Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 109/2017 w sprawie godzin wolnych od zajęć

rozporzadzenia

ZARZĄDZENIE NR 109/2017 w sprawie godzin wolnych od zajęć

ZARZĄDZENIE NR  109/2017

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 9 listopada 2017 roku

w sprawie wprowadzenia godzin  wolnych od zajęć dydaktycznych

 

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
( Dz.U. 2016, poz. 1842 z pózn.zm),  podstawię § 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, oraz  §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam co następuje:

 

§1

  1. W dniu 10 listopada 2017 roku od godziny 15.00 wprowadzam godziny wolne od zajęć dydaktycznych.
  2. Dzień 12 listopada 2017 roku ustalam dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.