ISE Koła naukowe na kierunku pedagogika

ISE Koła naukowe na kierunku pedagogika

Zarządzenie nr 16/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustaleni wartości jednego punktu w związku z przyznaniem środków finansowych na działalność studenckich kół naukowych – (kliknij tutaj – załącznik do zarządzenia

 

 

KOŁO NAUKOWE PEDAGOGÓW

 

Opiekun naukowy Koła: dr Gabriela Kryk (od roku akademickiego 2007/2008 – nadal)

Asystent: mgr Ewa Świerczek

1. Do podstawowych celów działalności Koła należy zaliczyć:

Wzbogacanie wiedzy pedagogicznej studentów, rozszerzenie ich orientacji w obrębie pedagogiki jako dyscypliny naukowej oraz nauk pomocniczych; rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności naukowych studentów.

 • Kształtowanie w studentach refleksyjnego, krytycznego oraz twórczego stosunku do zjawisk życia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem procesów edukacyjnych.
 • Przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej; doskonalenie kompetencji niezbędnych w pracy nauczyciela, wychowawców i opiekunów.
 • Wyrabianie u studentów wrażliwości na potrzeby dzieci, młodzieży oraz dorosłych; stwarzanie warunków do działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego, związanych z pomocą, opieką i wychowaniem (wolontariat).

2.  Sposoby osiągania przez Koło celów – przykłady z praktyki:

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO – BADAWCZA

 1. Udział w badaniach, projektach badawczych (8).
 2. Publikacje krajowe i zagraniczne (ponad 30).
 3. Monografie będące efektem międzynarodowej współpracy, działalności
  w Kole Naukowym Pedagogów (2).
 4. Organizacja międzynarodowych obozów naukowych, konferencji, sympozjów (6).
 5. Udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, sympozjach (ponad 30) – wygłaszanie referatów i komunikatów z badań.
 6. Udział w wykładach, warsztatach, konkursach (5).

 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ UCZELNI I ŚRODOWISKA LOKALNEGO

 1. Miejski i Powiatowy Turniej „ASY III KLASY” – pomoc w organizacji i prowadzenie gier i zabaw dla dzieci podczas I, II, III, IV, V, VI i VII edycji. Turniej – z wieloletnią tradycją – organizowany był z myślą o wyróżniających się uczniach kończących etap edukacji wczesnoszkolnej (dr Gabriela Kryk – pomysłodawczyni i wieloletnia koordynatorka całości prac związanych z prowadzeniem i organizacją Turnieju).
 2. Udział w prowadzeniu Igrzysk Dla Osób Niepełnosprawnych „Sport ku Radości”.
 3. Udział w prowadzeniu Juwenalii.
 4. Organizacja spotkań z uczniami i nauczycielami, prowadzenie warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych.
 5. Uniwersytet Dziecięcy w Raciborzu (m.in.: Festiwal Nauki, organizacja i prowadzenie warsztatów wiosennych, warsztaty dla dzieci zachęcające do nauki języków obcych, wolontariat).
 6. Organizacja i prowadzenie imprezy mikołajkowej dla dzieci pracowników PWSZ (program artystyczny, gry i zabawy, spektakle, zajęcia, musical).
 7. Zimowa Akademia Nauki – Zamek Piastowski w Raciborzu (zabawy w języku niemieckim, zabawy w języku angielskim, zabawy z chustą animacyjną, zabawy na koncentrację, zabawy pobudzające twórcze myślenie, zabawy integracyjne, zabawy plastyczne).
 8. Dni Otwarte Uczelni.
 9. Reprezentowanie uczelni na Targach Edukacyjnych.
 10. Uroczystość zakończenia studiów na kierunku pedagogika (np. organizowanie i prowadzenie części artystycznej).

 

PRACE O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM, WOLONTARIAT

 1. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – kolędowanie.
 2. Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek NMP
  w Krzyżanowicach.
 3. Świetlica środowiskowa „Dom dla Dziecka” w Raciborzu.
 4. Dom Samotnej Matki w Raciborzu.
 5. Ośrodek Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Knurowie.
 6. Caritas w Raciborzu – przygotowanie i przeprowadzenie świątecznego projektu Anielskie Drzewko (zbiórka pieniędzy, zakup prezentów dla dzieci objętych opieką Caritas w Raciborzu, spotkanie z dziećmi i rodzicami – przekazanie prezentów, kolędowanie).
 7. Fundacja „Dr Clown”.
 8. Akademickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej.
 9. Uniwersytet Dziecięcy przy Parafii Św. Jadwigi w Rybniku.
 10. Stowarzyszenie MED – siedziba w Ustroniu.
 11. Szkoła Podstawowa w Czerwionce.
 12. Szlachetna Paczka.
 13.  Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji.

 

KOŁO NAUKOWE RESOCJALIZACJA

 

Opiekun naukowy Koła: dr Monika Urbanek

Do studenckiego Koła Naukowego Resocjalizacja mogą przystąpić studenci PWSZ w Raciborzu zainteresowani problematyką więziennictwa, resocjalizacji nieletnich i profilaktyki społecznej. Poprzez pracę w Kole członkowie w sposób twórczy pogłębiają wiedzę oraz doskonalą umiejętności praktyczne w pracy resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Podstawowe cele Koła Naukowego Resocjalizacja oscylują wokół:

 • Prowadzenia działalności naukowo-badawczej oraz popularyzatorskiej
 • Rozwijania zainteresowań resocjalizacyjnych, doskonalenia kompetencji pedagogicznych członków Koła, zdobywania nowych doświadczeń oraz wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Szeroko pojętych działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych na rzecz środowiska lokalnego
 • Współpracy z organizacjami studenckimi rodzimych uczelni oraz uniwersytetów państw europejskich w celu dokonywania komparatystyki systemów penitencjarnych w poszczególnych ośrodkach resocjalizacyjnych.

Członkowie Koła współpracują z Zakładem Karnym w Raciborzu, Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Raciborzu, okolicznymi stowarzyszeniami na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, rodzinami zastępczymi oraz placówkami leczenia uzależnień. Systematycznie odwiedzają polskie i czeskie ośrodki penitencjarne.

 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PEDAGOGIKI EMPIRYCZNEJ

 

Opiekun naukowy Koła: dr Teresa Jemczura

Asystent: mgr Beata Gawłowska

 • badania kultury i edukacji, w tym także kultury regionalnej,
 • diagnozowanie zwyczajów, tradycji a także obyczajów środowisk lokalnych,
 • rozpoznawanie uobecniania się uczelni wyższej w świadomości lokalnej społeczności,
 • udział w seminariach, konferencjach i obozach Studenckich Kół Naukowych – w kraju i za granicą.

Obiektem zainteresowań badawczych  jest również kulturotwórcza rola uczelni wyższej w środowisku lokalnym.