Instytut Studiów Edukacyjnych – O instytucie

Instytut Studiów Edukacyjnych – O instytucie

KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym to atrakcyjna poznawczo i skoncentrowana na studencie oferta edukacyjna, uwzględniająca jego cechy osobowościowe w przygotowaniu go do wykonywania zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i klas początkowych. Studia trwają pięć lat – 10 semestrów, w tym 6 miesięcy praktyk w przedszkolu i klasach początkowych.

 W trosce o satysfakcję z procesu studiowania i efektywność podejmowanych działań już na pierwszym semestrze zaplanowano dla studentów zajęcia do wyboru: z zakresu technik uczenia się lub pracy na rzecz własnego rozwoju, a na ostatnim – przedmiot pn. personalizacja procesu kształcenia nauczycieli, który umożliwi studentom dokonanie autodiagnozy w zakresie przygotowania do podjęcia pracy zawodowej,  swoich kompetencji pedagogicznych. Przewidziano w nim także indywidualne doradztwo metodyczne dla każdego studenta z uwzględnieniem  wymagań w zakresie obowiązującego awansu zawodowego nauczycieli.

Jednym z atutów kształcenia przyszłych nauczycieli na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kadra. Są to osoby posiadające, oprócz stosownego dorobku naukowego, także znaczny dorobek dydaktyczny: odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zdobyte poza szkolnictwem wyższym, a związane z realizowanym (dawniej bądź obecnie) zawodem nauczyciela – praktyka. Ponadto zatrudniono dwóch samodzielnych pracowników naukowych z tytułem profesora – specjalistki w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej ze Słowacji, wpisując się w ten sposób w sugerowaną w Ustawie 2.0 strategię umiędzynarodowienia uczelni, będącą, w myśl słów wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosława Gowina – główną siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. Panie Profesor złożyły oświadczenie, iż przydzielone im zajęcia realizować będą w języku polskim.

 Studiowaniu na tym kierunku sprzyja także posiadana przez PWSZ baza lokalowa oraz  inne  obiekty, które cały czas ulegają modernizacji i relokacji pomieszczeń tak, by sprzyjały studiowaniu, procesowi komunikowania się z kadrą dydaktyczno – naukową.

Umożliwienie podejmowania przez młodzież studiów z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w PWSZ w Raciborzu i podniesienie poziomu ich kształcenia w większym stopniu zapewni absolwentom możliwość podjęcia pracy zawodowej, a dzieciom satysfakcję z procesu uczenia się.  Wpisuje się także w Strategię Zrównoważonego Rozwoju – priorytetowego projektu cywilizacyjnego, realizowanego przez władze centralne Polski.

     Głównym celem, jaki przyświecał opracowaniu programu kształcenia, planu studiów było, aby przyszły absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym legitymował się następującymi cechami i kompetencjami:

  • to profesjonalista, posiadający wysoki poziom kompetencji zawodowych, niezbędnych do kształtowania i rozwoju osobowości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada różnorodne doświadczenia, w tym dotyczące własnej osoby (samoocena, samoakceptacja). Jest świadomy swoich mocnych stron i kompetencji komunikacyjnych, które pozwolą mu prowadzić dialog, nawiązywać relacje interpersonalne z dziećmi i ich rodzicami w duchu podmiotowości, tolerancji, szacunku i zrozumienia;
  • jako refleksyjny praktyk w działaniu, który potrafi kreować środowisko edukacyjne sprzyjające wspieraniu indywidualnych zdolności, pasji i talentów dzieci oraz podejmowaniu pracy na rzecz własnego rozwoju, niezbędnej w całożyciowym funkcjonowaniu każdej jednostki. Wysoki poziom kompetencji prakseologicznych pozwoli mu także na dobór odpowiednich metod kształcenia, środków dydaktycznych i form organizacyjnych, umożliwiających indywidualizację procesu kształcenia – zróżnicowanie działań tak, by stworzyć dzieciom warunki do pracy na miarę ich możliwości. Dzięki temu będą one mogły “doświadczać świata” – uczyć się przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.
  • oprócz przygotowania do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
    w tym: dyslektycznym, mającym specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki oraz dzieckiem z zburzeniami w zachowaniu, czy też z dzieckiem zdolnym, absolwent wykazuje się również biegłością w posługiwaniu się językiem angielskim lub niemieckim. Rozumie potrzebę i istotę wczesnego startu w nauczaniu i uczeniu się języka obcego. Ma wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzenia edukacji obcojęzycznej w nurt intencjonalnego kształcenia i wychowania dzieci.

Posiadane kwalifikacje będą uprawniały absolwenta do zatrudnienia w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej – w placówkach publicznych, niepublicznych i społecznych.

Studia skierowane są zarówno do absolwentów szkół średnich, którzy zdali maturę lub maturę międzynarodową, jak i do osób czynnych zawodowo, które podejmują studia w różnym celu np.: nabycia nowych kwalifikacji, prowadzących do rozszerzenia swoich kompetencji zawodowych czy też rozwijania pasji lub talentów.

 

KIERUNEK PEDAGOGIKA

W ramach kierunku pedagogika oferujemy studia na następujących modułach specjalnościowych:

  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową język obcy (język angielski / język niemiecki) lub terapia psychopedagogiczna
  • Terapia pedagogiczna z logopedią szkolną
  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Absolwenci studiów  pierwszego stopnia o charakterze praktycznym na kierunku pedagogika z wybranym modułem  specjalnościowym otrzymują tytuł zawodowy licencjata i mogą kontynuować studia magisterskie.

Wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe studenci nabywają, realizując zadania obowiązkowe – dydaktyczne, wynikające z planów studiów właściwych dla danych modułów specjalnościowych, jak i zadania samodzielne, realizowane z własnej inicjatywy, jak zadnia naukowe podejmowane w ramach funkcjonujących kół naukowych, czy różnych akcji realizowanych (w tym inicjowanych) w ramach wolontariatu.

Warto podkreślić, że Racibórz to jedno z nielicznych miast w Polsce, które dysponuje niemal wszystkimi instytucjami o zróżnicowanym charakterze i zakresie funkcjonowania, które umożliwiają studentom wyżej wymienionych modułów specjalnościowych realizację studenckich praktyk blisko siedziby Szkoły i miejsca zamieszkania.

Kolejny atut to kadra nauczycielska. Są to osoby posiadające, oprócz stosownego dorobku naukowego, także znaczny dorobek dydaktyczny: odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zdobyte poza szkolnictwem wyższym.

Studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej umożliwiają zdobycie kwalifikacji oraz uprawnień zawodowych do pracy w różnych typach instytucji resocjalizacyjnych, w tym penitencjarnych, opiekuńczych i profilaktycznych. Absolwenci pełnić mogą role wychowawców w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, socjoterapeutycznych, adaptacji społecznej, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w placówkach wsparcia dziennego, pogotowiach opiekuńczo-wychowawczych, policyjnych izbach dziecka. Ponadto mogą być zatrudniani na stanowiskach: pedagogów szkolnych w szkołach podstawowych, wychowawców ulicznych (streetworkerów), funkcjonariuszy służby więziennej, kuratorów sądowych (społecznych) i asystentów rodziny Miasto Racibórz dysponuje niemal wszystkimi wyżej wymienionymi instytucjami, co umożliwia realizację studenckich praktyk blisko siedziby Szkoły. Wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe – weryfikowane w trakcie odbywanych studenckich praktyk – studenci nabywają zarówno w ramach przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych (ujętych w ramach planu studiów), jak i bloków przedmiotów do wyboru z zakresu: terapii pedagogicznej/wychowania fizycznego lub pedagogiki rodziny.

Studia na specjalności edukacja elementarna  przygotowują do pracy nauczyciela, w tym prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w klasach I-III szkół podstawowych i w przedszkolach funkcjonujących w ramach sektorów: publicznego i niepublicznego. Pozwalają też na podjęcie zatrudnienia w żłobkach, klubach dziecięcych i pełnienia ról opiekuna dziennego. Wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe – weryfikowane w trakcie odbywanych studenckich praktyk – studenci nabywają w ramach przedmiotów ujętych w planie studiów, a wdrażających ich do wykonywania funkcji dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz badawczych w sposób odpowiadający specyfice psychiki dzieci, jak też organizowania środowisk edukacyjnych stymulujących rozwój ich osobowości.

Wybór dodatkowej specjalności język obcy umożliwia zdobycie kwalifikacji do nauczania języków obcych (angielskiego / niemieckiego) w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Absolwent edukacji elementarnej dodatkowo wykazuje się: rozumieniem istoty i roli wczesnego startu w nauczaniu i uczeniu się języka obcego; wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami zawodowymi niezbędnymi do wprowadzania edukacji obcojęzycznej w nurt intencjonalnego kształcenia i wychowania dzieci; opanowaniem teoretycznych i metodycznych podstaw nauczania języka obcego na wymienionych poziomach edukacji; biegłością w posługiwaniu się językiem obcym, orientacją w zakresie podstawowych zagadnień związanych z kulturą angielskiego /niemieckiego obszaru językowego.

Wybór specjalności dodatkowej terapia psychopedagogiczna umożliwia zdobycie kwalifikacji nauczyciela terapeuty pedagogicznego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasach I-III). Stąd absolwent edukacji elementarnej dodatkowo przygotowany jest do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dyslektycznymi, mającymi specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki oraz z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu, a także dziećmi zdolnymi; przygotowany jest do prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym; udzielania konsultacji i porad dzieciom i ich rodzicom.

Studia na module specjalnościowym terapia pedagogiczna z logopedią szkolną dają dwuspecjalizacyjne wykształcenie uprawniające do prowadzania zajęć specjalistycznych:, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, jak też innych zajęć o charakterze terapeutycznym w przedszkolach i w szkołach podstawowych, udzielania konsultacji i porad dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe – weryfikowane w trakcie odbywanych praktyk pedagogicznych – studenci nabywają w ramach przedmiotów ujętych w planie studiów, a przygotowujących ich także do pracy w charakterze: (1) nauczycieli terapeutów pedagogicznych przygotowanych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dyslektycznymi, mającymi specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki oraz z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu, a także dziećmi zdolnymi w szkołach podstawowych i w przedszkolach.

(2)  nauczycieli logopedów w przedszkolach i w szkołach podstawowych, prowadzących diagnozy logopedyczne, zajęcia logopedyczne, konsultacje i porady dla rodziców oraz nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania ich zaburzeń, jak też do podejmowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci.

Absolwent modułu specjalnościowego pedagogika opiekuńczo – wychowawcza  zdobywa interdyscyplinarną wiedzę oraz praktyczne kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w świetlicach szkolnych, internatach, bursach, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, jako pedagog szkolny oraz w stacjonarnych i dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, w placówkach kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych realizujących zajęcia dla osób starszych, uniwersytetach trzeciego wieku. Zrealizowane w ramach studiów przedmioty predestynują absolwentów do diagnozowania, zaspokajania różnych potrzeb dzieci, młodzieży, osób dorosłych, związanych z: sytuacjami życiowymi,  aktywnością ruchową; organizacją i spędzaniem czasu wolnego,  rekreacją, aktywnością kulturalno-edukacyjną; działalnością hobbystyczną, towarzyską i ludyczną. W ramach praktyk asystenckich i metodycznych studenci weryfikują zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje pedagoga opiekuńczo – wychowawczego.