Instytut Studiów Edukacyjnych – Koła naukowe na kierunku pedagogika

Instytut Studiów Edukacyjnych – Koła naukowe na kierunku pedagogika

Koło Naukowe Pedagogów

Opiekun naukowy Koła: dr Gabriela Kryk (od roku akademickiego 2007/2008 – nadal)

Asystent: mgr Ewa Świerczek

 1. Do podstawowych celów działalności Koła należy zaliczyć:
  • Wzbogacanie wiedzy pedagogicznej studentów, rozszerzenie ich orientacji w obrębie pedagogiki jako dyscypliny naukowej oraz nauk pomocniczych; rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności naukowych studentów.
  • Kształtowanie w studentach refleksyjnego, krytycznego oraz twórczego stosunku do zjawisk życia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem procesów edukacyjnych.
  • Przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej; doskonalenie kompetencji niezbędnych w pracy nauczyciela, wychowawców i opiekunów.
  • Wyrabianie u studentów wrażliwości na potrzeby dzieci, młodzieży oraz dorosłych; stwarzanie warunków do działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego, związanych z pomocą, opieką i wychowaniem (wolontariat).
 2. Sposoby osiągania przez Koło celów – przykłady dotychczasowej, bogatej działalności:
  • Udział w badaniach, projektach badawczych (ponad 10).
  • Publikacje krajowe i zagraniczne (ponad 30).
  • Monografie będące efektem międzynarodowej współpracy, działalności w Kole Naukowym Pedagogów (2).
  • Organizacja międzynarodowych obozów naukowych, konferencji, sympozjów (ponad 10).
  • Udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, sympozjach (ponad 40) – wygłaszanie referatów i komunikatów z badań.
  • Popularyzacja nauki (liczne przykłady).
  • Liczny udział w wykładach, warsztatach, konkursach, w tym w zakresie Miejskiego i Powiatowego Turnieju „ASY III KLASY” – z wieloletnią tradycją, myślą o wyróżniających się uczniach kończących etap edukacji wczesnoszkolnej.
  • Więcej: na załączonej PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ – ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA 

Koło Naukowe Resocjalizacja

Opiekun naukowy Koła: dr Monika Urbanek

Asystent: mgr Beata Gawłowska

Do studenckiego Koła Naukowego Resocjalizacja mogą przystąpić studenci ANS w Raciborzu zainteresowani problematyką więziennictwa, resocjalizacji nieletnich i profilaktyki społecznej. Poprzez pracę w Kole członkowie w sposób twórczy pogłębiają wiedzę oraz doskonalą umiejętności praktyczne w pracy resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Członkowie Koła od lat angażują się w tworzenie lokalnego systemu profilaktyki i resocjalizacji nieletnich oraz zdemoralizowanych dorosłych. Współpraca z okolicznymi placówkami umożliwia odkrywanie nowych obszarów wymagających poznania naukowego, jest inspiracją do projektowania i realizacji kolejnych badań naukowych. Członkowie Koła analizują i ogłaszają wnioski z takich badań na konferencjach zagranicznych i lokalnych.

Podstawowe cele Koła Naukowego Resocjalizacja dotyczą:

 • Działalności naukowo-badawczej oraz popularyzatorskiej
 • Rozwijania zainteresowań resocjalizacyjnych, zdobywania nowych doświadczeń oraz wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych na rzecz środowiska lokalnego
 • Współpracy z organizacjami studenckimi rodzimych uczelni oraz uniwersytetów państw europejskich w celu dokonywania porównania systemów resocjalizacyjnych  w poszczególnych placówkach

Członkowie Koła współpracują z Zakładem Karnym w Raciborzu, Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Raciborzu, okolicznymi stowarzyszeniami na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, rodzinami zastępczymi oraz placówkami leczenia uzależnień. Systematycznie odwiedzają polskie i czeskie ośrodki penitencjarne.

Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Empirycznej

Opiekun naukowy Koła: dr Ludmiła Nowacka

Asystent: dr Tomasz Szwed

Do studenckiego Koła Naukowego Pedagogiki Empirycznej mogą przystąpić studenci ANS w Raciborzu zainteresowani pogłębianiem umiejętności badawczych, rozwijaniem zainteresowań oraz umiejętności naukowych.

 • Udział w seminariach, konferencjach i obozach Studenckich Kół Naukowych – w kraju i za granicą.
 • Badania edukacji i kultury, w tym także kultury regionalnej.
 • Diagnozowanie zwyczajów, tradycji a także obyczajów środowisk lokalnych.
 • Rozpoznawanie i wpisywanie się Akademii Nauk Stosowanych w świadomość lokalnej społeczności.
 • Uczestnictwo w lokalnych przedsięwzięciach dydaktycznych, kulturalnych, sportowych.

Obiektem zainteresowań badawczych jest również kulturotwórcza rola uczelni wyższej w środowisku lokalnym.

Członkostwo w Kole Naukowym może przyczynić się do wzbogacenia studenckiego CV oraz poszerzenia możliwości na znalezienie zatrudnienia w przyszłości a także dalszego rozwoju naukowego.