Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Proponowane kierunki studiów podyplomowych od rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

 1. Podyplomowe kwalifikacyjne studia w zakresie logopedii
 2. Studia podyplomowe w zakresie architektury wnętrz
 3. Studia podyplomowe w zakresie mykologii budowlanej
 4. Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE STUDIA W ZAKRESIE LOGOPEDII

 1. Liczba semestrów: 4
 2. Uzyskany tytuł zawodowy: logopeda
 3. Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 593 godziny zajęć dydaktycznych i 60 godzin praktyk zawodowych
 4. Liczba punktów ECTS: 66
 5. Sylwetka absolwenta: absolwent Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów w Zakresie Logopedii zdobywa pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy. Posiada niezbędne wiadomości, umiejętności oraz kompetencje społeczne z zakresu profilaktyki logopedycznej, wczesnego wspomagania rozwoju, diagnozy i terapii zaburzeń mowy oraz logopedii artystycznej. Po ukończeniu studiów może być zatrudniony na stanowisku logopedy lub nauczyciela – logopedy (zatrudnienia na stanowisku nauczyciela – logopedy wymaga przygotowania pedagogicznego) w poradniach specjalistycznych, oddziałach szpitalnych, poradni psychologiczno – pedagogicznej, żłobku, przedszkolu, szkole, gabinetach logopedycznych (prywatna praktyka), placówkach wczesnego wspomagania rozwoju.
 6. Warunki rekrutacji: studia adresowane są do absolwentów kierunków magisterskich studiów, którzy chcieliby uzyskać dodatkowy zawód – Preferowani są absolwenci studiów humanistycznych i medycznych. Program studiów nie uwzględnia przygotowania pedagogicznego.
 7. Dodatkowe wymagania: prawidłowa wymowa, słuch i budowa narządu artykulacyjnego.
 8. Koszt: 3100 zł
 9. REKRUTACJA ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY (CAŁY ROK) POPRZEZ SYSTEM INTERNETOWEJ REKRUTACJI (SIR).
 10. REKRUTACJA POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ UCZELNI: https://www.akademiarac.edu.pl/rekrutacja/

PODYPLOMOWE STUDIA – ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 1. Liczba semestrów: 2
 2. Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 210
 3. Liczba punktów ECTS: 40
 4. Sylwetka absolwenta: absolwent Podyplomowych Studiów – Architektura Wnętrz zdobędzie następujące umiejętności i kompetencje:
   • pogłębioną kreatywność i wrażliwość plastyczną;
   • wiedzę umożliwiającą działalność w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz;
   • wiedzę na temat ochrony dziedzictwa kulturowego;
   • wiedzę w zakresie współczesnych materiałów i technologii wykańczania wnętrz;
   • pozna i będzie potrafił posługiwać się narzędziami i oprogramowaniem potrzebnymi do działania na polu projektowania;
   • uzyska niezbędne kompetencje do realizacji projektów wnętrz;
   • uzyska gotowość do współpracy z przedstawicielami branż technicznych biorących udział w procesie projektowym i wykonawczym.
Architektura Wnętrz to kierunek pozwalający na pogłębienie świadomego kształtowania najbliższego otoczenia w oparciu o integrację umiejętności graficznych, wrażliwości artystycznej i wiedzy wykorzystania różnorodnych technik architektoniczno-budowlanych. Kierunek pozwoli uzupełnić wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania wnętrz, począwszy od idei koncepcji autorskiej aż po realizację. Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia projektowe. Kierunek przygotowany jest z myślą o każdym chętnym pogłębienia swoich umiejętności i zainteresowań w zakresie projektowania i wykonawstwa różnego rodzaju wnętrz.
 1. Warunki rekrutacji: studia stanowią przestrzeń wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności skierowaną do Kandydatów pochodzących z różnych środowisk zawodowych. Adresowany dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich ostatnich lat studiów drugiego stopnia na kierunkach: architektonicznym, budowlanym, plastycznym i pokrewnych. Otwarty także na absolwentów innych kierunków nie posiadających przygotowania zawodowego w dziedzinie projektowania architektury, a chcący poszerzyć swoje horyzonty w tej dziedzinie, lub też związani z projektowaniem wnętrz.   
 2. Dodatkowe wymagania: brak
 3. Koszt: 3100 zł
 4. REKRUTACJA ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY (CAŁY ROK) POPRZEZ SYSTEM INTERNETOWEJ REKRUTACJI (SIR).
 5. REKRUTACJA POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ UCZELNI: https://www.akademiarac.edu.pl/rekrutacja/
 6. DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU: 324155020 wew. 300

PODYPLOMOWE STUDIA - MYKOLOGIA BUDOWLANA

 1. Liczba semestrów: 2
 2. Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 240
 3. Liczba punktów ECTS: 40
 4. Sylwetka absolwenta: absolwent Podyplomowych Studiów – Mykologia Budowlana zdobędzie przygotowanie do:
  • dozoru nad robotami związanymi z dezynsekcją i dezynfekcją;
  • dozoru nad robotami związanymi z osuszaniem obiektów;
  • identyfikacji czynników biotycznych (drobnoustrojów, owadów – technicznych szkodników drewna), zasiedlających przegrody budowlane oraz inne elementy budynków;
  • współuczestniczenia w ocenie zagrożenia zdrowia ludzi, wynikającego z obecności określonych rodzajów drobnoustrojów;
  • współuczestniczenia w projektowaniu izolacji przeciwwodnych – pierwotnych i/lub wtórnych;
  • współuczestniczenia w projektowaniu renowacji zawilgoconych obiektów kubaturowych – tak zabytkowych, jak i współczesnych;
  • wykonywania opinii/ekspertyz mykologicznych konstrukcji budowlanych, a także wyposażenia pomieszczeń;
  • zajmowania się doradztwem technicznym z zakresu szeroko pojętej mykologii budowlanej.

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat MYKOLOGII BUDOWLANEJ, która jest działem inżynierii budowlanej, zajmującym się rozpoznawaniem przyczyn i skutków korozji biologicznej, jak również zabezpieczaniem przed nią oraz jej zwalczaniem. Korozja biologiczna – zwana inaczej biokorozją, jest w zasadzie wynikiem działania jednej tylko grupy czynników korodujących tzw. czynników biotycznych (biologicznych). Czynniki te, oprócz oddziaływań stricte korozyjnych na materię architektoniczno-budowlaną, mogą stanowić spore zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego. Per saldo studia te stanowią przestrzeń wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności skierowaną do Kandydatów pochodzących z różnych środowisk zawodowych.
 5. Warunki rekrutacji: studia adresowane są do absolwentów kierunków studiów wyższych w dziedzinie: architektura, architektura wnętrz, budownictwo lądowe, budownictwo wodne, konserwacja zabytków, oraz technologia drewna, oraz wszystkich zainteresowanych poszerzeniem tematyki mykologii budowlanej.  
 6. Dodatkowe wymagania: brak
 7. Koszt: 5000 zł
 8. REKRUTACJA ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY (CAŁY ROK) POPRZEZ SYSTEM INTERNETOWEJ REKRUTACJI (SIR).
 9. REKRUTACJA POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ UCZELNI: https://www.akademiarac.edu.pl/rekrutacja/
 10. DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU: 324155020 wew. 300

KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

 1. Liczba semestrów: 3
 2. Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 390 godzin zajęć dydaktycznych i 150 godzin praktyk zawodowych
 3. Liczba punktów ECTS: 34
 4. Sylwetka absolwenta: absolwent studiów jest wyposażony w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające mu projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji. Potrafi wykorzystywać w dydaktyce nowoczesne technologie informatyczne, posiada umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia i konstruowania w oparciu o nie indywidualnej ścieżki jego rozwoju. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela w zakresie swojego podstawowego wykształcenia. Nabyte na studiach uprawnienia są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 5. Warunki rekrutacji: studia adresowane są do
  • absolwentów studiów I lub II stopnia. UWAGA! Absolwenci studiów I stopnia zdobywają kwalifikacje wyłącznie do nauczania w szkołach podstawowych. Do nauczania w szkołach ponadpodstawowych i innych placówkach oświatowych wymagane jest ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 
  • studentów studiów II stopnia, zatrudnionych bądź planujących podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.
  • absolwentów posiadających merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu lecz nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, z tym że w przypadku absolwentów studiów I stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.
 6. Koszt: 2300 zł
 7. REKRUTACJA ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY (CAŁY ROK) POPRZEZ SYSTEM INTERNETOWEJ REKRUTACJI (SIR).
 8. REKRUTACJA POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ UCZELNI: https://www.akademiarac.edu.pl/rekrutacja/
 9. DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU: 324155020 wew. 300