Aktualności

AktualnościKomunikaty prasowe

Spotkanie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej KRePSZ

20170511_204306

Spotkanie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej KRePSZ

W dniu 11 maja 2017 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu miało miejsce spotkanie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), w którym uczestniczyli JM Rektorzy: prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, Przewodniczący KRePSZ – PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, Zastępca Przewodniczącego KRePSZ –  PWSZ w Raciborzu; dr Małgorzata Legiędź – Gałuszka, Skarbnik KRePSZ – PWSZ we Włocławku; prof. nadzw. dr hab. inż. Mariusz Cygnar – Prezydium KRePSZ, PWSZ w Nowym Sączu; prof. dr hab. Maciej Pietrzak – Prezydium KRePSZ, PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie; dr Tomasz Halski – Komisja Rewizyjna, PMWSZ w Opolu.

Trwa dyskusja nad ostatecznym kształtem ustawy 2.0, której projekt ogłoszony zostanie podczas Narodowego Kongresu Nauki we wrześniu 2017. Comiesięczne konferencje poświęcone wybranym zagadnieniom i obszarom, które regulować będzie nowa ustawa, owocują wartościowymi wnioskami i konkretnymi propozycjami legislacyjnymi.

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych aktywnie uczestniczy w tej dyskusji, starając się zaproponować rozwiązania korzystne z punktu widzenia stabilnego i harmonijnego rozwoju Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

JM Rektorzy sformułowali kolejne postulaty Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych dotyczące ustawy 2.0, będące rezultatem przeprowadzonych ostatnio prac studialnych. Trafna diagnoza problemów i wyzwań stojących przed wyższym szkolnictwem zawodowym jest bowiem warunkiem przyjęcia optymalnych zapisów prawnych w projektowanej ustawie.

Podczas spotkania Prezydium dyskutowano również o idei i formach współpracy między KRePSZ a European Association of Institutions of Higher Education in Europe. Doświadczenia europejskich uczelni zawodowych mogą wzbogacić koncepcję rozwoju tego typu instytucji w Polsce. Już wkrótce powinny ruszyć wspólne projekty EURASHE i PWSZ dotyczące praktyk zawodowych, nowych form e-learningu, Long Life Learning. Planuje się także nawiązanie i rozwinięcie kontaktów z członkami EURASHE – przedstawicielami europejskich uczelni zawodowych, w zakresie form ewaluacji kierunków praktycznych i walidacji efektów kształcenia. Współpracę KRePSZ i EURASHE koordynuje prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, Zastępca Przewodniczącego KRePSZ.