ECTS Turystyka i Rekreacja

ECTS Turystyka i Rekreacja

Część II
Informacje o programie i planie studiów

Kierunek: Turystyka i rekreacja

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – licencjat

Poziom kwalifikacji: Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji

Szczegółowe kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego wykształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się formalne kształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub kształcenie na innej uczelni potwierdzone wpisem do indeksu lub dyplomem ukończenia studiów.

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy (D.U. 2018 r. poz. 2218)

Profil kształcenia: praktyczny

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy (D.U. 2018 r. poz. 2218)

Efekty uczenia się: 

Wiedza: absolwent zna podstawową terminologię stosowana w turystyce i rekreacji.
Zna podstawową terminologię z zakresu nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, nauk społecznych, przyrodniczych i humanistycznych w zakresie niezbędnym dla rozumienia zjawisk rekreacji i turystyki. Ma wiedzę na temat  dziedzictwa kultury i sztuki oraz rozumie ich szczególne znaczenie dla tożsamości społeczeństw – kulturowe, regionalne zróżnicowania, historyczne i cywilizacyjne oraz środowiskowe uwarunkowania, i atrakcyjności turystycznej. Posiada podstawową wiedzę i orientację przestrzenną z zakresu geografii turystycznej niezbędną dla organizowania aktywności turystyczno-rekreacyjnej różnych grup społecznych. Zna psychologiczne i społeczne podstawy kształtowania zachowań człowieka w aktywności turystyczno rekreacyjnej. Zna ogólne zasady przedsiębiorczości charakterystycznej w turystyce i rekreacji. Zna i rozumie podstawy prawne działalności turystycznej i rekreacyjnej, etyczne i organizacyjne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w tym regulacji prawnych w działalności turystycznej i rekreacyjnej, podstawy zarządzania oraz funkcjonowania przedsiębiorstw oferujących usługi turystyczne i rekreacyjne. Zna podstawowe pojęcia ekonomiczne i rozumie funkcjonowanie mechanizmów gospodarczych w działalności turystycznej i rekreacyjnej. Posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, oraz funkcjonowania podmiotów organizujących turystykę i rekreację. Zna strukturę i organizację rekreacji i turystyki na poziomie krajowym i regionalnym.

Umiejętności: absolwent potrafi zaplanować, zorganizować i przeprowadzić rekreacyjne zajęcia ruchowe dostosowane do warunków, możliwości, potrzeb oraz zainteresowań uczestników. Potrafi właściwie zaplanować i przeprowadzić imprezę turystyczną i rekreacyjną. Umie planować, zorganizować i przeprowadzić imprezy turystyczne i rekreacyjne stosownie do potrzeb uczestników, zróżnicowanych wiekiem, stanem zdrowia, zainteresowaniami. Potrafi rozpoznać problemy zdrowotne, ekonomiczne i społeczne związane z uprawianiem turystyki i rekreacji. Umie ocenić przydatność walorów przyrodniczych i antropogenicznych otoczenia, w celu ich zagospodarowania dla potrzeb turystycznych i rekreacyjnych. Potrafi przygotować biznes plan lub analizę wykonalności przedsięwzięcia z zakresu turystyki i rekreacji dla własnej działalności gospodarczej lub organizacji. Potrafi komunikować się w zakresie turystyki i rekreacji wykorzystując w tym celu specyficzną (specjalistyczną) terminologię. Posiada umiejętność komunikowania się z jednostką oraz grupą społeczną w zakresie turystyki, rekreacji oraz planowania osobistego rozwoju zawodowego. Potrafi wykorzystać systemy informacyjne do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji turystycznej i użytkowej. Potrafi zaplanować i zorganizować oraz przeprowadzić zajęcia animacyjne z turystami dostosowane do posiadanych warunków oraz możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników wycieczki.

Kompetencje społeczne: absolwent jest świadomy zdobytej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego kształcenia. Potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy i samodzielnie wykonywać obowiązki zgodnie z celami organizacji. Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga dylematy związane z działalnością zawodową w branży turystycznej i rekreacyjnej.
Stosuje ogólne zasady etyki społecznej, oraz normy postępowania interpersonalnego właściwe dla działalności rekreacyjno-sportowej i turystyczne. Realizuje swoje zadania w sposób uwzględniający dobro uczestników zajęć. Posiada zdolność kierowania zespołem realizującym cele społeczne związane z organizacją turystyki i rekreacji w różnych grupach społecznych. Podejmuje trafne decyzje o priorytetach wśród zadań związanych z zarządzaniem w rekreacji i turystyce. Może uczestniczyć w przygotowaniu prostych opracowań i projektów dotyczących turystyki i rekreacji. Stale uzupełnia swoje wiadomości związane z prawnymi aspektami pilotażu wycieczek, samodzielnie zdobywa wiedzę związaną z odwiedzanym regionem. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku turystyka i rekreacja 2018-2021

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku turystyka i rekreacja 2019-2022

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku turystyka i rekreacja 2021-2023

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy (D.U. 2018 r. poz. 2218)

Efekty uczenia się: 

Wiedza: absolwent zna podstawową terminologię stosowana w turystyce i rekreacji.
Zna podstawową terminologię z zakresu nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, nauk społecznych, przyrodniczych i humanistycznych w zakresie niezbędnym dla rozumienia zjawisk rekreacji i turystyki. Ma wiedzę na temat  dziedzictwa kultury i sztuki oraz rozumie ich szczególne znaczenie dla tożsamości społeczeństw – kulturowe, regionalne zróżnicowania, historyczne i cywilizacyjne oraz środowiskowe uwarunkowania, i atrakcyjności turystycznej. Posiada podstawową wiedzę i orientację przestrzenną z zakresu geografii turystycznej niezbędną dla organizowania aktywności turystyczno-rekreacyjnej różnych grup społecznych. Zna psychologiczne i społeczne podstawy kształtowania zachowań człowieka w aktywności turystyczno rekreacyjnej. Zna ogólne zasady przedsiębiorczości charakterystycznej w turystyce i rekreacji. Zna i rozumie podstawy prawne działalności turystycznej i rekreacyjnej, etyczne i organizacyjne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w tym regulacji prawnych w działalności turystycznej i rekreacyjnej, podstawy zarządzania oraz funkcjonowania przedsiębiorstw oferujących usługi turystyczne i rekreacyjne. Zna podstawowe pojęcia ekonomiczne i rozumie funkcjonowanie mechanizmów gospodarczych w działalności turystycznej i rekreacyjnej. Posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, oraz funkcjonowania podmiotów organizujących turystykę i rekreację. Zna strukturę i organizację rekreacji i turystyki na poziomie krajowym i regionalnym.

Umiejętności: absolwent potrafi zaplanować, zorganizować i przeprowadzić rekreacyjne zajęcia ruchowe dostosowane do warunków, możliwości, potrzeb oraz zainteresowań uczestników. Potrafi właściwie zaplanować i przeprowadzić imprezę turystyczną i rekreacyjną. Umie planować, zorganizować i przeprowadzić imprezy turystyczne i rekreacyjne stosownie do potrzeb uczestników, zróżnicowanych wiekiem, stanem zdrowia, zainteresowaniami. Potrafi rozpoznać problemy zdrowotne, ekonomiczne i społeczne związane z uprawianiem turystyki i rekreacji. Umie ocenić przydatność walorów przyrodniczych i antropogenicznych otoczenia, w celu ich zagospodarowania dla potrzeb turystycznych i rekreacyjnych. Potrafi przygotować biznes plan lub analizę wykonalności przedsięwzięcia z zakresu turystyki i rekreacji dla własnej działalności gospodarczej lub organizacji. Potrafi komunikować się w zakresie turystyki i rekreacji wykorzystując w tym celu specyficzną (specjalistyczną) terminologię. Posiada umiejętność komunikowania się z jednostką oraz grupą społeczną w zakresie turystyki, rekreacji oraz planowania osobistego rozwoju zawodowego. Potrafi wykorzystać systemy informacyjne do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji turystycznej i użytkowej. Potrafi zaplanować i zorganizować oraz przeprowadzić zajęcia animacyjne z turystami dostosowane do posiadanych warunków oraz możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników wycieczki.

Kompetencje społeczne: absolwent jest świadomy zdobytej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego kształcenia. Potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy i samodzielnie wykonywać obowiązki zgodnie z celami organizacji. Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga dylematy związane z działalnością zawodową w branży turystycznej i rekreacyjnej.
Stosuje ogólne zasady etyki społecznej, oraz normy postępowania interpersonalnego właściwe dla działalności rekreacyjno-sportowej i turystyczne. Realizuje swoje zadania w sposób uwzględniający dobro uczestników zajęć. Posiada zdolność kierowania zespołem realizującym cele społeczne związane z organizacją turystyki i rekreacji w różnych grupach społecznych. Podejmuje trafne decyzje o priorytetach wśród zadań związanych z zarządzaniem w rekreacji i turystyce. Może uczestniczyć w przygotowaniu prostych opracowań i projektów dotyczących turystyki i rekreacji. Stale uzupełnia swoje wiadomości związane z prawnymi aspektami pilotażu wycieczek, samodzielnie zdobywa wiedzę związaną z odwiedzanym regionem. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

Kierownik programu studiów: dr Marek Sroka