Aktualności

AktualnościKomunikaty prasowe

Stanowisko Prezydium KRePSZ

KREPSZ logo

Stanowisko Prezydium KRePSZ

Stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

W listopadzie br. Prezydent Miasta Leszna podjął inicjatywę  zorganizowania spotkania prezydentów miast, w których siedzibę mają Państwowe Wyższe Szkoty Zawodowe, i ich rektorów. O spotkaniu nie została poinformowana jedyna reprezentacja tych uczelni – Konferencja Rektorów Publicznych Szkól Zawodowych. Mimo stosunkowo nielicznego grona zarówno prezydentów jak i rektorów, po spotkaniu ogłoszona została treść poprawki do zapisów art. 20 projektu Ustawy 2.0. Proponowana zmiana zapewnia istotny wpływ na wybory członków rady uczelni samorządom miast będących siedzibą PWSZ i bliżej nieokreślonym środowiskom biznesu.

Obecne zapisy projektu Ustawy 2.0 są wynikiem wielkiego kompromisu, będącego efektem bardzo szerokich, trwających ponad rok, konsultacji wszystkich zainteresowanych stron. Postulaty PWSZ, wielokrotnie dyskutowane w naszym środowisku, zgłaszane byty podczas Zgromadzeń Plenarnych 1CRePSZ w Krośnie (marzec br.) i w Warszawie (październik br.) Panu Jarosławowi Gowinowi, Wicepremierowi, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przyjął je z zadowoleniem. Tym bardziej dziwi inicjatywa Prezydenta m. Leszna, która ewidentnie autonomii uczelni zagraża.

Misją publicznych uczelni zawodowych, którą z powodzeniem realizują od wielu lat, jest działanie na rzecz lokalnych i regionalnych społeczności. PWSZ mają znaczące osiągnięcia w zakresie współpracy z lokalnymi i regionalnymi firmami, zarówno w obszarze kształtowania polityki kształcenia, jak i prowadzenia studiów z udziałem dydaktyków mających doświadczenie praktyczne, także w zakresie odbywania praktyk zawodowych i studiów dualnych. Z naszych analiz jednoznacznie wynika, że trudności w realizacji tej współpracy to pojedyncze, odosobnione
przypadki.

Stanowczo więc sprzeciwiamy się próbom wprowadzania zmian w art. 20 projektu ustawy proponowanych przez Prezydenta m. Leszna, zwłaszcza że – jak się wydaje – stoją za nimi głównie motywacje o charakterze pozamerytorycznym. Wrażenie takie wzmacnia fakt, te propozycja zmian dotyczy wyłącznie zapisów art. 20 projektu Ustawy 2.0 – prawo o szkolnictwie wyższym.

15 grudnia 2017 roku

W imieniu Prezydium Konferencji
Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
Przewodniczący prof. zw. dr hab. Witold Stankowski