Erasmus+ informacje o programie

Erasmus+ informacje o programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: “Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program “Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie. Jego budżet w wysokości 14,7 mld euro stworzy dla ponad 4 mln Europejczyków możliwość rozwoju swoich umiejętności za granicą – odbycia studiów lub szkoleń, zdobycia doświadczenia zawodowego lub uczestnictwa w projekcie wolontariatu.

Program Erasmus+, który potrwa do 2020 roku, oferuje wiele możliwości nie tylko studentom. Ponieważ powstał w wyniku połączenia siedmiu innych programów, uwzględnia także inne kategorie osób i instytucji.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

  • Akcja 1: MOBILNOŚĆ (mobilność osób uczących się i kadry),
  • Akcja 2: WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK (partnerstwa strategiczne, sojusze na rzec wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, budowanie potencjału, platformy informatyczne, takie jak eTwinning, Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) oraz Europejski Portal Młodzieżowy,
  • Akcja 3: WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ( wiedza w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, inicjatywy na rzecz polityki innowacyjności, wsparcie narzędzi polityki europejskiej, współpraca z organizacjami międzynarodowymi, dialog z zainteresowanymi stronami, promowanie polityki i programu,

oraz 2 rodzaje działań “specjalnych” zarządzanych centralnie:

  • JEAN MONNET ( akademickie moduły, katedry i centra doskonałości, debata orientacyjna ze światem akademickim, wsparcie instytucji i stowarzyszeń, badania i konferencje),

SPORT (współpraca partnerska, niekomercyjne europejskie imprezy sportowe, lepsze wykorzystanie wyników badań przy kształtowaniu polityki, dialog z właściwymi zainteresowanymi stronami).”

Do krajów uczestniczących w programie należą:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Dokumenty