Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 115/2018 Rektora w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

PWSZ5

ZARZĄDZENIE NR 115/2018 Rektora w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

ZARZĄDZENIE NR 115/2018

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2008 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2008, poz. 1668), § 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu ( uchwała nr 15/2017 Senatu Uczelni z pózn. zm.) oraz §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam co następuje:

§1

W dniu 19 grudnia  2018 roku wprowadzam godziny wolne od zajęć dydaktycznych

od godziny 12.55 do godziny  15.00.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.