Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia – Informacje ogólne

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia – Informacje ogólne

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (obecnie: Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu) powstał w dniu 1.10.2004 r.

W październiku 2005 r. włączono w skład Instytutu Kultury Fizycznej Zakład Wychowania Plastycznego z Grafiką Użytkową tym samym zmieniając nazwę Instytutu na Instytut Kultury Fizycznej i Sztuki.

W dniu 27 września 2006 r. Senat Uczelni przyjął Uchwałę Nr 131/2006 w sprawie zmiany w nazwie i strukturze organizacyjnej Instytutu Kultury Fizycznej i Sztuki PWSZ w Raciborzu zmieniono nazewnictwo Instytutu na Instytut Kultury Fizycznej.

Wychowanie fizyczne

Instytut Kultury Fizycznej kształci studentów na kierunku nauczycielskim Wychowanie fizyczne w zakresie następujących specjalności: Wychowanie Fizyczne w Szkole z Pedagogiką Resocjalizacyjną lub Gimnastyką Korekcyjno – Kompensacyjną, Instruktorsko – Trenerską, Odnowa Biologiczna, Trener Personalny, Kinezygerontoterapia.

Studia licencjackie na kierunku Wychowanie fizyczne, prowadzone zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, przygotowują do zawodu:

 • Trenera Personalnego,
 • Trenera, instruktora sportu,
 • Instruktora kinezygerontoterapii,
 • Instruktora odnowy biologicznej,
 • Nauczyciela wychowania fizycznego.

Pozwalają one na podjęcie pracy w szkołach, klubach sportowych, klubach fitness, stowarzyszeniach i organizacjach kultury fizycznej oraz dają możliwość samozatrudnienia.

Absolwenci mają możliwość podjęcia dalszych studiów magisterskich (II stopnia) na dowolnie wybranej uczelni krajowej lub zagranicznej.

Podczas studiów na kierunku Wychowanie fizyczne student może kształcić się jednocześnie na dwóch wybranych specjalnościach i uzyskać dodatkowe atrakcyjne uprawnienia zawodowe:

 • specjalność trener personalny (pozwala uzyskać uprawnienia trenera personalnego. Absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach świadczących usługi treningu personalnego – kluby fitness, ośrodki sportu i rekreacji, hotele, spa, ośrodki odnowy biologicznej oraz mają możliwość samozatrudnienia otwierając ośrodki treningu personalnego),
 • specjalność kinezygerontoterapia (pozwala uzyskać przygotowanie do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć ruchowych oraz profilaktycznych, a także leczniczych z osobami starszymi),
 • specjalność instruktorsko – trenerska (pozwala uzyskać stopień instruktora lub trenera w wybranych dyscyplinach sportowych),
 • specjalność odnowa biologiczna (pozwala uzyskać stopień instruktora odnowy biologicznej i umożliwia samozatrudnienie).

Uzyskane na tych studiach wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowanie umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała pozwala na posiadanie kwalifikacji umożliwiających kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość, aby spełnić potrzeby wychowanków, uczniów, podopiecznych w zakresie somatyczno-motorycznego rozwoju oraz przygotowania i nauczenia ich dbałości o swoje zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała, a po zakończeniu edukacji – dbałości o ciało przez całe życie.

Gruntowna znajomość metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantuje efektywną realizację zajęć lekcyjnych, pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki dzieci i młodzieży, a także stwarza ogromne możliwości na mobilnym rynku pracy.

Umiejętności nabyte w zakresie kultury fizycznej mają swoje odzwierciedlenie w każdej dziedzinie życia. Osobom kreatywnym, sprawnym fizycznie i mającym przygotowanie psychologiczno-społeczne łatwiej jest podejmować wyzwania, stwarzać przełożonym i sobie co raz to nowe propozycje i ambicje, tym samym stając się atrakcyjnym pracownikiem, pożądanym animatorem wszelkiego rodzaju zajęć.

Po ukończeniu tego kierunku absolwenci są przygotowani do samodzielnego planowania i ewaluacji procesu wychowania fizycznego w szczególności rozwijania sprawności fizycznej. Promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym.

Pielęgniarstwo

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu kształci studentów na studiach pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo od 1 października 2017 roku, natomiast na studiach drugiego stopnia od 1 października 2022 roku.

Studia I stopnia, kierunek pielęgniarstwo

Absolwenci studiów I stopnia otrzymują prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza, uprawniające ich do wykonywania czynności zawodowych zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2011.174.1039 ze zm.). Opis sylwetki absolwenta studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, którzy rozpoczęli kształcenie od roku 2019/2020, wynika z założeń Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r., z późn. zm., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Osiągniecie efektów uczenia się, określonych w standardzie daje możliwość: świadczenia opieki zdrowotnej, zarządzenia, promocji i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach pomocy społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku. Może pracować także w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie. Absolwenci kierunku pielęgniarstwo znajdują zatrudnienie w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terenie całego kraju, a także zagranicą.

Do głównych celów zgodnych z sylwetką absolwenta oraz kompetencjami zawodowymi licencjata pielęgniarstwa należą:

 • zapewnienia wysokiej jakości świadczonej opieki pielęgniarskiej w zakresie profilaktyki chorób i całościowej opieki nad człowiekiem zdrowym, chorym, niepełnosprawnym i umierającym oraz promowania, zachowania i umacniania zdrowia,
 • wspierania inicjatywy społeczności lokalnej na rzecz umacniania zdrowia,
 • rozwijania umiejętności doskonalenia się oraz prowadzenia badań w celu podniesienia jakości opieki i rozwoju zawodu pielęgniarki.

Absolwenci kierunku pielęgniarstwo po ukończeniu 3-letnich studiów pierwszego stopnia dysponują więc szczegółową wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi z zakresu pielęgniarstwa i ogólną z zakresu innych nauk medycznych. Legitymuje się także znajomością regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Potrafi samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Umie udzielać świadczeń w zakresie promowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się i jest przygotowany do korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki pielęgniarskiej i bezpieczeństwa pacjenta. Potrafi organizować pracę własną, nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działa­nia społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i innych osób, a tym samym jest przygotowany do skutecznego i empatycznego porozumiewa się ze zdrowym i chorym człowiekiem.

Studia II stopnia, kierunek pielęgniarstwo

Podstawowym celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo – studia drugiego stopnia jest przygotowanie wykwalifikowanych magistrów pielęgniarstwa. 

Absolwent będzie miał ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz zostanie przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.

W zakresie wiedzy absolwent będzie przygotowany do wykonania zawodu magistra pielęgniarstwa. Będzie dysponował szczegółową wiedzą z zakresu pielęgniarstwa i nauk medycznych. Uzyska wiedzę w zakresie regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki/-rza.  

Absolwent nabędzie umiejętności: posługiwania się kompleksową wiedzą z obszaru nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu; świadczenia zindywidualizowanej, holistycznej opieki nad pacjentem w zakresie pielęgniarstwa; organizowania, koordynowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej; profesjonalnej współpracy z członkami zespołu interdyscyplinarnego w zakresie doskonalenia jakości opieki; przeprowadzania i wdrażania działań edukacji prozdrowotnej; wprowadzania innowacyjnych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz prowadzenie i uczestniczenie w badaniach naukowych służących rozwojowi m.in. pielęgniarstwa.

W zakresie kompetencji społecznych z empatią i należytym szacunkiem będzie potrafił porozumieć się z pacjentem oraz jego rodziną, będzie posiadał świadomość czynników wpływających na reakcje własne, pacjenta i jego bliskich. Pogłębi świadomość konieczności stałego, ustawicznego kształcenia się.  

Program kształcenia dla studiów drugiego stopnia posiada profil praktyczny umożliwiając pogłębienie nabytej w trakcie studiów pierwszego stopnia wiedzy niezbędnej do profesjonalnego realizowania świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie.

Absolwenci będą przygotowani do organizowania, realizowania i koordynowania opieki pielęgniarskiej, współpracy z członkami zespołu interdyscyplinarnego w zakresie sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem, a także do samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Absolwent będzie mógł prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medyczno-pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia będzie posiadał wiedzę teoretyczną, umiejętności oraz kompetencje społeczne, dzięki którym możliwe będzie realizowanie najtrudniejszych zadań pielęgniarskich, jak również prowadzić działalność profilaktyczną, organizować, koordynować oraz zarządzać jednostkami ochrony zdrowia, zajmować się promowaniem zachowań prozdrowotnych, prowadzić i nadzorować działalność edukacyjną i leczniczą pracowników ochrony zdrowia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz innych jednostkach związanych z ochroną zdrowia. Poszerzy oraz udoskonali umiejętność rozpoznawania podstawowych problemów zdrowotnych, pozna systemy opieki zdrowotnej, podstawy nauk społecznych, prawa zarządzania, reguły dotyczące stosowania odpowiednich metod badawczych. 

Absolwent będzie gotowy do podjęcia działań w zakresie szeroko pojętej promocji i edukacji prozdrowotnej takich jak: prowadzenie poradnictwa, propagowanie zdrowego stylu życia, nauczanie promocji zdrowia w instytucjach oświatowych, wyedukowanie chorego do życia z chorobą i niepełnosprawnością, organizowanie zdrowotnych kampanii edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym, ocena programów edukacyjnych i skuteczności działań edukacyjnych. Studia umożliwią nabycie umiejętności pracy w ramach zespołu opieki zdrowotnej, w tym zdolności do współpracy z innymi uczestnikami zespołu w opiece nad człowiekiem zdrowym lub chorym, prowadzenia edukacji zdrowotnej w zespołach interdyscyplinarnych, organizowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej, współpracy z uczestnikami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki. 

Dzięki specjalności o szerokim profilu wiedzy teoretycznej oraz dużych umiejętnościach praktyczno-zawodowych, absolwenci studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu będą mogli podjąć pracę w różnych ośrodkach świadczących usługi lecznicze.   

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo będzie miał możliwość: 

 • świadczenia opieki pielęgniarskiej w placówkach ochrony zdrowia, 
 • samozatrudnienia, 
 • kierowania i zarządzania zespołami pielęgniarek lub położnych, 
 • zatrudnienia w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, 
 • nauczania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wykonywania pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub położnych, 
 • prowadzenia prac naukowo – badawczych w zakresie pielęgniarstwa, 
 • zatrudnienia w organach administracji publicznej, których zakres obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia, 
 • pełnienia funkcji na stanowiskach służbowych w inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, 
 • sprawowania funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych.