ECTS Architektura

ECTS Architektura

 Część II

Informacje o programie i planie studiów

 

Kierunek: Architektura

Specjalności: brak

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – inżynier architekt

Poziom kwalifikacji: Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Szczegółowe kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości oraz sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się tylko formalne kształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub kształcenie na innej uczelni potwierdzone wpisem do indeksu lub dyplomem ukończenia studiów.

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (D.U. 2018 r. poz. 2218).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta (D.U. 2019 r. poz. 1359)

 

Profil kształcenia: praktyczny

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna niezbędne w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym elementy algebry i analizy, geometrii analitycznej oraz logiki matematycznej; zna zasady tworzenia aksonometrii i perspektywy, zna metody odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni; zna i rozumie zagadnienia z zakresu fizyki budowli, w tym własności cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych, podstawowe zjawiska dotyczące oświetlenia oraz akustyki; zna i rozumie zagadnienia z zakresu mechaniki budowli, w tym metody analizy płaskich układów statycznie wyznaczalnych, metody graficznego i analitycznego wyznaczania sił; zna i rozumie zagadnienia z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji; zna zasady ergonomii; zna podstawowe zasady projektowania architektonicznego, potrafi wymienić elementy kompozycji architektonicznej; zna podstawowe zasady projektowania urbanistycznego, potrafi wymienić podstawowe elementy kompozycji urbanistycznej; ma wiedzę z zakresu  planowania przestrzennego niezbędną dla architekta/urbanisty; ma podstawową wiedzę w zakresie historii architektury i urbanistyki powszechnej i polskiej, zna podstawowe kierunki rozwojowe architektury współczesnej; zna zasady tworzenia rysunków i opisów technicznych, zna rodzaje i właściwości i zakresy stosowania materiałów budowlanych, ma niezbędną wiedzę na temat współczesnych technologii budowlanych; zna niezbędne w projektowaniu architektonicznym zasady projektowania konstrukcji budowlanych; zna podstawowe systemy instalacji budowlanych, rozumie ich wpływ na architekturę obiektu; posiada podstawową wiedzę na temat cyklu życia materiałów budowlanych i obiektów; zna i rozumie uwarunkowania społeczne i organizacyjne działalności architektów i urbanistów; zna akty prawne i przepisy techniczno-budowlane, regulujące działalność architekta; posiada wiedzę dotyczącą zagadnień etycznych i ochrony własności intelektualnej w praktyce projektowej; zna zasady kompozycji plastycznej i podstawowe techniki warsztatowe przydatne w opracowaniu i prezentacji projektu architektonicznego; zna podstawowe techniki informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz prezentacji wyników.

Umiejętności: absolwent potrafi stosować podstawowe metody matematyczne w projektowaniu architektonicznym; potrafi konstruować i wizualizować obiekty architektoniczne z wykorzystaniem podstawowych zasad geometrii wykreślnej; potrafi uwzględnić podstawowe wymagania cieplno-wilgotnościowe, akustyczne i dotyczące oświetlenia w projekcie architektonicznym; potrafi zidentyfikować naprężenia występujące w elementach układu konstrukcyjnego budynku, potrafi przedstawić schemat statyczny układu konstrukcyjnego prostego obiektu architektonicznego; potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny o małym stopniu złożoności; potrafi zaprojektować zespół urbanistyczny o małym stopniu złożoności; potrafi dobrać system konstrukcyjny do prostego rozwiązania architektonicznego; potrafi stosować materiały budowlane i technologie stosowanie do uwarunkowań środowiskowych, formy i funkcji obiektu; potrafi stosować systemy i rozwiązania energooszczędne w projektowaniu architektonicznym; potrafi przygotować i przedstawić krytyczną analizę obiektu architektonicznego (rozwiązania urbanistycznego) pod kątem jego usytuowania, funkcji, formy, estetyki i jakości użytkowania; potrafi pozyskiwać, gromadzić i analizować informacje oraz formułować na ich podstawie wytyczne projektowe; potrafi przygotować dokumentację architektoniczno-budowlaną prostego obiektu architektonicznego; potrafi wymienić podstawowe zasady organizacji procesu inwestycyjnego, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa; potrafi posługiwać się podstawowym warsztatem plastycznym w tworzeniu i prezentacji projektu; potrafi projektować z uwzględnieniem czynników społecznych i ekonomicznych; potrafi stosować normy i przepisy w zakresie prawa budowlanego w projektowaniu; ma doświadczenie w zakresie rozwiązywania zadań projektowych zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością architektoniczno-urbanistyczną; ma umiejętności z zakresu technik komputerowych na poziomie wystarczającym do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych; potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do pracy w zespole, do pełnienia różnych ról w zależności od typu zadania projektowego; rozumie strukturę zadania projektowego, które wykonuje, potrafi zebrać niezbędne dane do projektu oraz sformułować plan jego realizacji; w praktyce projektowej jest gotów do uwzględnienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności architekta i urbanisty; ma świadomość roli społecznej absolwenta kierunku architektura, w działalności projektowej kieruje się zasadami etyki zawodowej; jest gotów do stosowania zasad poszanowania dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego; jest gotów do identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu w każdej fazie procesu inwestycyjnego; jest gotów do współzawodnictwa w warunkach wolnej konkurencji; stosuje zasadę uczenia się przez całe życie.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów inżynierskich posiadają podstawową wiedzę z zakresu architektury i urbanistyki, tj.: historii, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli, projektowania architektonicznego i urbanistycznego, a ponadto wiedzę z zakresu: przepisów techniczno-budowlanych, organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego.

Absolwenci studiów  inżynierskich posiadają umiejętności: praktycznego stosowania nabytej wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych; tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne; stosowania technik komputerowych w projektowaniu oraz umiejętności: w zakresie  prawa budowlanego, ekonomiki i organizacji procesu inwestycyjnego, a także organizacji procesu projektowego.

Absolwenci winni znać język obcy na poziomie biegłości minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne dla uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. ECDL.

Dalsze możliwości kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS: (w załączeniu dla poszczególnych naborów)

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach oraz spełnienie wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, określonych w karcie przedmiotu. Zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący przedmiot. W sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenie, formę egzaminu ustala prowadzący przedmiot.

Stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0),

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskaniezaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Forma studiów: stacjonarna

Kierownik programu studiów: dr inż. arch. Joanna Sokołowska – Moskwiak