Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

Zarządzenie 43/2018 w sprawie wprowadzenia dni wolnych 5 i 6 maja

Wejście główne - PWSZ Racibórz

Zarządzenie 43/2018 w sprawie wprowadzenia dni wolnych 5 i 6 maja

 

ZARZĄDZENIE NR  43/2018

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia dni wolnych  od zajęć dydaktycznych

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
( Dz.U. 2017, poz. 2183 z pózn.zm),  podstawię § 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, oraz  §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam dzień wolny od zajęć dydaktycznych w dniach:

5 maja 2018 roku,

6 maja 2018 roku.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura