Filologia

Filologia

Ogólne informacje o kierunku

Kandydaci rekrutują się na kierunek studiów Filologia, co oznacza, że w trakcie pierwszego semestru realizują oni blok przedmiotów wspólnych, w skład którego wchodzą: literatura powszechna XX wieku, podstawy lingwistyki stosowanej, metody efektywnego uczenia się języka obcego, praktyczne aspekty literaturoznawstwa, kultura języka i netykieta.

Oprócz powyższych przedmiotów, kandydaci w momencie rekrutacji wybierają moduł praktycznej nauki języka obcego. W ofercie znajdują się trzy języki studiów: język angielski (nauka od poziomu podstawowego lub od poziomu komunikatywnego), język niemiecki (nauka od poziomu podstawowego lub od poziomu komunikatywnego) oraz język czeski (nauka od poziomu podstawowego). W ramach obowiązkowego bloku przedmiotów filologicznych, w kolejnych semestrach realizowane są przedmioty takie, jak gramatyka opisowa języka czy też historia literatury obszaru językowego (zgodnego z wybranym modułem praktycznej nauki języka).

Kształcenie filologiczne wieńczy seminarium licencjackie (poprzedzone przedmiotem proseminarium: metodologia badań i pisanie pracy dyplomowej), w ramach którego studenci szczegółowo opracowują wybrane tematy i przygotowują, pod opieką promotora, końcową pracę dyplomową.

Po drugim semestrze studiów studenci wybierają jeden z modułów specjalizacyjnych. W ofercie, w ramach każdego języka, znajdują się: moduł kształcenia biznesowego (komunikacja w biznesie), moduł kształcenia translatorskiego oraz moduł kształcenia pedagogicznego

Kompendium

Poznaj moduły

Moduł kształcenia biznesowego: komunikacja w biznesie –

Studenci wybierający ten moduł mają możliwość poszerzenia praktycznej znajomości języka o słownictwo specjalistyczne z zakresu prawa, ekonomii czy też komunikacji międzykulturowej. W ramach tego modułu przedmiotów realizowane będą między innymi: korespondencja służbowa i handlowa z tłumaczeniem specjalistycznym, język biznesu i administracji, przedsiębiorczość i projekty UE, międzykulturowość i sztuka prowadzenia negocjacji. Programy poszczególnych przedmiotów uwzględniają, oprócz zajęć warsztatowych, spotkania z przedstawicielami biznesu i ekspertami poszczególnych gałęzi gospodarki.

 

Moduł kształcenia translatorskiego

Studenci przygotowujący się do pracy w charakterze tłumacza wybierają moduł przedmiotów z zakresu translatoryki. Obok podstaw teoretycznych, kształcenie w ramach tego modułu przewiduje zajęcia praktyczne i warsztaty, które realizowane są na przedmiotach takich, jak: translatoryka i edycja tekstu, analiza przekładu, stylistyka praktyczna, przekład tekstów specjalistycznych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Instytutu Neofilologii, którzy oprócz bogatego dorobku naukowego mają duże doświadczenie praktyczne; wielu z nich posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego.

 

Moduł kształcenia pedagogicznego

Moduł kształcenia pedagogicznego rozpoczyna przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela. Moduł ten umożliwia nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do nauczania języka obcego. Studenci osiągają efekty uczenia się z zakresu psychologii, pedagogiki, podstaw dydaktyki, emisji głosu, dydaktyki nauczania języka obcego oraz praktyki zawodowej,  uzyskując przygotowanie pedagogiczne.

 

Specjalności

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka są wszechstronnie przygotowani do prowadzenia prac projektowych i wdrożeniowych urządzeń automatyki przemysłowej oraz technologicznego przygotowania produkcji w zakresie programowania maszyn i systemów wytwórczych. Znajdują zatrudnienie w zakładach wielu gałęzi przemysłu (zarówno w przmyśle elektromaszynowym, jak i spożywczym), w których produkcja oparta jest na wysoko zautomatyzowanych i zintegrowanych komputerowo środkach produkcji.

Specjalności

1. Automatyka przemysłowa

2. Sterowniki logiczne

Opinie absolwentów o kierunku