Przewodnik ECTS

Przewodnik ECTS

Część 1 - Informacje o uczelni

Nazwa i adres:

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
ul. Akademicka 1
47-400 Racibórz

Kalendarz roku akademickiego: 
Organizacja roku akademickiego

Rektor
dr Paweł Strózik

Prorektor do spraw organizacji
dr inż. Tomasz Czyszpak

Prorektor do spraw studentów
dr Beata Fedyn

Dyrektor administracyjny
mgr inż. Jacek Pierzga

Kwestor
mgr Agnieszka Dereń-Kulczycka

Dyrektor Instytutu:
dr inż. Małgorzata Kuchta

Zastępca dyrektora Instytutu: dr inż. Leszek Gomółka

Strona internetowa: Instytut Techniki

Instytut Neofilologii

Dyrektor Instytutu: 
dr Daniel Vogel

Zastępca dyrektora Instytutu: dr Justyna Pietrzykowska

Zastępca dyrektora Instytutu: dr Emilia Wojtczak

Kierownik Studium Języków Obcych: 
dr Alina Zimna

Strona internetowa: Instytut Neofilologii

Instytut Studiów Edukacyjnych

Dyrektor Instytutu: 
dr Ludmiła Nowacka

Zastępca dyrektora Instytutu: dr Ilona Gembalczyk

Zastępca dyrektora Instytutu: dr Kornelia Solich

Strona internetowa: Instytut Studiów Edukacyjnych

Instytut Studiów Społecznych

Dyrektor Instytutu: 
dr Dariusz Chojecki

Zastępca dyrektora Instytutu: dr Mariusz Koroblowski

Zastępca dyrektora Instytutu: dr Zbigniew Wieczorek

Strona internetowa: Instytut Studiów Społecznych

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Dyrektor Instytutu:
dr Andrzej Samołyk

Zastępca dyrektora Instytutu: dr Marek Sroka

Zastępca dyrektora Instytutu: mgr Elżbieta Kania

Strona internetowa: Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Część 2 - Informacje o programie i planie studiów

architektura

Ogólne informacje o uczelni (typ i status):

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu to solidna i stabilna uczelnia państwowa, współpracująca z wieloma dużymi ośrodkami akademickimi. Została powołana w 2002 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 r. (D.U. nr 106, poz. 1152).

Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu trwają trzy lata w przypadku studiów 1. stopnia (3,5-4 w przypadku kierunków inżynierskich), pięć lat na jednolitych studiach magisterskich, 2 lata w przypadku studiów 2. stopnia. Absolwenci wszystkich kierunków otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub magistra. Dyplom ten umożliwia podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie, jak i kontynuowanie studiów II stopnia lub podyplomowych. Zgodnie z ogólnymi tendencjami w świecie w większości oferowanych kierunków studenci ANS uzyskują specjalność podstawową oraz dodatkową, zwiększającą ich dyspozycyjność na rynku pracy. Studia w formie stacjonarnej są w naszej szkole bezpłatne. W trakcie studiów studenci wszystkich kierunków mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji. W celach dydaktycznych organizuje się w atrakcyjnych miejscowościach, także za granicą, obozy programowe, warsztaty i plenery artystyczne. W uczelni działa Klub AZS oraz liczne studenckie koła naukowe. Od wielu lat przy uczelni prężnie działają stowarzyszenia naukowe i oświatowe, np. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.

Wykaz prowadzonych programów studiów:

Wychowanie fizyczne

Pedagogika

  • Pedagogika resocjalizacyjna z opiekuńczo-wychowawczą

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Filologia

  • Język czeski
  • Język angielski
  • Język niemiecki

Automatyka i robotyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Architektura

Administracja (studia 1. stopnia, studia 2. stopnia)

Bezpieczeństwo państwa

Pielęgniarstwo (studia 1. stopnia, studia 2. stopnia)

Ogólne zasady rekrutacji na studia

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu przeprowadza elektroniczną rekrutację kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kandydaci rejestrują się na stronie internetowej: https://sir.pwsz.raciborz.edu.pl/.

Ogólne zasady rekrutacyjne, informacje dotyczące przebiegu procedury rekrutacyjnej oraz harmonogram rekrutacji znajdują się na stronie: https://akademiarac.edu.pl/rekrutacja/.

Przyznawanie punktów ECTS w oparciu o nakład pracy studenta.

ANS wprowadziła i stosuje system punktów ECTS od 2007 roku.

Punkty kredytowe ECTS są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom na podstawie łącznego średniego nakładu pracy studenta wymaganego do osiągnięcia założonych efektów kształcenia.

Punkty ECTS przyznawane są wszystkim studentom: zarówno odbywającym studia w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu jak i studentom  przyjeżdżającym z innych uczelni aby realizować w Akademii część programu studiów. Punkty stosuje się do wszystkich elementów programu studiów, tj.: przedmiotów obowiązkowych, przedmiotów do wyboru, zajęć z języków obcych, wychowania fizycznego oraz praktyk studenckich.

Dla każdego przedmiotu określono  zakładane efekty uczenia się, czyli wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, formy zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe) oraz szacunkowy nakład pracy. Przez nakład pracy rozumie się sumę godzin kontaktowych w uczelni oraz  szacunkową  liczbę godzin pracy własnej studenta. Programy studiów zostały tak skonstruowane, by nakład pracy studenta w trakcie jednego roku akademickiego odpowiadał 60 punktom ECTS (ok. 30 punktów ECTS na semestr).

Łączny nakład pracy studenta jest systematycznie monitorowany.

W Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu powołano uczelnianego koordynatora ECTS oraz koordynatorów instytutowych, których zadaniem jest czuwanie nad spójnością uczelnianej polityki w zakresie ECTS oraz informowanie społeczności akademickiej o prawidłowym stosowaniu punktów ECTS.

Część 3 - Ogólne informacje dla studentów

Koszty utrzymania: miesięczny koszt utrzymania ok. 2000 PLN (ok. 450 Euro).

Zakwaterowanie: Dom studenta nr 1 przy ul. Słowackiego 57 (450 zł miesięcznie, ok. 100 Euro).

Opieka zdrowotna, ubezpieczenie zdrowotne: dostępne dla osób z ważną europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczenia i udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach: winda, tłumacz j. migowego, system wspomagania słyszenia dla osób słabo słyszących, specjalistyczne pomoce dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcie Biura Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami, pomoc pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Pomoc materialna dla studentów: więcej informacji w zakładce STUDIA > POMOC MATERIALNA.

Sprawy studenckie: sekretariaty poszczególnych Instytutów.

Stowarzyszenia studenckie: Samorząd Studencki,  Studenckie Koło Naukowe Pedagogów, Studenckie Koło Naukowe Bohemistów, Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON, Koło Naukowe Studentów Wychowania Fizycznego, Studenckie Koło Naukowe Resocjalizacja, Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Empirycznej, Studenckie Koło Naukowe „AirForce”, Koło Literaturoznawcze, Koło Naukowe STUDIO ARCH.

Baza dydaktyczna:

1. Budynki dydaktyczne w Raciborzu przy ul. Akademickiej 1:

  • blok A i B (43 sale lekcyjne, 30 gabinetów, 80 pomieszczeń pomocniczych) o łącznej powierzchni 5 750 m2,
  • aula o powierzchni: 369 m2.

2. Budynek dydaktyczny w Raciborzu przy ul. Łąkowej 31 o powierzchni 1 518 m2.  

3. Obiekty sportowe:

  • budynek sal gimnastycznych o powierzchni 798 m2,
  • stadion o powierzchni 19 370 m2.

Programy międzynarodowe: Erasmus+.

Praktyczne informacje dla studentów przyjezdnych: www.raciborz.plwww.nasz.raciborz.plwww.rozklady.pl.

Kursy językowe: nie prowadzimy.

Praktyki: zgodnie z harmonogramem praktyk dla poszczególnych kierunków.

Obiekty sportowe i rekreacyjne: hala sportowa, stadion sportowy, sale gimnastyczne.