MIESZANE PROGRAMY INTENSYWNE (BIP)

MIESZANE PROGRAMY INTENSYWNE (BIP)

 ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE MIESZANYCH PROGRAMÓW INTENSYWNYCH

Wersja 1 z 28.11.2023 r. Przewodnik po programie Erasmus+, cześć B, Akcja 1, Projekty mobilność  studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego.

MIESZANE PROGRAMY INTENSYWNE (BIP) – Są to krótkie intensywne programy, w ramach których wykorzystuje się innowacyjne metody uczenia się i nauczania, w tym współpracę online. Programy mogą obejmować uczenie się w oparciu o wyzwania, w ramach którego transnarodowe i transdyscyplinarne zespoły współpracują ze sobą, aby sprostać pewnym wyzwaniom, na przykład związanym z celami zrównoważonego rozwoju ONZ lub innym wyzwaniom społecznym, przed jakimi stają konkretne regiony, miasta lub przedsiębiorstwa. Intensywny program powinien mieć wartość dodaną w porównaniu z istniejącymi kursami lub szkoleniami oferowanymi przez uczestniczące w nim instytucje szkolnictwa wyższego i może on trwać kilka lat. Przez zapewnienie nowych i bardziej elastycznych formatów mobilności łączących mobilność fizyczną z wirtualną mieszane programy intensywne mają na celu dotarcie do wszystkich rodzajów studentów ze wszystkich środowisk, kierunków i cykli studiów.

Grupy instytucji szkolnictwa wyższego będą miały możliwość zorganizowania krótkich mieszanych programów intensywnych w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia dla studentów i pracowników. Podczas tych mieszanych programów intensywnych grupy studentów lub pracowników w charakterze osób uczących się będą realizować krótkotrwałą mobilność fizyczną za granicą połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym umożliwiającym pracę zespołową i wymianę doświadczeń w zakresie e-uczenia się opartego na współpracy. Komponent wirtualny musi zapewniać osobom uczącym się przestrzeń do wspólnej i jednoczesnej pracy online nad konkretnymi zadaniami, które stanowią część mieszanego programu intensywnego i przyczyniają się do osiągnięcia ogólnych efektów uczenia się.

Mieszane programy intensywne mogą być dostępne dla studentów i pracowników z dowolnej instytucji szkolnictwa wyższego, w tym studentów miejscowych i personelu miejscowego. W ramach mieszanych programów intensywnych buduje się zdolności w zakresie opracowywania i wdrażania innowacyjnych praktyk nauczania i uczenia się w uczestniczących w tych programach instytucjach szkolnictwa wyższego.

Mieszany program intensywny musi zostać opracowany i wdrożony przez co najmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

Ponadto udział polegający na wysłaniu pracowników mogą wziąć inne instytucje szkolnictwa wyższego lub organizacje znajdujące się w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.

Instytucja szkolnictwa wyższego wysyłająca studentów i pracowników w charakterze osób uczących się w ramach mieszanych programach intensywnych musi być instytucją szkolnictwa wyższego z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem posiadającą ECHE lub instytucją szkolnictwa wyższego z państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem uznaną przez właściwe organy, która podpisała porozumienia międzyinstytucjonalne z partnerami z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem, przed rozpoczęciem mobilności.

W przypadku nauczycieli i kadry prowadzącej szkolenia zaangażowanych w realizację programu może to być dowolna organizacja z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem lub z państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem (zob. uprawnieni uczestnicy).

Uczestnicy mogą być wysłani w ramach finansowania z programu Erasmus+ lub uczestniczyć na własny koszt. Instytucje szkolnictwa wyższego z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem mogą wysyłać uczestników w ramach programu Erasmus+, jeśli instytucja przyjmująca realizuje jednocześnie projekt mobilności finansowany z funduszy polityki zewnętrznej zapewniających finansowanie dla przyjeżdżających studentów i pracowników z tych państw. Wspomniani uczestnicy z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem nie wliczają się do minimalnych wymogów.

Przyjmująca instytucja szkolnictwa wyższego musi posiadać ECHE. Przyjmująca instytucja szkolnictwa wyższego może być taka sama jak koordynująca instytucja szkolnictwa wyższego lub różna od koordynującej instytucji szkolnictwa wyższego. Inne organizacje mogą również gościć uczestników w państwie przyjmującym podczas części aktywności fizycznej.

Koordynująca instytucja szkolnictwa wyższego musi również posiadać ECHE. Koordynującą lub przyjmującą instytucją szkolnictwa wyższego jest albo instytucja składająca wniosek, albo instytucja szkolnictwa wyższego będąca członkiem konsorcjum realizującego projekt mobilności finansowany z funduszy polityki wewnętrznej.

Czas trwania komponentu fizycznego mieszanego programu intensywnego musi wynosić od 5 dni do 30 dni dla osób uczących się. Nie określono kryteriów kwalifikowalności na czas trwania komponentu wirtualnego, ale połączone komponenty wirtualny i fizyczny muszą zapewnić studentom co najmniej 3 punkty ECTS.

Mieszane programy intensywne dla studentów i pracowników muszą składać się z krótkotrwałej mobilności fizycznej za granicą połączonej z obowiązkowym komponentem wirtualnym umożliwiającym pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. Komponent wirtualny musi zapewniać osobom uczącym się przestrzeń do wspólnej i jednoczesnej pracy online nad konkretnymi zadaniami, które stanowią część mieszanego programu intensywnego i przyczyniają się do osiągnięcia ogólnych efektów uczenia się.

Aktywność fizyczna może odbywać się w przyjmującej instytucji szkolnictwa wyższego lub w dowolnym innym miejscu w kraju przyjmującej instytucji szkolnictwa wyższego.

Studenci:

Studenci zapisani do instytucji szkolnictwa wyższego w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem i przyjęci na studia kończące się uzyskaniem uznawanej kwalifikacji lub innej uznawanej kwalifikacji zdobytej w szkolnictwie wyższym (do poziomu doktoratu włącznie).

 

Kadra/pracownicy:

Pracownicy zatrudnieni w instytucji szkolnictwa wyższego w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.

 

Nauczyciele i kadra prowadząca szkolenia zaangażowani w realizację programu:

Pracownicy zatrudnieni w instytucji szkolnictwa wyższego w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.

Pracownicy zaproszeni do prowadzenia zajęć dydaktycznych w instytucji szkolnictwa wyższego, zatrudnieni w dowolnym publicznym lub prywatnym przedsiębiorstwie lub w dowolnej publicznej lub prywatnej organizacji (z wyjątkiem instytucji szkolnictwa wyższego posiadającej ECHE); przedsiębiorstwo lub organizacja powinna pochodzić z państwa członkowskiego UE, państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem lub państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem i prowadzić działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia, badań naukowych i innowacji oraz młodzieży; zatrudnieni doktoranci również kwalifikują się w ramach tego działania.

 

Liczba uczestników:

Minimalna liczba uczestników przyjeżdżających w ramach konsorcjum 15 osób. Większa liczba uczestników nie ma wpływu na wysokość dofinansowania BIP.

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników mobilności (uczących się) w szkolnictwie wyższym dotowanych w ramach projektów mobilności wspieranych z funduszy polityki wewnętrznej bez uwzględnienia nauczycieli/osób prowadzących szkolenia zaangażowanych w realizację programu.

Koordynująca instytucja szkolnictwa wyższego ubiega się o wsparcie organizacyjne w imieniu grupy instytucji wspólnie organizujących mieszany program intensywny.

 

Kwota dotacji: 6.000 EUR na kurs (kalkulowane w Umowie jako 400 EUR na uczestnika, przy minimalnej liczbie uczestników wynoszącej 15 i maksymalnej liczbie 20 uczestników korzystających z dotacji)

Dotacje na wsparcie organizacyjne dla mieszanych programów intensywnych stanowi wkład we wszelkie koszty poniesione przez zaangażowane instytucje w związku z organizacją Mieszanych Programów Intensywnych. (z wyłączeniem kosztów utrzymania i podróży uczestników).

Koordynująca instytucja szkolnictwa wyższego odpowiada za rozdział dotacji na wsparcie organizacyjne w odniesieniu do Mieszanych Programów Intensywnych między partnerów w przypadkach, gdy ponoszone są wspomniane powyżej koszty.

Dotacje na wsparcie organizacyjne (OS) wspiera koszty związane z przygotowaniem, opracowaniem, rozwojem, wdrażaniem i kontynuacją programu oraz realizacją działań, działaniami wirtualnymi/zdalnymi, jak również ogólnym zarządzaniem i koordynacją.

Koszty mogą obejmować: udział ekspertów zewnętrznych, produkcję dokumentów lub materiałów edukacyjnych, wynajem sal, wynajem sprzętu, wyjazdy w teren, wizyty studyjne, wycieczki, działania komunikacyjne, tłumaczenia pisemne i ustne, materiały i narzędzia, licencje, wizyty przygotowawcze i zadania administracyjne.

PROGRAMY BIP+

close up of blue european union flag with yellow stars
Erasmus+ BIP

BIP ”Język, kultura i literatura na pograniczu polsko-czesko-słowackim”

MIESZANY PROGRAM INTENSYWNY BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES (BIP) ”Język, kultura i …