IKF Koła naukowe

IKF Koła naukowe

Przy Instytucie Kultury Fizycznej  działają koła naukowe: 

Koło Naukowe Studentów Wychowania Fizycznego

Opiekun Naukowy: dr Danuta Zwolińska

Koło Naukowe studentów Wychowania Fizycznego

Informacje o Kole Naukowym studentów wychowania fizycznego:

Czas działalności:

Studenckie Koło Naukowe studentów Instytutu Wychowania Fizycznego PWSZ w Raciborzu rozpoczęło swoja działalność w roku akademickim 2004/05, zebraniem założycielskim, które odbyło się w dniu 24.02.2005.

Założenia/cel:

Ramowy program działania koncentruje się wokół następujących celów:

–         Pogłębianie wiadomości z szeroko rozumianej kultury fizycznej.

–         Głównym problemem naukowym w działalności Koła są uwarunkowania uzyskiwania wysokich wyników sportowych w różnych dyscyplinach sportu.

–         Uczestnictwo w badaniach naukowych prowadzonych w ramach działalności Koła.

–         Współpraca w zakresie prowadzonych badań naukowych z klubami sportowymi.

–         Uczestnictwo w studenckim ruchu naukowym poprzez udział w konferencjach i seminariach naukowych.

Skład

W skład Koła wchodzą studenci kierunku wychowanie fizyczne. Opiekunami koła byli dr hab. Jarosław Cholewa prof. nadzw. PWSZ oraz dr Natalia Rzepka obecnie dr Danuta Zwolińska.

Publikacje

Dotychczasowy efekt działalności Koła to 12 publikacji, w tym 2 angielskojęzyczne, czynny udział w 9 Konferencjach Naukowych o zasięgu Międzynarodowym lub Ogólnopolskim.

Plany na przyszłość

Dalszy kierunek działalności Koła będzie koncentrował się na:

–         Zacieśnianiu współpracy z klubami sportowymi działającymi w Raciborzu w zakresie realizacji badań naukowych skierowanych na rozwijanie głównych kierunków badań koła (uwarunkowania rezultatów sportowych).

–         Zdobywaniu umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia procesu badawczego.

–         Doskonalenie warsztatu badawczego.

–         Przygotowaniu wystąpień naukowych na Konferencje Naukowe oraz przygotowywanie publikacji.

Koło naukowe działające przy Instytucie Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu skupia ambitnych studentów zainteresowanych naukami o kulturze fizycznej.

Do dyspozycji młodych badaczy jest dobrze wyposażona, nowoczesna pracownia diagnostyczna. Podstawowymi narzędziami badawczymi jest platforma tensometryczna AMTI oraz Wiedeński System Testowy. Laboratorium jest również wyposażone w podstawowy sprzęt do analizy kondycyjnych parametrów motoryczności (cykloergometry) oraz wad postawy (podoskop, posturometr).

W ramach działalności koła odbywają się spotkania dotyczące metodyki prowadzenia badań i dokonywania przeglądu literatury. Prowadzone są warsztaty z zakresu obsługi poszczególnych urządzeń pomiarowych oraz analizy otrzymanych danych. Realizowane są autorskie eksperymenty studentów a także prowadzone projekty w ramach rozwoju naukowego pracowników uczelni oraz współpracy ze szkołami i klubami sportowymi.

Efekty prowadzonej działalności są prezentowane przez studentów na Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez AWF Katowice oraz w ramach rozwoju naukowego pracowników uczelni w postaci udziału w konferencjach naukowych.