Administracja

Administracja

Ogólne informacje o kierunku

Absolwent kierunku Administracja, bez względu na zajmowane stanowisko pracy, dokonuje wykładni przepisów prawnych, posługuje się orzecznictwem sądowym, literaturą o charakterze dogmatycznym, bazami danych. Rozwiązuje problemy (kazusy) wymagające zastosowania wiedzy specjalistycznej i interdyscyplinarnej. Podejmuje decyzje i uzasadnia  swoje stanowisko, dokonuje  analizy proponowanych rozwiązań konkretnych problemów. Posługuje się nabytą wiedzą w celu analizowania, interpretowania i projektowania strategii działań odnoszących się do problematyki związanej z funkcjonowaniem organów administracji, posiada umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów, a także przewidywania skutków planowanych i podejmowanych działań. Posługuje się co najmniej jednym językiem obcym z uwzględnieniem języka specjalistycznego.

Kompendium

Nowoczesne i praktyczne studia

Wybór praktycznego profilu studiów administracyjnych odpowiada nowoczesnym standardom nauczania. Gwarancją wysokiej jakości kształcenia jest zarówno odpowiednio skonstruowany program studiów, dominująca rola ćwiczeń i warsztatów w systemie kształcenia oraz doskonała kadra składająca się w przeważającej części z doświadczonych praktyków.

Wysokiej jakości ekspercka kadra

Współpracują z nami naukowcy aktywnie działający w obszarze praktyki: sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia sądu administracyjnego, radca prawny, adwokat, kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej oraz trenerzy prowadzący szkolenia dla przedsiębiorców i urzędników różnych szczebli. Atrakcyjność kierunku podnoszą również zaproponowane specjalności, które odpowiadają podziałowi gospodarczemu kraju na sektor publiczny i sektor prywatny.

 

Poznaj specjalności

Specjalność administracja publiczna odnosi się do tej część administracji, która koncentruje się na działalności państwa i samorządu terytorialnego. Studenci w ramach tej specjalności zostaną przygotowani do pracy w administracji sądów i prokuratur, urzędach, samorządowych i państwowych jednostkach organizacyjnych (np. w zakładach komunalnych, inspekcjach pracy, inspekcjach sanitarnych, strażach i wielu innych).

Natomiast specjalność administracja gospodarcza jest skierowana do osób zainteresowanych funkcjonowaniem sfery biznesowej. Studenci wybierający tą specjalność zdobędą umiejętności niezbędne do prowadzenia administracji w ramach własnej działalności gospodarczej oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych.

Opinie absolwentów o kierunku