Instytut Techniki – Informacje ogólne

Instytut Techniki – Informacje ogólne

W Instytucie Techniki prowadzone są inżynierskie studia I stopnia (3,5 roku) na kierunkach Automatyka i robotyka oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji umożliwiające podjęcie interesującej pracy oraz kontynuację studiów na poziomie II stopnia na wielu kierunkach technicznych. Bezpłatne studia stacjonarne prowadzone są zarówno w trybie tygodniowym (zajęcia od poniedziałku do piątku) jak i w trybie weekendowych (zajęcia od piątkowego popołudnia do niedzieli).

Od początku działania Instytutu zajęcia prowadzone są z jednej strony przez wykwalifikowaną kadrę, a z drugiej strony przez praktyków. Wysokie kompetencje, jak i profesjonalizm kadry w takich dziedzinach jak automatyka, metrologia, napędy, sterowanie, wytwarzanie czy ekonomia i zarządzanie sprawiają, że studenci zdobywają wiedzę praktyczną i są doskonale przygotowani do pracy zawodowej, jak również do kontynuowania studiów na II stopniu. Kadra dydaktyczna podczas prowadzenia zajęć zwraca szczególną uwagę na fakt, że dzisiejszy świat techniki, a szczególnie automatyka dynamicznie się rozwija i należy ciągle poszerzać swą wiedzę, poszukiwać informacji i nowości technicznych. Studenci na ostatnim roku wykonują projekt inżynierski, w którym łączą wiedzę zdobytą podczas studiów z praktyczną realizacją tematu.

Do Instytutu Techniki należą laboratoria takie jak: Laboratorium Sterowań Pneumatycznych i Napędów Elektrycznych, Laboratorium Technik Informatycznych, Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD/CAM oraz Laboratorium Diagnostyki Technicznej, Fizyki Ogólnej oraz Metrologii Warsztatowej.

Automatyka i robotyka

Absolwenci kierunku Automatyka i robotyka są wszechstronnie przygotowani do wykonywania prac inżynierskich w zakresie automatyzacji procesów technologicznych, a szczególnie w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń i układów automatyki przemysłowej oraz ich aplikacji w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych i programowania komputerowo zintegrowanych systemów wytwarzania, w tym programowalnych sterowników logicznych. Szczególną wiedzę absolwenci uzyskują w zakresie projektowania układów automatyki przemysłowej opartej na elementach i układach machatronicznych: pneumatycznych, hydraulicznych i cyfrowych. Posiadają wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn technologicznych i ich diagnostyki. Uzyskują oni również wiedzę w zakresie informatyki, inżynierskich systemów obliczeniowych CAx, eksploatacji systemów produkcyjnych, projektowania zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów produkcyjnych (wytwarzania i przetwórstwa), baz danych i systemów sztucznej inteligencji w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn. Posiadają również praktyczne umiejętności z zakresu budowy, projektowania i eksploatacji maszyn.

Absolwenci kierunku Automatyka i robotyka są wszechstronnie przygotowani do prowadzenia prac projektowych i wdrożeniowych urządzeń automatyki przemysłowej oraz technologicznego przygotowania produkcji w zakresie programowania maszyn i systemów wytwórczych. Znajdują zatrudnienie w zakładach wielu gałęzi przemysłu (zarówno w przemyśle elektromaszynowym, jak i spożywczym), w których produkcja oparta jest na wysoko zautomatyzowanych i zintegrowanych komputerowo środkach produkcji.

Szczególną wiedzę absolwenci uzyskują w zakresie projektowania układów automatyki przemysłowej opartej na elementach i układach machatronicznych: pneumatycznych, hydraulicznych i cyfrowych.

W ramach kierunku studentom oferowane są dwie specjalności
1. Automatyka przemysłowa
2. Sterowniki logiczne

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Absolwenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji pierwszego stopnia profilu praktycznego, posiadają wiedzę matematyczną, podstaw statystyki i badań operacyjnych, fizyczną i chemiczną pozwalającą na zrozumienie praw i zjawisk wykorzystywanych w projektowaniu i eksploatowaniu urządzeń technicznych. Znają różnorodne techniki wytwarzania w zakresie technologii maszyn. Mają wiedzę z zakresu zarządzania systemami produkcyjnymi i eksploatacyjnymi. Znają techniki i metody projektowania, nadzorowania i doskonalenia tych systemów. Absolwenci identyfikują i analizują podstawowe koszty systemów wytwarzania, w tym koszty jakości oraz potrafią rozwiązać typowe problemy zarządzania w systemach produkcyjnych. Ponadto posiadają umiejętności menedżerskie oraz potrafią wykazywać się przedsiębiorczością i innowacyjnością w realizacji projektów zawodowych. Absolwenci znają język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, potrafią również posługiwać się językiem angielskim biznesowych i znają słownictwo języka używanego w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Absolwenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji posługują się również drugim językiem obcym nowożytnym w stopniu komunikatywnym. Są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwenci są również przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach wykorzystujących inżynierię produkcji, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią produkcji, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Kształcenie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji realizuje misję i strategię PWSZ w Raciborzu (obecnie: ANS w Raciborzu) poprzez edukację zorientowaną programowo na regionalne zapotrzebowanie oraz silniejsze powiązanie Uczelni (pracowników i studentów) z otoczeniem gospodarczym. Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji nadąża za potrzebami kształcenia na nowoczesnych kierunkach technicznych pozwalających na zaspokojenie potrzeb lokalnego, ale nie tylko, rynku pracy. Proces kształcenia ukierunkowany jest na umożliwienie zdobywania niezbędnej wiedzy, szerokich umiejętności i kompetencji zawodowych. Wszystkie te komponenty mają umożliwić absolwentowi kontynuację nauki lub podjęcie pracy z dyplomem inżyniera w wyuczonym zawodzie.

W ramach kierunku studentom oferowane są dwie specjalności
1. Logistyka i spedycja
2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i jakością