Aktualności

AktualnościBiblioteka

PWSZ w Raciborzu zacieśnia współpracę z miastem Racibórz

PWSZ w Raciborzu zacieśnia współpracę z miastem Racibórz

21 października Uczelnia podpisała nową umowę o współpracy z Raciborzem. Co dokument zmienia się w zasadach funkcjonowania między uczelnią a miastem?

Ponowne otwarcie na nowe czasy

Nieustanne zmiany wokół PWSZ i Miasta Racibórz wymuszają stosowne reakcje. Miasto jest obecnie na końcowym etapie formułowania strategii, a Uczelnia jest w niej obecna w sposób znaczący. Także u nas prace nad strategią dobiegają końca. Pochodną działań strategicznych są konkretne działania o charakterze operacyjnym, konkretne formy współpracy. Dlatego dotychczasowe porozumienie między Miastem a Uczelnią wymagało szerokiego uzupełnienia. Zarówno przed PWSZ jak i Raciborzem stoją szanse, ale i wyzwania, które będą łatwiejsze do realizacji/przezwyciężenia przy współpracy dwóch podmiotów.

Partnerstwo na wielu polach

Umowa przewiduje realizację projektów mających na celu podniesienie jakości edukacji, wspieranie działalności badawczej, realizację projektów oraz publikację ich wyników, zwiększenie dostępności programów szkoleniowych, promowanie wymiany międzynarodowej, popularyzację programów współpracy, a więc działania, które wpisują się w misję Uczelni.

Chcemy wspierać studentów w ich wejściu na rynek pracy, w umowie zapisano: „Miasto umożliwi pracownikom i studentom Uczelni uczestnictwo w stażach, praktykach zawodowych, warsztatach organizowanych regularnie lub jednorazowo, a także będzie oferować możliwości zatrudnienia w trakcie realizacji studiów lub po ich zakończeniu. Pracownicy Uczelni i studenci uczestniczący w takich programach muszą spełniać właściwe kryteria i poddać się wymogom proceduralnym w tym procesowi kwalifikacji prowadzonemu przez Uczelnię”.

„Uczelnia widoczna w mieście, miasto widoczne w uczelni”

Sformalizowaniu trwającej od lat współpracy towarzyszy przekazanie książkomatu – nowoczesnego sprzętu przyszłości. Dzięki współpracy z Władzami Raciborza i Radą Miasta zakupiono to wygodne urządzenie, przypominające zasadą działania „paczkomat”.

Urządzenie zostało zakupione z myślą o studentach i pracownikach Uczelni, którzy mogą odebrać lub zwrócić księgozbiór (także) poza godzinami pracy Biblioteki. Książkomat ułatwia odbiór książek, przyspiesza proces wypożyczenia oraz ma pomóc w przypadku ograniczania bezpośrednich kontaktów, co wydaje się dziś, w dobie pandemicznych obostrzeń niezmiernie istotne. Aby odebrać w bezpieczny sposób książkę z książkomatu należy złożyć zamówienie za pomocą katalogu on-line Integro, logując się poprzez konto biblioteczne i wybrać opcję odbioru w książkomacie. Po dostarczeniu książek przez bibliotekarza do książkomatu czytelnik otrzyma powiadomienie o czekającej na niego pozycji. Zaletą takiego wypożyczania jest dogodny czas na odbiór książek oraz ich… zwrot, który również odbywa się z pomocą maszyny.

„Współpraca z Miastem jest dla nas bardzo ważna. Uczelnia nie funkcjonuje w próżni, tylko w określonym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Otoczenie to z jednej strony legitymizuje działanie Uczelni, stwarzając przestrzeń do wykorzystania szans, a z drugiej strony jest stałym wyzwaniem poprzez swoją zmienność. Działając wspólnie, łatwiej dostrzec kierunki potencjalnych zmian i odpowiadać na ich dynamikę, a także zapobiegać prognozowanym ryzykom” – konstatuje rektor Strózik.

 – Warto podkreślić, że umowa łączy się z finiszującą strategią miasta. Współpraca między Raciborzem i Uczelnią, która jest dla nas istotnym elementem naszych zasobów. Warto oprzeć się na wspólnej wieloletniej historii, ponieważ Uczelnia jest mocno osadzona w miejskich realiach. Wielu absolwentów PWSZ w Raciborzu funkcjonuje z powodzeniem na lokalnym rynku pracy – powiedział Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy.

Dumni z Raciborza

Władze PWSZ w Raciborzu oraz miasta chcą jeszcze mocniej promować swoje wzajemne działania. Planowany jest wspólny udział w przedsięwzięciach naukowych i miejskich. Już wkrótce powstaną nowe inicjatywy, które będą angażować zarówno studentów, jak i mieszkańców.

W imieniu społeczności akademickiej JM Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik oraz Dyrektor Biblioteki PWSZ w Raciborzu mgr Piotr Mucha składają podziękowania Władzom oraz Radzie Miasta Racibórz za pomoc w zakupie książkomatu.