Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 126/2017

Zarządzenia PWSZ Racibórz

ZARZĄDZENIE NR 126/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 126/2017

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
w dniu 7 stycznia 2018 roku

 

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
( Dz.U. 2016, poz. 1842 t.j z pózn.zm.),  § 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu oraz §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam co następuje:

§1

Na wniosek studentów ogłaszam 7 stycznia 2018 roku, dniem wolnym od zajęć dydaktycznych .

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          REKTOR

                                                                                                          dr hab. inż. arch. Ewa Stachura