczna dostępna w poziomie do parteru. Zewnętrzny terenowy podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dom Studenta ul. Słowackiego 57

  • Platforma zewnętrzna trakcie realizacji, w poziomie z zewnątrz budynku do poziomu parteru.
  • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM

Stadion ul. Wyszyńskiego

  • W budynku socjalno-dydaktycznym brak dostępu.
  • Sam obiekt stadionu w przestrzeni otwartej dostępny.

 

2. Dostępność w zakresie punktów sanitarnych

Budynek dydaktyczny A ul. Akademicka 1

  • Punkt sanitarny na poziomie -1 dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  • Punkt sanitarny na poziomie 0 dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Budynek dydaktyczny B ul. Akademicka 1

  • Punkt sanitarny na poziomie 0-2 dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Sala gimnastyczna ul. Akademicka 1

  • Punkt sanitarny dostępny na poziomie 0

Dom Studenta ul. Słowackiego 57

  • Punkt sanitarny dostępny na poziomie 0

Budynek dydaktyczny ul. Łąkowa 31a

  • brak dostępności punktu sanitarnego dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 

3. Dostępność w zakresie Informacji

  • ANS posiada system monitoringu wizyjnego w zakresie komunikowania w budynkach dydaktycznych A, B, Sala gimnastyczna, Dom Studenta, budynek dydaktyczny na ul. Łąkowej.
  • System podnosi bezpieczeństwo komunikacyjne w trakcie przemieszczania się pomiędzy w/w obiektami.
  • Monitoruje wewnętrzne ciągi komunikacyjne w budynkach oraz zewnętrzne ciągi komunikacyjne w bezpośrednio przyległych obiektach ANS.
  • ANS posiada bezpośredni opis pomieszczeń w 3D.
  • ANS nie posiada kompleksowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń.