Filologia

Filologia

Ogólne informacje o kierunku

Kandydaci rekrutują się na kierunek studiów Filologia, co oznacza, że w trakcie pierwszego semestru studenci realizują przede wszystkim zajęcia z praktycznej nauki wybranego języka obcego, wybieranego w trakcie rekrutacji. W ofercie znajdują się trzy języki studiów: język angielski (wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego na poziomie B1), język niemiecki (wymagana znajomość podstaw języka niemieckiego na poziomie A1) oraz język czeski (nauka od poziomu podstawowego). Ponadto, w części ogólnej programu studiów znajdują się między innymi zajęcia takie, jak: historia literatury oraz realioznawstwo wybranego obszaru językowego, akwizycja języka, podstawy lingwistyki stosowanej, gramatyka opisowa języka, fonetyka praktyczna oraz kultura języka i netykieta.

Po pierwszym semestrze studiów studenci wybierają jeden z dwóch modułów specjalnościowych. W ofercie, w ramach każdego języka, znajdują się: moduł kształcenia biznesowego (komunikacja w biznesie) oraz moduł kształcenia translatorskiego (przekład specjalistyczny). Oprócz przedmiotów specjalizacyjnych wchodzących w poszczególne moduły (szczegóły poniżej), studenci realizują w semestrach 2-5 sześciomiesięczny program praktyk, podzielony na dwa etapy: praktyka obserwacyjna oraz praktyka asystencka. Kształcenie filologiczne kończy się przygotowaniem, pod opieką promotora, projektu dyplomowego.

Projekt dyplomowy składa się z dwóch części: praktycznej, związanej z opracowaniem konkretnego zagadnienia czy przygotowaniem materiału, który może być wykorzystany w warunkach rynkowych (glosariusz specjalistycznej terminologii branżowej, opracowanie treści na tematyczną stronę internetową itp.), oraz opisową, w której dyplomant szczegółowo przedstawia podstawy teoretyczne i zastosowaną metodologię badawczą.

Kompendium

Poznaj moduły

Moduł kształcenia biznesowego: komunikacja w biznesie

Studenci wybierający ten moduł mają możliwość poszerzenia praktycznej znajomości języka o słownictwo specjalistyczne z zakresu prawa, ekonomii czy też komunikacji międzykulturowej. W ramach tego modułu przedmiotów realizowane będą między innymi: korespondencja służbowa i handlowa, język biznesu i administracji w praktyce, język branżowy, terminologia ekonomiczna i prawnicza, międzykulturowość i komunikacja w biznesie oraz negocjacje. Dodatkowo, studenci kształcenia biznesowego uczestniczą w zajęciach: tłumaczenie ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego, prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, w tym kabiny do tłumaczeń symultanicznych z odpowiednim oprogramowaniem. Treści programowe poszczególnych przedmiotów uwzględniają, oprócz zajęć warsztatowych, spotkania z przedstawicielami biznesu i ekspertami poszczególnych gałęzi gospodarki.

Moduł kształcenia translatorskiego: przekład specjalistyczny

Studenci wybierający moduł kształcenia translatorskiego przygotowywani są do podjęcia pracy w charakterze tłumacza. Obok podstaw teoretycznych z zakresu przekładoznawstwa, kształcenie w ramach tego modułu przewiduje zajęcia praktyczne i warsztaty, które realizowane są na przedmiotach takich, jak: translatoryka i edycja tekstu, analiza przekładu, język branżowy, przekład tekstów specjalistycznych oraz tłumaczenie ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (prowadzone w sali wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt, w tym kabinę do tłumaczeń symultanicznych z odpowiednim oprogramowaniem). Zajęcia prowadzone są przez pracowników Instytutu Neofilologii, którzy oprócz bogatego dorobku naukowego mają duże doświadczenie praktyczne; wielu z nich posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Opinie absolwentów o kierunku