Aktualności

Aktualności

Biznes. PWSZ w Raciborzu podpisała umowę o współpracy z firmą „PPO RAKON”.

Biznes. PWSZ w Raciborzu podpisała umowę o współpracy z firmą „PPO RAKON”.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu rozszerza swoją współpracę z lokalnym biznesem. Umowa o współpracy z Państwowym Przedsiębiorstwem Odzieżowym RAKON w Raciborzu obejmuje m.in. realizację wspólnych inicjatyw: programów, projektów i usług o charakterze akademickim, technologicznym i naukowym.

Z korzyścią dla studentów i pracowników

Do podpisania umowy doszło 28 kwietnia 2021 roku w siedzibie uczelni pomiędzy Rektorem dr. Pawłem Strózikiem a Dyrektorem PPO RAKON Dawidem Żebrakiem. Dzięki porozumieniu studenci i pracownicy uczelni zyskają możliwość uczestnictwa w stażach, praktykach zawodowych i warsztatach. Studenci będą mogli także uzyskać zatrudnienie w firmie PPO RAKON w trakcie realizacji studiów lub po ich zakończeniu.

Współpraca z biznesem

– Z dużym zadowoleniem rozpoczynamy współpracę z firmą PPO RAKON. To przedsiębiorstwo z wieloletnim doświadczeniem. Umowa jeszcze bardziej pomoże nam w upraktycznieniu procesu kształcenia. Ważna jest również możliwość kooperacji przy projektach, do których w przyszłości przystąpi uczelnia – informuje Rektor PWSZ dr Paweł Strózik.

 – Zadaniem współczesnego menedżera jest ciągłe doskonalenie i rozwój kompetencji. Przystępując do  współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu deklarujemy możliwość połączenia dwóch obszarów – nauki z praktyką, co przełoży się na utworzenie profilu kompetencyjnego absolwentów uczelni wyższej niezbędnego na współczesnym rynku pracy – wyjaśnia dyrektor PPO RAKON Dawid Żebrak

Podpisana umowa przyniesie korzyści uczelni oraz firmie PPO RAKON

Praktyczne studia – rozwój kierunków

Umowa zakłada również, iż wybrani studenci otrzymają możliwość odbycia stażu w przedsiębiorstwie na kierunkach związanych z profilem działalności PPO RAKON. PWSZ w Raciborzu zobowiązała się do uczestniczenia w projektach badawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwo w ramach zarządzania produkcją, na zasadach określonych w odrębnych umowach.

Szansa na rozwój

– Możliwość czynnego udziału w życiu firmy, w procesach produkcyjnych i organizacyjnych będzie dobrą lekcją dla studentów kierunków, takich jak zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka czy administracja. Jestem przekonany, że współpraca z firmą PPO RAKON przyniesie stażystom niezbędne zawodowe doświadczenie – tłumaczy Rektor PWSZ dr Paweł Strózik.

– Dla współczesnych przedsiębiorstw głównym celem jest wzrost produktywności w gospodarkach rozwiniętych, których fundamenty tworzone są na bazie wiedzy, edukacji oraz działalności badawczo-rozwojowej. Należy podkreślić, że innowacyjność jest kluczowym ogniwem w poprawie wydajności i wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w obecnych czasach intensywnych zmian technologicznych. PPO RAKON będąc świadomym tych działań podejmuje wiele wyzwań ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest nastawienie na współpracę z uczelniami poprzez praktyki zawodowe, staże, partycypację w programach nauczania, ale również wymianę dobrych praktyk związanych z zakresem działalności mających przełożenie na efektywne zarządzanie produkcją.

– podkreśla dyrektor PPO RAKON Dawid Żebrak.

Dyrektor PPO RAKON Dawid Żebrak i Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik

O firmie PPO RAKON

Przedsiębiorstwo RAKON jest nowoczesnym przywięziennym zakładem pracy o charakterze produkcyjnym, działającym od 1953 roku. Jest jednym z większych pracodawców w powiecie raciborskim realizującym z sukcesem program „Praca dla Więźniów”. Firma posiada nowoczesny park maszynowy, dzięki któremu produkuje wysokiej jakości odzież medyczną i odzież roboczą. Zgodnie z przyjętą strategią, w celu maksymalizacji możliwych do osiągniecia efektów, przedsiębiorstwo RAKON dąży do operacjonalizacji działalności mając na celu tworzenie odpowiednich struktur, procedur, zasad i dobrych praktyk.