Aktualności

AktualnościInstytut Kultury Fizycznej i ZdrowiaKomunikaty prasowe

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej – milowy krok w przyszłość

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej – milowy krok w przyszłość

Symulacja medyczna nową drogą kształcenia

Nowoczesne kształcenie kadr medycznych znacznie różni się od stosowanych dotychczas metod. Czynności i procedury, które wcześniej studenci ćwiczyli na sobie lub pacjentach, są dzisiaj prowadzone w warunkach wiernej symulacji na maszynach. Postęp techniczny pozwolił osiągnąć niewyobrażalny wręcz poziom wierności symulacji stanu organizmu człowieka. Urządzenia i fantomy są w stanie odwzorować zmieniającą się temperaturę ciała, takie procesy życiowe, jak oddychanie, wydalanie, upławy, itp., a także symulować zaprogramowane jednostki chorobowe. Pracując na symulatorze student ma możliwość wielokrotnego powtarzania określonych ćwiczeń i obserwacji bez narażania się na obciążenie psychiczne wynikające z kontaktu z drugim człowiekiem poddanym takiemu procesowi. Innymi słowy: łatwiej jest ćwiczyć na maszynie, która nie odczuwa bólu i nie reaguje emocjonalnie, niż na koleżance/koledze z grupy czy pacjencie… 

Symulacja to nieodzowna forma kształcenia umiejętności pielęgniarskich, w sytuacji, gdy pacjenci szpitala muszą wyrazić świadomą zgodę na przeprowadzanie procedur medycznych na ich organizmach. Coraz większa liczba pacjentów nie wyraża zgody, żeby czynności medyczne wykonywali praktykanci lub studenci, dlatego centra symulacji są konieczną oraz uznaną na świecie i w Polsce metodą praktycznej nauki zawodu.

Na zdjęciach znajdują się sale ćwiczeniowe dla studentów kierunku pielęgniarstwo.

Kształcenie pielęgniarek w PWSZ w Raciborzu wkracza w nowy wymiar

Także raciborska PWSZ wpisuje się w kształcenie na najwyższym światowym poziomie. Uczelnia realizuje obecnie projekt „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Raciborzu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Na budżet projektu składają się środku europejskie oraz dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia, a łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych wynosi 2 563 230,45 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo oraz zwiększenie konkurencyjności w zakresie kształcenia kadr medycznych poprzez wdrożenie Programu Rozwojowego Kształcenia Praktycznego Metodą Symulacji Medycznej PWSZ w Raciborzu w tym utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Uczelnia współpracuje z ważnym partnerem

Projekt jest realizowany w formie partnerstwa PWSZ w Raciborzu kształcącej na kierunku pielęgniarstwo z podmiotem leczniczym, tj. Szpitalem Rejonowy im Józefa Rostka w Raciborzu.

Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) jest głównym celem projektu. MCSM stanowić będzie nowoczesną bazę dydaktyczną, przeznaczoną do praktycznej nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo. Jak mówi dyrektor szpitala mgr Ryszard Rudnik – „takiego centrum nie ma nie tylko w Raciborzu, ale także w najbliższej okolicy. Bardzo się cieszę, że uczelnia pozyskała środki na budowę takiej jednostki. Kształcenie na symulatorach jest znacznie skuteczniejsze, niż kształcenie w formie tradycyjnej. Jest to także znak czasu…”.

Czym jest Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej?

W skład obiektu mieszczącego się na powierzchni prawie 600 m2 wejdzie 6 sal dydaktycznych, wyposażonych w wysokiej jakości symulatory medyczne i trenażery. Zapewni to możliwość kształcenia studentów w warunkach zbliżonych do warunków szpitalnych. Każda z 6 sal, które wchodzącą w skład MCSM, będzie pełniła inną funkcję.

Sala wysokiej wierności będzie odzwierciedleniem szpitala. Studenci będą tu realizować scenariusze symulacyjne wysokiej wierności w warunkach fizycznego i emocjonalnego realizmu. Nauka w tej sali jest oparta na zasadach wierności symulatorów, wierności miejsca oraz wierności psychologicznej. Znajdujące się tu zaawansowane symulatory pozwolą na odwzorowanie stanu pacjenta, zgodnego z jednostką chorobową i aktualnym stanem zdrowia. Pozwolą na zmianę parametrów życiowych adekwatnie do wprowadzanych przez studentów procedur medycznych. Czynności wykonywane przez studentów będą nagrywane, a następnie w sali debriefingu oglądane i analizowane. Każdy student będzie miał możliwość obejrzenia filmu nagranego podczas wykonywania zleconych przez nauczyciela zadań i określenia czy podjęte przez niego działania były zgodne z obowiązującymi standardami. Będzie to również miejsce, gdzie studenci będą uczyli się prawidłowej komunikacji z pacjentem i współpracy w zespole terapeutycznym. W sali tej znajdować się będą symulatory odzwierciedlające pacjentów dorosłych, dzieci i niemowlęta.

W sali umiejętności pielęgniarskich podczas realizowania scenariuszy pośredniej i niskiej wierności, studenci będą zdobywali wiedzę i kompetencje  z zakresu pielęgniarstwa w różnych jednostkach chorobowych – począwszy od pielęgniarstwa zachowawczego, onkologicznego, chirurgicznego, opieki paliatywnej, traumatologii i ortopedii.

Sala umiejętności technicznych to miejsce, gdzie studenci będą rozpoczynali naukę zawodu. Tutaj będą uczyć się techniki wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich takich jak: zakładanie wkłuć, podłączania wlewów dożylnych, pobierania krwi, cewnikowania, podawania leków, prowadzenia dokumentacji medycznej. Zajęcia na tej sali będą cechowały się dużą powtarzalnością, co da studentom możliwość kompleksowego opanowania techniki wykonywania poszczególnych procedur.

Sale ALS/BLS to dwie sale służące do nauki podstawowych i zaawansowanych czynności ratujących życie. Skomputeryzowane symulatory i trenażery umożliwią naukę rozpoznawania stanów zagrożenia życia, prawidłowego udrażniania dróg oddechowych w sposób bezprzyrządowy i przyrządowy (np. intubacja), wentylację pacjenta oraz prawidłowego uciskania klatki piersiowej podczas wykonywania zewnętrznego masażu serca. Dzięki oprogramowaniu symulatorów możliwy będzie pomiar głębokości ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt płytkich lub zbyt głębokich uciśnięć, relaksacji klatki piersiowej, prawidłowego miejsca ułożenia rąk podczas reanimacji, częstotliwości ucisków, pojemności wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. Studenci będą mogli bezpośrednio kontrolować swoje działania i korygować błędy.

Międzynarodowo uznane egzaminy medyczne

Sala OSCE będzie salą egzaminacyjną na której będą odbywały się Obiektywne Strukturalne Egzaminy Kliniczne (Objective  Structured Clinical Examination). Egzamin ten będzie formą sprawdzania umiejętności praktycznych. Wszyscy studenci będą otrzymywali do wykonania jednakowe zadania w tym samym czasie na różnych stanowiskach egzaminacyjnych i w identycznych przedziałach czasowych będą zmieniać stanowiska egzaminacyjne. Ocena studentów będzie odbywa się według identycznych kryteriów na podstawie check-list, co umożliwi obiektywne i sprawiedliwe sprawdzenie umiejętności zdobytych podczas zajęć.

Kształcenie w MCSM od października 2021 r.

„Realizowany przez Uczelnię projekt »Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo…« jest – jak wskazuje Rektor PWSZ dr Paweł Strózik – dużym wysiłkiem merytorycznym, organizacyjnym i finansowym. Znacząca skala projektu, jego unikatowość i stopień skomplikowania powoduje, że realizacja nie jest łatwa. Przygotowanie pomieszczeń Uczelni na cele projektu wymaga specjalistycznych prac budowlanych, na które PWSZ przeznacza własne środki. A mówimy tu o powierzchni 600 m2

Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać kierownika projektu, dr Joanną Żółtańską, mającą doświadczenie w planowaniu i budowie takiego obiektu, a także stworzyć zespół merytoryczny z pracowników uczelni z koordynatorem, dr Eweliną Kolarczyk. Mam nadzieję, że dobra współpraca z partnerem – Szpitalem w Raciborzu, firmą budowlaną wyłonioną w przetargu, a także współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych wewnątrz Uczelni pozwoli na bezproblemową realizację projektu”.

Zakończenie wszystkich prac jest przewidziane na III kwartał 2021 roku, a to znaczy, że od przyszłego roku akademickiego (po pandemii) PWSZ rozpocznie stacjonarne kształcenie studentów w MCSM.