Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

12 listopada – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Flaga Polski

12 listopada – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

ZARZĄDZENIE NR 102/2018

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 8 listopada roku

w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
w dniu 12 listopada 2018 roku

 

na podstawie art. art. 23 ust. ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2018, poz. 1668)§ 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu  ( uchwała Senatu nr 15/2017 z pózn.zm.) oraz §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam co następuje:

§1

Ogłaszam 12 listopada 2018 roku, dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.