Pedagogika

Pedagogika

Ogólne informacje o kierunku

Oferujemy studia na kierunku Pedagogika, które zaspokoją potrzeby w zakresie indywidualnego rozwoju i satysfakcji zawodowej, ale także są odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Kształcimy w ramach ciekawego modułu specjalnościowego, który umożliwia zdobycie szerokich kompetencji.

Dodatkowym walorem studiów na kierunku Pedagogika jest ich praktyczny profil. Studia na profilu praktycznym ukierunkowane są na zapewnienie wysokiego poziomu przygotowania do zawodu. Zajęcia przewidziane w programie studiów odbywają się w formie wykładów (np. konwencjonalnych, konwersatoryjnych i problemowych) oraz ćwiczeń i warsztatów, czyli zajęć metodycznych, które umożliwiają bezpośrednie wykonywanie przyszłych zadań zawodowych. Ponadto wspomniane zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym zdobyte poza uczelnią wyższą oraz dorobek naukowy.

Kompendium

Studia połączone z praktyką

W ramach studiów oferujemy 6 miesięcy praktyk zawodowych w różnorodnych placówkach oświatowych, opiekuńczych, profilaktyczno – wychowawczych i resocjalizacyjnych. Warto zaznaczyć, że szeroki wybór wspomnianych placówek znajduje się na terenie Raciborza.
Studia na kierunku Pedagogika dają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań w studenckich kołach naukowych, realizacji międzynarodowych studenckich projektów badawczych, konferencji studenckich i obozów naukowych, zdobycia dodatkowych certyfikatów zawodowych, a także studiowania za granicą w ramach Programu ERASMUS+ na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze, Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie (Słowacja), Uniwersytecie Łotewskim w Rydze, Uniwersytecie w Daugavpils (Łotwa) i Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (Czechy).

Moduł specjalnościowy

Obecnie na kierunku Pedagogika oferujemy studia w ramach następującego modułu specjalnościowego:

    • Pedagogika resocjalizacyjna z opiekuńczo-wychowawczą

Opinie absolwentów o kierunku