Architektura

Architektura

Ogólne informacje o kierunku

Oferujemy bezpłatne studia I stopnia (czas trwania: 4 lata o profilu praktycznym) zapewniające uzyskanie tytułu INŻYNIERA ARCHITEKTA umożliwiające podjęcie pracy w zakresie projektowania, w wykonawstwie oraz w nadzorze budowlanym.

Kompendium

Wiedza i praktyka - doskonałe przygotowanie

Studia inżynierskie w Instytucie Architektury ANS w Raciborzu trwają 8 semestrów. Studenci pierwszego roku studiów inżynierskich realizują program, który przewiduje 7 semestrów w Uczelni oraz jeden semestr praktyk zawodowych. Ponad połowa punktów ECTS, przyporządkowana jest zajęciom o charakterze praktycznym.

Małe grupy - wielkie projekty

Od samego początku wyróżnikiem edukacji w Instytucie Architektury było tworzenie małych kameralnych grup projektowych i tworzenie warunków studiowania zbliżonych do pracy w pracowniach projektowych skupionych wokół architektów-praktyków o znacznym udokumentowanym dorobku twórczym. Istotne jest nawiązanie w ramach tego systemu relacji mistrz-uczeń, sprzyjających rozwojowi osobowości i indywidualności twórczej studenta. W skład zespołu dydaktycznego wchodzą także naukowcy, profesorowie o uznanym przez środowisko naukowe i zawodowe dorobku akademickim. Z Instytutem od 10 lat współpracuje wielu kreatywnych i otwartych na nowe doświadczenia edukacyjne architektów, również zza granicy stale inspirując i zachęcając studentów do twórczej pracy. Instytut Architektury dysponuje własnym obiektem wyposażonym w pracownie projektowe, komputerowe, materiałów budowlanych oraz pracownie rysunku, malarstwa, grafiki oraz rzeźby, w których prowadzone są zajęcia przewidziane programem studiów. W Instytucie Architektury aktywnie działa Koło Naukowe STUDIOArch, które cyklicznie organizuje wyjazdy studialne oraz uczestniczy w międzynarodowych warsztatach i konkursach dla studentów kierunku Architektura. Instytut ściśle współpracuje z partnerami z innych krajów w ramach mobilności akademickiej Erasmus+ oraz dba o kontakty z otoczeniem zewnętrznym, branżowymi oraz samorządem, wspólnie organizując wyjazdy studialne, wystawy i konkursy architektoniczne.

Mamy ambicje kształcenia na jak najwyższym poziomie. Nasi studenci uzyskują prestiżowe nagrody w międzynarodowych konkursach architektonicznych, a ich aktywność wnosi wiele dynamizmu i pozytywnej energii w życie Raciborza i nie tylko.

Opinie absolwentów o kierunku