Instytut Studiów Edukacyjnych – Informacje ogólne

Instytut Studiów Edukacyjnych – Informacje ogólne

Pracownicy Instytutu Studiów Edukacyjnych gwarantują:

  • WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA – wzbogacony o bogatą praktykę w placówkach dostosowanych do programu kształcenia na wybranym kierunku
  • NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZAWODU łączące teorię z praktyką dzięki stosowanym metodom aktywizującym, zajęciom warsztatowym i ćwiczeniowym, wizytom studyjnym, wycieczkom
  • INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO STUDENTA

Obecnie kadrę wykładowców stanowią dydaktycy – profesorowie i doktorzy, którzy oprócz stosownego dorobku naukowego posiadają także znaczny dorobek dydaktyczny: odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zdobyte poza szkolnictwem wyższym, a związane z realizowanym (dawniej bądź obecnie) zawodem nauczyciela – praktyka.

Pedagogika

Oferujemy  BEZPŁATNE   studia na kierunkach:

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ studia I stopnia – licencjackie (3 lata – 6 semestrów) zapewniające uzyskanie tytułu LICENCJATA umożliwiające nabycie kwalifikacji oraz uprawnień zawodowych do pracy w różnych typach instytucji resocjalizacyjnych w tym penitencjarnych oraz opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych. Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej z opiekuńczo-wychowawczą to osoba, która zdobyła wiedzę umiejętności i niezbędne kompetencje społeczne w zakresie resocjalizacji, opieki, wychowania, diagnozy oraz terapii niezbędnych do pracy z osobami w różnym wieku tj. dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, w tym osobami będących w trudnej sytuacji życiowej i/lub ze środowisk dysfunkcyjnych a także osobami potrzebującymi pomocy, takimi jak dzieci i młodzież z zaburzeniami w zachowaniu, ofiarami przemocy w rodzinie, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnymi czy starszymi.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Oferujemy  BEZPŁATNE   studia na kierunkach:

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA studia I stopnia – magisterskie (5 lat – 10 semestrów) zapewniające uzyskanie tytułu MAGISTRA umożliwiające podjęcie pracy w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej – w placówkach publicznych, niepublicznych i społecznych.

Płatne studia podyplomowe

PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE STUDIA W ZAKRESIE LOGOPEDII  studia dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia (2 lata – 4 semestry) zapewniające zdobycie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy i umożliwiające podjęcie pracy stanowisku logopedy lub nauczyciela-logopedy (zatrudnienia na stanowisku nauczyciela-logopedy wymaga przygotowania pedagogicznego) w poradniach specjalistycznych, oddziałach szpitalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, żłobku, przedszkolu, szkole, gabinetach logopedycznych (prywatna praktyka), placówkach wczesnego wspomagania rozwoju.

KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO studia dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia  (1,5 roku – 3 semestry) wyposażające absolwenta w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające mu projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela w zakresie swojego podstawowego wykształcenia.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w sposób ciągły (cały rok) poprzez System Internetowej Rekrutacji (SIR).

W ramach Instytutu działają prężnie koła naukowe: Koło Naukowe Pedagogów, Koło Naukowe Resocjalizacji, Koło Naukowe Pedagogiki Empirycznej, oraz Grupa Regionalna Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta, z bardzo ambitnymi programami działania, co dla studentów kierunków pedagogicznych może być doskonałym źródłem inspiracji twórczych i zdobywania doświadczeń.

Uczelnia zapewnia możliwość wymiany naukowej i dydaktycznej z partnerskimi uczelniami europejskimi w ramach Programu ERASMUS. Uczelnia nawiązała współpracę m.in. z uczelniami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech, Czechach, Turcji, Bośni i Hercegowinie, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech oraz na Litwie i Łotwie.

Dla studentów spełniających stosowne kryteria zapewniamy stypendia studenckie.

Pracownicy Instytutu Studiów Edukacyjnych gwarantują :
  • WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA – wzbogacony o bogatą praktykę w placówkach dostosowanych do programu kształcenia na wybranym kierunku
  • NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZAWODU łączące teorię z praktyką dzięki stosowanym metodom aktywizującym, zajęciom warsztatowym i ćwiczeniowym, wizytom studyjnym, wycieczkom
  • INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO STUDENTA

Obecnie kadrę wykładowców stanowią dydaktycy – profesorowie i doktorzy, którzy oprócz stosownego dorobku naukowego posiadają także znaczny dorobek dydaktyczny: odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zdobyte poza szkolnictwem wyższym, a związane z realizowanym (dawniej bądź obecnie) zawodem nauczyciela – praktyka.

Oferujemy  BEZPŁATNE   studia na kierunkach:

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA studia I stopnia – magisterskie (5 lat – 10 semestrów) zapewniające uzyskanie tytułu MAGISTRA umożliwiające podjęcie pracy w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej – w placówkach publicznych, niepublicznych i społecznych.

PEDAGOGIKA:

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA studia I stopnia – licencjackie (3 lata – 6 semestrów) zapewniające uzyskanie tytułu LICENCJATA umożliwiające nabycie kwalifikacji oraz uprawnień zawodowych do pracy w różnych typach instytucji resocjalizacyjnych, w tym penitencjarnych, opiekuńczych i profilaktycznych.  

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z LOGOPEDIĄ SZKOLNĄ studia I stopnia – licencjackie (3 lata – 6 semestrów) zapewniające uzyskanie tytułu LICENCJATA umożliwiające nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć specjalistycznych – korekcyjno – kompensacyjnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i podjęcie zatrudnienia w charakterze nauczyciela terapeuty pedagogicznego oraz logopedy w przedszkolach i szkołach podstawowych

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA studia I stopnia – licencjackie (3 lata – 6 semestrów) zapewniające uzyskanie tytułu LICENCJATA i umożliwiające zdobycie kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela pedagoga w przedszkolach i szkołach podstawowych, nauczyciela wychowawcy między innymi w świetlicy szkolnej, internacie, świetlicy środowiskowej, pogotowiu opiekuńczym, domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu placówkach sprawujących opiekę nad osobami starszymi a także w charakterze kreatora czasu wolnego w placówkach kulturalno–oświatowych i rekreacyjnych

PŁATNE STUDIA PODYPLOMOWE:

 

PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE STUDIA W ZAKRESIE LOGOPEDII  studia dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.  (2 lata – 4 semestry) zapewniające zdobycie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy i umożliwiające podjęcie pracy stanowisku logopedy lub nauczyciela – logopedy (zatrudnienia na stanowisku nauczyciela – logopedy wymaga przygotowania pedagogicznego) w poradniach specjalistycznych, oddziałach szpitalnych, poradni psychologiczno – pedagogicznej, żłobku, przedszkolu, szkole, gabinetach logopedycznych (prywatna praktyka), placówkach wczesnego wspomagania rozwoju.

KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO studia dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia  (1,5roku – 3 semestry) wyposażające absolwenta w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające mu projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela w zakresie swojego podstawowego wykształcenia.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY (CAŁY ROK) POPRZEZ SYSTEM INTERNETOWEJ REKRUTACJI (SIR).

W ramach Instytutu działają prężnie koła naukowe: Koło Naukowe Pedagogów, Koło Naukowe Resocjalizacji, Koło Naukowe Pedagogiki Empirycznej, oraz Grupa Regionalna Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta, z bardzo ambitnymi programami działania, co dla studentów kierunków pedagogicznych może być doskonałym źródłem inspiracji twórczych i zdobywania doświadczeń.

Uczelnia zapewnia możliwość wymiany naukowej i dydaktycznej z partnerskimi uczelniami europejskimi w ramach Programu ERASMUS. Uczelnia nawiązała współpracę m.in. z uczelniami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech, Czechach, Turcji, Bośni i Hercegowinie, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech oraz na Litwie i Łotwie.

DLA STUDENTÓW SPEŁNIAJĄCYCH STOSOWNE KRYTERIA ZAPEWNIAMY STYPENDIA STUDENCKIE.