Procedury wyjazdu – pracownicy administracji

Procedury wyjazdu – pracownicy administracji

Pracownicy zainteresowani wyjazdami szkoleniowymi STT w ramach Programu Erasmus + powinni złożyć w w Biurze Programu Erasmus+ następujące dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy  POBIERZ

2. Staff Mobility for Training POBIERZ

Po zakwalifikowaniu przez komisję rekrutacyjną, w celu dopełnienia formalności, pracownik zobowiązany jest przedłożyć:

1. Oświadczenie o nr konta POBIERZ

2. Podanie o urlop Erasmus + (po uzyskaniu zgody przełożonego) POBIERZ

Pracownikowi zostanie następnie wypłacona pierwsza z dwóch transzy stypendium (80%) w ustalonej wysokości.

W uczelni goszczącej, po zakończeniu pobytu, należy uzyskać potwierdzenie mobilności wg załączonego wzoru, lub na formularzu wystawionym przez instytucję goszczącą. Należy zwrócić uwagę, aby formularz zawierał wszystkie informacje wymagane przez naszą Uczelnię.

Po powrocie, uczestnik wymiany ma obowiązek wypełnić ankietę beneficjenta. Wszelkie informacje dotyczące ankiety zostaną przesłane na adres e-mail beneficjenta po zakończonym pobycie. Wypełnienie ankiety oraz przedstawienie prawidłowo wypełnionego potwierdzenia pobytu są warunkami niezbędnymi do wypłaty pozostałej części, tj. 20% stypendium.