European Policy Statement

European Policy Statement

Deklaracja Polityki Erasmusa

Celem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu jest zapewnienie najlepszej jakości usług edukacyjnych, będących w zgodzie europejskimi standardami nauczania. Umożliwi to kształcenie studentów w sposób, który pomoże im we właściwy sposób wykorzystać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które zdobyli podczas okresu studiów tak, aby byli w stanie skutecznie i samodzielnie radzić sobie na konkurencyjnym rynku pracy.

Od początku swej działalności, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu nawiązuje i rozwija współpracę oraz kontakty z zagranicznymi partnerami, ponieważ współpraca międzynarodowa jest jednym z najważniejszych elementów strategii rozwoju naszej Uczelni.

Należy podkreślić, że władze Uczelni świadome znaczenia internacjonalizacji europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, dostrzegają konieczność dalszego rozwoju współpracy europejskiej na lata 2014 – 2020.

Główne cele i założenia strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz priorytety związane z działaniami w ramach Programu Erasmus Plus.

 1. Podniesienie poziomu kształcenia celem zapewnienia absolwentów i naukowców, których potrzebuje Europa poprzez zagwarantowanie wysokiej jakości mobilności studentów tak, aby pozyskali oni dodatkowe kompetencje formalne i nieformalne zwiększające ich atrakcyjność na rynku pracy.
 1. Doskonalenie jakości i adekwatności szkolnictwa wyższego poprzez umożliwienie studentom dokonania wyboru, które efekty kształcenia w ramach kierunku studiów mają największe znaczenie dla ich przyszłej kariery zawodowej.
 1. Podniesienie liczby i jakości wyjazdów oraz przyjazdów w ramach Programu Erasmus Plus, zarówno wśród studentów, jak i wśród kadry dydaktycznej.
 1. Upowszechnianie i szerzenie informacji o Programie Erasmus Plus oraz działaniach z nim związanych, poprzez ciągłą promocję wśród studentów, pracowników, mediów regionalnych oraz partnerów.
 1. Rozszerzanie sieci kontaktów z Uczelniami, szkołami ponadgimnazjalnymi oraz miastami z kraju i z zagranicy, jak również największymi pracodawcami w naszym regionie.
 1. Stworzenie możliwości organizacji i uczestnictwa w projektach i konferencjach organizowanych wspólnie lub samodzielnie.
 1. Modernizacja programów studiów pod kątem internacjonalizacji oferowanych przez Uczelnię zajęć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem równouprawnienia, wielokulturowości i różnorodności językowej oferowanych treści edukacyjnych oraz walki z rasizmem i ksenofobią.
 1. Deklaracja Polityki Erasmusa zostanie opublikowana na stronie PWSZ oraz zamieszczona w najważniejszych dokumentach strategicznych Uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zapewni równe możliwości wszystkim studentom i nauczycielom, niezależnie od ich płci, wieku, statusu społecznego czy materialnego, poglądów politycznych czy klasy oraz zagwarantuje pełny dostęp do studiowania osobom niepełnosprawnym. Osiągnięcia akademickie będą głównym kryterium selekcji i oceny studentów PWSZ w Raciborzu .

Inne postanowienia dotyczące zapewnienia jakości Programu przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu:

 1. W celu realizacji mobilności, uczelnia zawierać będzie umowy Inter-instytucjonalne z innymi uczelniami.
 2. Od studentów przyjeżdżających w ramach Programu Erasmus Plus nie będą pobierane żadnego rodzaju opłaty za usługi edukacyjne, rekrutację, egzaminy, dostęp do biblioteki czy laboratoriów.
 3. Studenci, którzy zaliczyli przedmioty na ocenę co najmniej dostateczną otrzymają pełne uznani okresu studiów.
 4. Organizacja mobilności studentów i pracowników, jak i organizacja praktyk studenckich, realizowana będzie z największą starannością i przy zapewnieniu najwyższej jakości pracy.
 5. Informacja o programach studiów będzie na bieżąco aktualizowana, przejrzysta i łatwo dostępna. Stosowany będzie system ECTS.
 6. Studenci Programu Erasmus Plus oraz PWSZ traktowani będą w sposób równy.
 7. Uczelnia będzie wspierać działania mające na celu integrację studentów przyjeżdżających.
 8. Uczelnia będzie przekazywać w terminie informacje oraz dokumentację dotyczącą studentów przyjeżdżających ich uczelniom macierzystym oraz im samym.
 9. Uczelnia będzie promować i zapewniać przejrzystość działań w ramach Programu Erasmus Plus.
 10. Karta Erasmusa oraz Deklaracja Polityki Erasmusa są łatwo dostępne dla studentów i upublicznione w budynku uczelni.
 11. Uczelnia realizuje zasady braku dyskryminacji wyznaczone przez Program Erasmus Plus.

Erasmus Policy Statement

The aim of the State Higher Vocational School in Racibórz is to provide the best quality
of educational services, complying with European standards of education. We declare
to proactively deliver employment-related skills that will enable our graduates to be successful on the job market.

Since its founding, the State Higher Vocational School in Raciborz has succeeded
in establishing and maintaining cooperation and contacts with numerous foreign partners. We see international cooperation as an essential element in

the development strategy of our institution.

It should be emphasised that the authorities of our school recognise the importance of the internationalisation process of higher education in Europe and will actively promote further development of European cooperation in the years 2014-2020.

Our main objectives and priorities concerning Erasmus Plus are as follows:

1. Improving the level of education so that our graduates’skills and qualifications meet the European standards by ensuring high-quality mobility of students with view to acquire additional competence, either formal or informal, which will increase their chances on the job market.

2. Improving the quality and relevance of higher education by allowing students to choose which learning outcomes within a givenfield of study are most relevant to their future careers.

3. Increasing the scope and quality of mobility within Erasmus Plus, regarding both our students and teaching staff.

4. Promoting Erasmus+ by disseminating information about the programme and Erasmus-related activities among students, employees, partners and in the regional media.

5. Expanding our network of contacts with universities, secondary schools and cities in Poland and abroad, as well as the largest employers in the region.

6. Providing opportunities of organising and participating in projects and conferences organised jointly or on our own.

7. The modernisation of the curricula with a view to making the learning process more international, with a particular focus on gender equality, multiculturalism and linguistic diversity of the educational content offered and the fight against racism and xenophobia.

8. Erasmus Policy Statement will be published on the PWSZ website and included in key documents of the University. The school will provide equal opportunities to all students and teachers, regardless of their gender, age, social status, political views or class and guarantee full access to study to people with disabilities. Academic achievements will be the main criterion for the selection and evaluation of students at the State Higher Vocational School in Racibórz.

Other provisions concerning the quality assurance program at the State Higher Vocational School in Racibórz:

 1. The will seek to offer more mobility opportunities by signing inter-institutional agreements with other higher education institutions.
 2. The incoming Erasmus+ students will not be charged any kind of fees for educational services, recruitment, examinations, access to libraries and laboratories.
 3. Students who have successfully completed a course within Erasmus+ exchange receive full credit recognition.
 4. The organisation of staff and student mobility will be carried out with greatest care and ensuring the highest quality of work.
 5. Information on study programs will be regularly updated, transparent and easily accessible. ECTS will be used.
 6. Erasmus+ students and PWSZ students will be treated equally.
 7. The school will support efforts to integrate incoming students.
 8. The school will provide the timely information and documentation concerning incoming students and their parent universities themselves.
 9. The school will promote and ensure transparency within the Erasmus +.
 10. Erasmus+ University Charter and Erasmus Policy Statement are readily available to students and made public in the building of the university.
 11. The school has implemented the principle of non-discrimination as set by the Erasmus