Aktualności

Stypendia

WAŻNE ZMIANY W OKRESACH PRZYSŁUGIWANIA PRAWA DO STYPENDIÓW – OD SEMESTRU LETNIEGO 2021/2022

WAŻNE ZMIANY W OKRESACH PRZYSŁUGIWANIA PRAWA DO STYPENDIÓW – OD SEMESTRU LETNIEGO 2021/2022

UWAGA !!!
Zmiany w systemie świadczeń dla studentów
od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022
dotyczące ustalania okresu przysługiwania świadczeń dla studentów
(tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych,
stypendium rektora i zapomogi) w powiązaniu z okresem studiowania.)


Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:


· pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
· drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Wyjątek: W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie  14 semestrów.


· Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów).


· Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć.


· Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń).


· W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
Nowelizacja rozszerzyła także uprawnienia studentów do stypendium dla osób niepełnosprawnych w przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po ich ukończeniu. Ustawa w nowym brzmieniu umożliwia studentom będącym w tej sytuacji korzystanie ze stypendium dla osób niepełnosprawnych dodatkowo przez pełen cykl kształcenia na kolejnych kierunkach studiów (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich), tj. łącznie przez okres do 12 semestrów. Wcześniej stypendium to przysługiwało dodatkowo tylko na jednym kolejnym kierunku studiów.

Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.


Znowelizowane przepisy mają zastosowanie do przyznawania świadczeń dla studentów począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.