Aktualności

AktualnościEdukacja ArtystycznaInstytut ArchitekturyInstytut Kultury Fizycznej i ZdrowiaInstytut NeofilologiiInstytut Studiów EdukacyjnychInstytut Studiów SpołecznychInstytut TechnikiKoronawirus

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 Rektora z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 Rektora z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 37/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

wśród społeczności akademickiej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Na podstawie art. 23 ust. ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2020, poz. 85 t.j.) oraz w związku z § 17 ust.2, Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (uchwała nr 61/2019 Senatu Uczelni ), zarządzam co następuje:

 

§1

 1. Z dniem 11 marca 2020 roku odwołuję wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Państwową Szkołę Zawodową w Raciborzu.
 2. Z dniem 11 marca 2020 roku wstrzymuję wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz krajowe pracowników i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
 3. Z dniem 11 marca 2020 roku wstrzymuję przyjazdy gości zagranicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
 4. Z dniem 11 marca 2020 roku wstrzymuję przyjazdy pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu mieszkających poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§2

 

 1. Z dniem 11 marca 2020 roku odwołuję wszelkie zajęcia dydaktyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.
 2. Programy studiów należy realizować w miarę możliwości w formie zdalnej.
 3. Dyrektorzy Instytutów określają zakres realizacji poszczególnych programów studiów w formie zdalnej. Raporty z zrealizowanego materiału Dyrektorzy Instytutów składają Prorektorowi ds. dydaktyki i studentów w każdy wtorek w odstępach tygodniowych.
 4. Dyrektorzy Instytutów określą zakres programu studiów, który nie będzie mógł być zrealizowany w formie zdalnej. Informację w tym zakresie należy przedstawić Prorektorowi ds. dydaktyki i studentów w terminie do dnia 17 marca 2020 roku.
 5. W związku z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu organizacja roku akademickiego 2019/2020 może ulec zmianie.

 

§3

 1. W celu przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2 pracodawca może polecić pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania w formie tzw. pracy zdalnej.
 2. Zakres i zasady wykonywania pracy zdalnej pracownika niebędącego nauczycielem akademickim ustalają bezpośredni przełożeni. Zakres i zasady wykonywania pracy zdalnej podlegają zatwierdzeniu przez Pracodawcę.

 

§4

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Zasady zawarte w §1, 2 i 3 niniejszego zarządzenia obowiązują do odwołania.