Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Społecznych

Zapowiedź Konferencji Naukowej „Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania oraz bezpieczeństwa narodowego”

pexels-photo-348323

Zapowiedź Konferencji Naukowej „Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania oraz bezpieczeństwa narodowego”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania  oraz bezpieczeństwa narodowego” – 24 listopada 2017 (szósta edycja)

Założenia programowe konferencji

Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, drodzy uczestnicy poprzednich edycji,

Po raz szósty będziemy kontynuować pasjonującą wymianę poglądów rozpoczętą przez uczestników przed kilku laty w Raciborzu i w Opolu, w których wzięło udział kilkuset naukowców z różnych zakątków Europy, a które zaowocowały wydaniem siedmiu monografii, które otrzymali uczestnicy już w dniu konferencji.

Zasadnicze założenia programowe konferencji pozostają takie same jak poprzednich edycjach, jednakże w tej edycji chcemy umożliwić naukowcom wypowiedź w formie rozdziału w monografii i wystąpienie podczas konferencji w temacie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa narodowego.

Odpowiedzialne zarządzanie, biznes i gospodarowanie odgrywa współcześnie ważną rolę kulturotwórczą. Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w innych krajach wymaga działań na rzecz dalszego rozwoju etycznego, zrównoważonego  biznesu na poziomie jednostek (etycznego przywództwa), organizacji (CSR), państwa oraz na poziomie globalnym.

Celem konferencji jest dalsza integracja naukowców pochodzących z różnych środowisk naukowych kraju i zagranicy, a także firm i organizacji skupionych wokół problematyki związanej z promocją odpowiedzialnego biznesu, zarządzania  i konsumeryzmu.

Proponujemy wymianę poglądów na tematy:

 • Edukacja etyczna, edukacja etyki biznesu.
 • Programy etyczne organizacji.
 • Etyka zarządzania zasobami ludzkimi i etyczne przywództwo.
 • Etyka marketingu, reklamy, PR.
 • Etyka mediów tradycyjnych i nowych mediów.
 • Etyka ekonomii i sfery finansów.
 • Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa w skali mikro, mezo i makro.
 • Kulturowe uwarunkowania tworzenia bogactwa i etyki biznesu. Zarządzanie międzykulturowe.
 • Prawa i obowiązki konsumentów, działalność organizacji konsumenckich, edukacja konsumencka.
 • Polityka społeczna (m.in. demograficzna, mieszkaniowa) państwa a rozwój społeczeństwa biznesu.
 • Standardy odpowiedzialności organizacji – SA 8000, AA1000, ISO 26000 i inne.
 • Filozofia tworzenia bogactwa.
 • Religia a biznes.
 • Bezpieczeństwo: narodowe, energetyczne, żywnościowe, społeczne, ekonomiczne, etc.
 • Inne tematy zaproponowane przez uczestników.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. P.O. dr hab. Leszek Karczewski,

Dr  Henryk  A. Kretek

Organizatorzy Konferencji:

Katedra Nauk Humanistycznych i Prawnych Politechniki Opolskiej,

Zakład Filozofii i Podstaw Logiki PWSZ w Raciborzu,  Instytut Studiów Społecznych

Biura Parlamentarne – Prof. Jerzego Buzka, MEP.

 

Patronat honorowy

Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, doktor h.c. Politechniki Opolskiej.

 

Rada Naukowa:

Dr D. Chojecki, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych PWSZ w Raciborzu

Dr Joanna Jachna, Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych PWSZ w Raciborzu.

Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, J.M. Rektor PWSZ w Raciborzu.

Prof. dr hab. M. Tukiendorf, J.M. Rektor Politechniki Opolskiej

Prof. dr hab. K. Malik, prorektor Politechniki Opolskiej d.s. Infrastruktury i Rozwoju.

Dr J. Berezowski, prorektor do spraw rozwoju i organizacji PWSZ w Raciborzu.

Prof. Yansong Liang, Politechnika Pekińska, Chiński Dyrektor Instytutu Konfucjusza w Opolu.

Dr. S. Prakash, Director – Research, Nehru Group of Institution,Coimbatore,Tamilnadu, India.

Prof. dr hab. D. Fobelova, Uniwersity Mateja Bela in Bańska Bystrzyca, Slovakia.

Prof. dr hab. P. Fobel, Uniwersity Mateja Bela in Bańska Bystrzyca, Slovakia.

Prof. dr. Johannes Kals, University of Applied Sciences Ludwigshafen, Germany.

Prof. dr hab. A. Loehr Technische Universität Dresden Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau

Prof. dr hab. W. Gasparski, dyrektor honorowy Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych,  kierownik Katedry Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i IFiS PAN w Warszawie.

Prof. UAM dr hab. J. Sójka – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska

Prof. dr hab. W. Słomski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, WSM w Warszawie.

Prof. dr hab. A. Kiepas, UŚ.

Prof. dr hab. R. Rauziński, Instytut Śląski w Opolu i Politechnika Opolska.

 

Komitet Organizacyjny:

 

Prof. P.O. dr hab. L. Karczewski (przewodniczący),

Dr H. A. Kretek (sekretarz),

Prof. PO. dr hab. M. Kalczyńska, dr A. Bohdan, dr Said Edaich, dr M. Szymura, dr P. Zamelski, dr D. Kurpiers.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONFERENCJI JEST:

PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ NA ADRES:

BIURO PARLAMENTARNE prof. Jerzego Buzka,

 1. Wzgórze 20

44-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania oraz bezpieczeństwa narodowego”

oraz drogą elektroniczną na adresy: hk@buzek.pl  i karczews@wp.pl

Termin zgłoszenia upływa 15 lipca 2017 r.


 OPŁATA KONFERENCYJNA: Kwota 150,- zł obejmuje: 1. Materiały konferencyjne, 2. Publikację książkową, którą otrzymają wszyscy Autorzy opublikowanych tekstów (organizatorzy dokonają wszelkich starań, aby książkę otrzymali uczestnicy już w dniu konferencji), 3. Catering.

 • Koszty podróży i noclegów ponoszą Uczestnicy konferencji.
 • O dokonanie rezerwacji noclegów na czas konferencji Uczestnicy proszeni są we własnym zakresie. Na prośbę uczestników organizatorzy mogą zarekomendować hotele.
 • Teksty wystąpień w formie elektronicznej prosimy przesłać na adres hk@buzek.pl,

i karczews@wp.pl, najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2017 roku. Natomiast teksty wystąpień w formie papierowej prosimy przesłać najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2017 roku na adres:

BIURO PARLAMENTARNE prof. JERZEGO BUZKA,

 1. Wzgórze 20, 44-30 Bielsko-Biała.
 • Abstrakt referatu oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim w wersji elektronicznej na karcie zgłoszenia powinny dotrzeć do organizatorów najpóźniej do 15 lipca 2017 roku.
 • Zasady redagowania tekstów publikowanych w Oficynie Wydawniczej Politechniki Opolskiej – w załączeniu.
 • Za wygłoszenie referatów oraz za ich druk autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.
 • Pozytywna recenzja nadesłanego tekstu stanowi warunek jego druku w pracy zbiorowej.

 

 • Terminarz:
 • 15.07.2017 – termin zgłoszenia udziału na załączonym formularzu, w tym: nadesłania abstraktu i słów kluczowych (max. 5 słów) w języku polskim i angielskim, oraz oświadczenia i notki biograficznej o autorze (w 3. os) w języku polskim.
 • 30.07.2017 – potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów.
 • 30.08.2017 – termin nadesłania referatu w formie elektronicznej i papierowej.
 • 15.10.2017 – termin zaakceptowania tekstów do druku, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów.
 • 16.10 do 30.10.2017 – dokonanie opłaty konferencyjnej – przez osoby, których teksty zostały pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów – na konto organizatora – PWSZ w Raciborzu:

69 1050 1328 1000 0022 6112 0386

+ nr rachunku  dla uczestników zagranicznych :

IBAN PL 69 1050 1328 1000 0022 6112 0386      Nr BIC(SWIFT) INGBPLPW

.z dopiskiem: „KONFERENCJA: Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania + Imię i Nazwisko”

[W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji organizatorzy nie przewidują możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej].

 • Do 11.11.2017 – przesłany zostanie szczegółowy program konferencji uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty konferencyjnej.
 • 24.11.2017 – Międzynarodowa konferencja naukowa

Adres do korespondencji:

BIURO PARLAMENTARNE prof. Jerzego Buzka,

 1. Wzgórze 20, 44-300 Bielsko-Biała. z dopiskiem „Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania oraz bezpieczeństwa narodowego”

Telefony:

Dr Henryk Andrzej Kretek, tel. 609 771 772

Prof. PO dr hab. Leszek Karczewski, tel.693 352 339

Karta zgłoszenia pl – pobierz


International Scientific Conference „Cultural, social and ethical determinants of business, economy, management and national security”

24th November 2017 (6th edition)

 

Conference programme assumptions

Ladies and gentleman, colleagues, participants of previous editions,

 

On 24th November 2017 we shall continue passionate exchange of views started by participants some years ago in Raciborz (the first edition gathered over 80 speakers from Poland and abroad) and in Opole (second and next editions gathered more than 50 speakers). As a result, we have issued 8 monographs distributed among the speakers on the conference day. Program assumptions stay the same as in the five previous editions.

Responsible management, business economy and national security important, culturally-active role. Civil society development in Poland as well as in other countries requires action on the lever of an individual (ethical leadership), organisations (CSR), country as well as on global level ( such as Global Compact –  the initiative of former UN Secretary General Kofi Annan).

Initiatives from the field of business organisation development and a business with a „human face”, social self-organisation as well as developing small and more consistent social structures, are performed all over the world, and their final effect is dependable on the enthusiasm and integration of efforts of people from the world of business and science, workers from different organisations, consumers and promoters of social politics. The aim of this conference is to integrate scientist from different scientific communities, companies and organisations which focus on problems connected with promotion of responsible business, management consumerism and social security.

 

We suggest to exchanging ideas on the following subjects:

 

 • Ethical education, business ethics education.
 • Ethical programmes in organisation.
 • Ethics of human resources management and ethical leadership.
 • Ethics of marketing. advertising, PR.
 • Ethics of traditional and new media.
 • Ethics of economics and finance.
 • Cultural determinants of security in micro, mezo and macro scale.
 • Cultural determinants of wealth creation and business ethics. Cross-cultural management.
 • Consumers rights and obligations, work of consumer organisations, consumer education.
 • Social policy (demographic, housing) of a country and business society development.
 • Standards for organisations responsibility – SA 8000, AA1000, ISO 26000 and others.
 • Philosophy of wealth creation.
 • Religion and business.
 • Other subjects suggested by participants.

 

Yours sincerely

Prof. P.O. dr hab. L. Karczewski,

Dr H. A. Kretek

 

Conference organisers:

Institute of Social Sciences, Department of Philosophy of PWSZ in Racibórz.

Department of Humanities and Law, Faculty of Economics and Management of Opole University of Technology ,

Constituency Office – Prof. Jerzy Buzek, MEP.

 

Honorary patronage

Prof. dr hab. eng. Jerzy Buzek, doktor h.c. of Opole University of Technology, doktor h.c. multiplex, former President of European Parliament.

 

Scientific Committee:

Dr D. Chojecki, Director of the Institute of Social Sciences of PWSZ in Racibórz.

Dr J. Jachna, V-ce Director of the Institute of Social Sciences of PWSZ in Racibórz.

Prof. dr hab. eng. arch. E. Stachura, Rector of PWSZ in Racibórz.

Prof. dr hab. M. Tukiendorf, Rector of Opole University of Technology

Prof. dr hab. K. Malik, V-ce Rektor of Opole University of Technology.

Dr J. Berezowski, V-ce Rector of PWSZ in Racibórz.

Prof. Yansong Liang, Beijing University of Technology, China, Chinese Director of Confucius Institute in Opole, Poland.

Dr. S. Prakash, Director – Research, Nehru Group of Institution,Coimbatore,Tamilnadu, India.

Prof. dr hab. D. Fobelova, Uniwersity Mateja Bela in Bańska Bystrzyca, Slovakia.

Prof. dr hab. P. Fobel, Uniwersity Mateja Bela in Bańska Bystrzyca, Slovakia.

Prof. dr. J. Kals, University of Applied Sciences Ludwigshafen, Germany.

Prof. dr hab. A. Loehr, Technische Universität Dresden Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau, Germany.

Prof. dr hab. W. Gasparski, honorable Director of Business Ethics Centre in Warsaw

Prof. UAM dr hab. J. Sójka – President of the Polish Business Ethics Society EBEN Polska.

Prof. dr hab. W. Słomski, Higher School of Finances and Management in Warsaw.

Prof. dr hab. A. Kiepas, Silesian University in Katowice.

Prof. dr hab. R. Rauziński, Silesian Institute in Opole,

 

Organisational Committee:

Prof. P.O. dr hab. L. Karczewski,

Dr H. A. Kretek secretary

Prof. PO. dr hab. M. Kalczyńska, Dr A. Bohdan, Dr D. Kurpiers, Dr Said Edaich, Dr M. Szymura, Dr P. Zamelski, dr Z. Wieczorek

 

CONDITIONS FOR PARTICIPATION:

A HARD COPY OF PARTICIPATION FORM SHALL BE SENT TO THE FOLLOWING ADDRESS:

 

BIURO PARLAMENTARNE prof. Jerzego Buzka,

 1. Wzgórze 20

44-300 Bielsko-Biała

 

The deadline for submitting applications shall be 15th July 2017.

 

 

CONFERENCE FEE:

 The amount of 40 Euros covers: 1. Post-conference materials, 2. Publication, which will be distributed among all the authors, whose articles have been published (organisers will make every effort to be able to do it on the conference day), 3. Catering.

Authors whose articles have been positively reviewed shall pay the conference fee from 16th to 30th October 2017 to the bank account which shall be send later after  positive review of your article.

 • In case of resignation, organisers do not provide for reimbursement of the conference fee.
 • Participants cover the costs of travelling and hotel accommodat
 • Organisers can recommend an accommodation.
 • Digital versions of the articles shall be sent to: hk@buzek.pl, and karczews@wp.pl, not later than on 30th August 2017.
 • Hardcopies of the articles shall be sent not later than on 30th August 2017 to the following address:

BIURO PARLAMENTARNE prof. Jerzego Buzka,

 1. Wzgórze 20

44-300 Bielsko-Biała

 

 • An abstract with keywords in English in digital version shall be sent not later than on 15th July 2017.
 • Authors do not receive any remuneration for lectures or the print..
 • Positive review of an article is the only condition that qualifies it for publication in collective work.
 • Schedule:
 • 07.2017 – deadlines: application for participation on enclosed participation form,
 • 07.2017 – deadline for submitting abstracts and keywords (5 words maximum) in English and a background information about the author.
 • 08.2017 – deadline for submitting articles in digital and paper version.
 • 10.2017 – deadline for acceptance of the articles for publication. Organisers will inform participants about this fact.
 • 10 to 30.10.2017 – deadline for paying the conference fee by those, whose articles have been positively reviewed.
 • 11. 2017 – by this date, detailed programme of the conference will be sent to participants, who submitted their applications and paid the conference fee in time.

 

Correspondence address:

BIURO PARLAMENTARNE prof. Jerzego Buzka,

 1. Wzgórze 20

44-300 Bielsko-Biała

Followed by the words:  „Cultural, social and ethical conditions of business, economy management and national security”.

Phone numbers:

Dr Henryk Andrzej Kretek: +48 609 771 772

Prof. PO dr hab. Leszek Karczewski: +48 693 352 339

 

APPLICATION FORM – download