Obszary działań

Obszary działań

BIURO OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obszary działań

ZAKRES ZADAŃ

 1. Rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych.
 2. Działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych.
 3. Pomoc jednostkom organizacyjnym Uczelni we wprowadzaniu rozwiązań sprzyjających osobom niepełnosprawnym uwzględniając ich indywidualne potrzeby.
 4. Wypracowanie skutecznych metod przekazywania informacji o formach pomocy dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informowanie kandydatów i na studia ich opiekunów o możliwości kształcenia i formach wsparcia dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez Uczelnię.
 6. Podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 7. Współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne.
 8. Kształtowanie wolnego od stereotypów wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczności studenckiej.
 9. Pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach programów na rzecz osób niepełnosprawnych.
 10. Reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przez organami uczelni i na zewnątrz.
 11. Współpraca z Pełnomocnikami Rektorów ds. Osób Niepełnosprawnych innych uczelni w celu wymiany doświadczeń i realizowania wspólnych działań.


POMOC W SFERZE ORGANIZACYJNEJ

Pomoc w sferze organizacyjnej obejmuje działania:

 • przystosowanie infrastruktury uczelni (likwidacja barier architektonicznych, montaż windy i podjazdów dla wózków inwalidzkich),
 • wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • wyposażenie sal wykładowych z myślą o osobach słabosłyszących w system wspomagający słyszenie,
 • pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych,
 • zapewnienie o możliwości skorzystania z zakwaterowania w Domu Studenta (poza kolejnością),
 • stworzenie skutecznego systemu przepływu informacji od i do studentów (poczta elektroniczna),
 • powołanie do życia w roku akademickim 2015/2016 Studenckiego Klubu Pomocy Koleżeńskiej,
 • szkolenie biblioteczne w zakresie korzystania z różnych źródeł informacji.


POMOC W SFERZE MATERIALNEJ

Pomoc w sferze materialnej obejmuje działania:
Studenci z niepełnosprawnością, oprócz identycznych jak dla wszystkich studentów uprawnień do otrzymania stypendium socjalnego lub naukowego, mają prawo do ustawowego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Warunkiem jego otrzymania jest złożenie wniosek wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Stypendia specjalne dla niepełnosprawnych przyznawane są na okres jednego semestru, co oznacza, że po upływie tego okresu należy ponownie złożyć wniosek! Więcej informacji: https://akademiarac.edu.pl/student/stypendia/

Studenci z niepełnosprawnością mogą zamówić w bibliotece uczelnianej literaturę potrzebną do studiowania. Z zakupionych książek studenci niepełnosprawni mogą korzystać przez cały rok akademicki. Więcej informacji w bibliotece uczelnianej.