Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Społecznych

Nowy Doktor w Akademii

IMG_2059

Nowy Doktor w Akademii

25 maja 2023 r. Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, dr Paweł Strózik, uroczyście wręczył dr Aleksandrze Sobik list gratulacyjny z powodu uzyskania stopnia doktora nauk społecznych. W uroczystości uczestniczyli także prorektor do spraw studentów dr Beata Fedyn, prorektor do spraw organizacji dr inż. Tomasz Czyszpak i dyrektor Instytutu Studiów Społecznych, dr Dariusz Chojecki.

– Serdecznie gratuluję tego sukcesu! Cieszę się, że Akademia prężnie się rozwija także w obszarze zasobów kadrowych. Pani Aleksandra – jeszcze jako magister – dała się poznać jako dobry dydaktyk i osoba zaangażowana w pracę organizacyjną w Uczelni, wspierając konferencję przeprowadzoną wspólnie z Instytutem de Republica i Urzędem Miasta Racibórz – powiedział rektor, dr Paweł Strózik.

Dysertacja i uchwała Rady Wydziału

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne mgr Sobik nadano mocą uchwały Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 25 kwietnia 2023 r. Dysertacja na temat: „Ochrona praw rodziny w prawie administracyjnym” została napisana pod opieką naukową promotora – prof. dr hab. Lidii Zacharko, a promotorem pomocniczym była dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ. Pracę recenzowali: dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek oraz prof. UEK oraz dr hab. Stanisław Nitecki, prof. UO.

Pomoc i praca na rzecz osób pokrzywdzonych i ich rodzin, była inspiracją do zbadania aktualnego stanu ochrony praw rodziny i określeniu normatywnego systemu opartego na kompleksowej koncepcji ochrony rodziny będącej wspólnotą, wskazanej w przepisach prawa administracyjnego materialnego przy jednoczesnym uwzględnieniu jej funkcjonowania, określeniu zakresu i kompetencji poszczególnych organów administracyjnych.

Curriculum vitae

Aleksandra Sobik jest nauczycielem akademickim z dziewięcioletnim stażem, zdobyła wykształcenie na kilku kierunkach. Była koordynatorem pilotażowego programu Legia Akademicka, prowadzonego w ANS w Raciborzu – ochotniczego szkolenia wojskowego studentów. Porozumienie w sprawie tego prestiżowego szkolenia zawarto w dniu 21.08.2017 r. pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od lat bierze czynny udział w licznych konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, np.:

–  “FMOS 2023 RESEARCH CONFERENCE” w American Institute of Applied Sciences in Switzerland, temat wystąpienia:Quality of care in the Polish health care system”.

– Międzynarodowa Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa. Synergia Zagrożeń Wielowymiarowy Aspekt Terroryzmu IsoS’ 17”, temat wystąpienia:  „Dron – zabawka w ręku dziecka, śmiercionośne narzędzie w rękach terrorysty.”

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych, m.in.  „Kradzież jako czyn przepołowiony – w świetle ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 października 2018 r. (Dz. U. Z 2018 r. Poz. 2077). Analiza porównawcza”, opublikowanej w Humanistycznych Zeszytach Naukowych Praw Człowieka. Human Rights. Brała udział w wielu szkoleniach potwierdzonych certyfikatami. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność organizacyjną – (współ)tworzyła wiele konferencji naukowych, spotkań, eventów. Pracowała jako członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji „System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a synergia zagrożeń”, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydział Nauk o Bezpieczeństwie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu, działała jako członek Komitetu Organizacyjnego w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Synergia zagrożeń. Miejsce informacji w systemie bezpieczeństwa państwa IsoS ‘2018”, przeprowadzonej w kwietniu 2018 r., była członkiem Komitetu Organizacyjnego w Międzynarodowej Konferencji w dniach 26-27 kwietnia 2017 r., uczestniczyła także w Międzynarodowej Konferencji Naukowej  „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Synergia zagrożeń. Wielowymiarowy aspekt terroryzmu. ISoS ‘2017”.

Dr Sobik jest stypendystką o szerokich zainteresowaniach, w swojej działalności aktywnie udziela się w organizacjach pożytku publicznego, jak Fundacja TOGATUS PRO BONO, pasjonuje się m. in. administracją, prawem, podróżami, sztuką.