Aktualności

AktualnościInstytut ArchitekturyInstytut Kultury Fizycznej i ZdrowiaInstytut NeofilologiiInstytut Studiów EdukacyjnychInstytut Studiów SpołecznychZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 39/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 poprzez zmianę funkcjonowania obiektów PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 39/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 poprzez zmianę funkcjonowania obiektów PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 39/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

poprzez zmianę funkcjonowania obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

 

na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 t. j.) oraz na podstawie ustawy z  dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nim sytuacji kryzysowych, § 17 pkt 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu wprowadzonego uchwałą nr 61/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu z dn. 25 września 2019 r. w związku z zarządzeniem nr 36/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

zarządzam, co następuje:

§1

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS-CoV–2, wprowadza się następujące działania:

 • od dn. 12.03.2020 r. zostają zamknięte następujące obiekty:
 1. Kryta Pływalnia, przy ul. Juliusza Słowackiego 55 – obiekt niedostępny dla pracowników, studentów i klientów zewnętrznych. Zabezpiecza się wyłącznie personel obsługi technologii wody, pracujący zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
 2. Sala Gimnastyczna, przy ul. Juliusza Słowackiego 55 – obiekt całkowicie niedostępny;
 3. Stadion, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – obiekt całkowicie niedostępny;
 4. Budynek Dydaktyczny, przy ul.  Łąkowej 31 a – obiekt całkowicie niedostępny;
 • zmienia się dni i godziny funkcjonowania budynku głównego „A” i „B”, tj. obiekt dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 17:30;
 • wobec treści pkt 2 o godzinie 15:40 zostają zamknięte drzwi wejściowe ciągów komunikacyjnych usytuowanych na zapleczu budynków „A” i „B”.
 • pracownicy, dla których stanowiska pracy usytuowane są w głównej siedzibie Uczelni zobowiązani są do zgłaszania faktu rozpoczęcia i zakończenia pracy w punkcie informacyjnym zlokalizowanym w budynku głównym Uczelni.

§2

 1. Pracownikom niebędącymi nauczycielami akademickimi poleca się wykonywanie pracy zdalnej. Zakres wykonywanych czynności uzgadnia się z bezpośrednim przełożonym. Zakres i harmonogram wykonywanej pracy w formie zdalnej wymaga akceptacji
 2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim wykonują pracę w miejscu ustalonym w umowie o pracę zgodnie z zatwierdzonym przez Pracodawcę harmonogramem.

§3

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Kanclerzowi.

§4

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Ustalone w niniejszym zarządzeniu zasady obowiązują do odwołania.

 

Prorektor

dydaktyki i studentów

dr Jacek Pierzchała