Aktualności

AktualnościKomunikaty prasowe

Powołanie pierwszej Rady Uczelni

Wejście główne - PWSZ Racibórz

Powołanie pierwszej Rady Uczelni

We wtorek 26 marca 2019 roku Senat PWSZ w Raciborzu przyjął uchwały w sprawie powołania członków pierwszej Rady Uczelni. W jej skład weszło trzech przedstawicieli Uczelni, trzy osoby spoza wspólnoty akademickiej oraz – z mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – przewodniczący samorządu studenckiego.

Pracownicy PWSZ w Raciborzu:

 • dr inż. Kalus Piotr – przedsiębiorca zajmujący się projektowaniem i programowaniem sterowników mikroprocesowych, od 11 lat wykładowca w PWSZ w Raciborzu oraz autor 9 publikacji i 2 skryptów naukowych,
 • mgr Wachowski Grzegorz – Kierownik Studium Wychowania Fizycznego PWSZ w Raciborzu,
 • mgr Wyglenda-Granieczny Weronika – Główny specjalista ds. kadrowych w PWSZ w Raciborzu.

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego:

 • mgr inż. Biel Dariusz – od 28 lat przedsiębiorca, Członek Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Autokreacji,
 • mgr Klima Piotr- Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Racibórz, członek Rady Muzeum w Raciborzu i Rady Programowej Raciborskiego Centrum Kultury, radny VII kadencji Rady Miasta Racibórz,
 • mgr Majnusz Roman – geolog, od 30 lat przedsiębiorca, właściciel przedsiębiorstwa Majnusz oraz Prezes Zarządu Energetyka Solarna ENSOL.

W skład Rady Uczelni – z mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – weszła również Klaudia Piotrowska – Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego  PWSZ w Raciborzu.

Kadencja pierwszej Rady potrwa do 31 grudnia 2020 roku.

Do dnia wejścia w życie Statutu Uczelni, którego treść będzie dostosowana do przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do zadań Rady Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  należy:

 1. opiniowanie projektu statutu,
 2. wskazywanie kandydatów na Rektora Uczelni, po zaopiniowaniu przez Senat,
 3. uchwalanie regulaminu określającego tryb funkcjonowanie Rady.

Zgodnie z art. 18. ust. 1. do zadań Rady Uczelni należy:

 • opiniowanie projektu strategii uczelni;
 • opiniowanie projektu statutu;
 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
 • monitorowanie zarządzania uczelnią;
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

Zgodnie z art. 18. ust. 2. w ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:

 • opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
 • zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
 • zatwierdza sprawozdanie finansowe.

 

 

Joanna Sokołowska-Moskwiak, Rzecznik Prasowy