Aktualności

AktualnościInstytut Neofilologii

Dr Alina Zimna odebrała gratulacje Rektora i Prorektorów za nową książkę

Dr Alina Zimna odebrała gratulacje Rektora i Prorektorów za nową książkę

Dr Alina Zimna kierownik Studium Języków Obcych PWSZ w Raciborzu, odebrała dziś z rąk Rektora PWSZ w Raciborzu dr. Pawła Strózika i Prorektorów dr Beaty Fedyn i dr. Tomasza Czyszpaka gratulacje z okazji wydania nowej książki „Nazwiska mieszkańców Raciborza”.

Badania nad nazwiskami

Publikacja dr Aliny Zimnej dotyczy opisu systemów antroponimicznych na przykładzie nazwisk mieszkańców Raciborza. Podstawę źródłową tworzy materiał antroponimiczny (nazwiska) uzyskany w Urzędzie Miasta w Raciborzu. Przedstawiono tu pełny zasób antroponimów raciborzan oraz poddano je analizie strukturalnej. W wyniku opracowania wskazano typy słowotwórcze (modele identyfikacji człowieka), wykorzystane podczas tworzenia nazwisk oraz analizę semantyczną i socjoonomastyczną. W ten sposób skonstatowano społeczny proces myślenia i intencję podmiotu nazywającego. Analiza socjoonomastyczna wskazała także na wielosystemowość analizowanych antroponimów i wielonarodowość omawianej grupy społecznej, co znalazło poświadczenie zarówno w typach strukturalnych, jak również w płaszczyźnie interferencji systemów antroponimicznych (zwłaszcza polskiego, czeskiego, niemieckiego oraz wschodniego: ukraińskiego i rosyjskiego).

O autorce

Alina Zimna – dr nauk humanistycznych, językoznawczyni, germanistka, adiunkt w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Główne zainteresowania: onomastyka, leksykografia, leksykologia.Doktorat na Uniwersytecie w Ostrawie. Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendysta Goethe-Institut w Berlinie i Herder-Institut w Lipsku (Republika Federalna Niemiec). Brała udział w międzynarodowym grancie badawczym koordynowanym przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu: Czesko-Polskie Centrum Leksykograficzne. Jest absolwentką filologii słowiańskiej, specjalność: język czeski. Ukończyła studia podyplomowe  „Coaching” na GWSH w Katowicach. Pracę w PWSZ w Raciborzu rozpoczęła w 2005 r. jako lektor Studium Języków Obcych. Od roku 2007 kierownik SJO w Uczelni. Jest egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Nauczyciel i dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w szkołach różnego typu oraz licznych warsztatach i kursach metodycznych.