Aktualności

Edukacja ArtystycznaInstytut ArchitekturyInstytut Kultury Fizycznej i ZdrowiaInstytut NeofilologiiInstytut Studiów EdukacyjnychInstytut Studiów SpołecznychInstytut Techniki

List Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka

List Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka

Rektorzy

uczelni nadzorowanych przez MEiN

kształcących na kierunkach medycznych

Szanowni Państwo Rektorzy,

mając na względzie powrót do realizacji kształcenia w formie stacjonarnej oraz zapewnienie bezpiecznych warunków kształcenia na terenie uczelni, uprzejmie informuję, iż szczepionka przeciwko COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu można powstrzymać epidemię. Wobec powyższego rekomenduję, o ile nie występują przeciwskazania zdrowotne, przystąpienie do programu szczepień wszystkim członkom wspólnot uczelni i innych podmiotów, w których realizowane jest kształcenia.
Apel ten kieruję w szczególności do osób w uczelniach oraz podmiotach leczniczych,
w których prowadzone jest kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodów medycznych.


            Jednocześnie zwracam uwagę, iż w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa szczepienia przeciwko COVID-19 mają charakter szczepień dobrowolnych. Brak jest podstawy prawnej uprawniającej do weryfikacji faktu zaszczepienia się, jak również zobowiązującej do okazania potwierdzenia zaszczepienia się. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie do czasu zmiany przepisów jest nieuprawnione.


            Biorąc po uwagę wskazane powyżej uwarunkowania, a także zgłaszane sygnały dotyczące problemów z realizacją praktycznych zajęć klinicznych w podmiotach leczniczych, należy podkreślić, iż zarówno uczelnia, jak również podmiot leczniczy nie może uzależniać udziału studentów w zajęciach od przedstawienia informacji o poddaniu się szczepieniu przeciwko COVID-19. Analogiczne zasady dotyczą pracowników uczelni czy podmiotów leczniczych, od których również nie można pobierać takich informacji.

            Ponadto należy wskazać, iż do momentu wejścia w życie ewentualnych zmian w przepisach dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 za nieuprawnione i sprzeczne z aktualnym stanem prawnym należy uznać odmawianie dostępu studentom do praktycznych zajęć klinicznych i praktyk zawodowych w podmiocie leczniczym, a tym samym traktowanie ich w sposób odmienny od personelu zatrudnionego w podmiocie leczniczym, w którym odbywają się zajęcia.

            Przekazując powyższe, apeluje do władz uczelni, jak również kierowników podmiotów leczniczych, o zwrócenie szczególnej uwagi na ten problem. Jednocześnie w trosce o całą społeczność akademicką, zachęcam do podejmowania aktywnej promocji szczepień przeciwko COVID-19 oraz wprowadzania rozwiązań ułatwiających proces szczepienia dla studentów, doktorantów, prowadzących zajęcia i pracowników administracyjnych.

     Z poważaniem

            Przemysław Czarnek