Aktualności

AktualnościInstytut Neofilologii

Liderzy polskich uczelni w University of Cambridge, UK

Liderzy polskich uczelni w University of Cambridge, UK

Liderzy polskich uczelni w University of Cambridge, UK

W dniach 11-17 czerwca bieżącego roku przedstawiciele kadry zarządzającej kilkunastu polskich uczelni wzięli udział w wizycie studyjnej w University of Cambridge, UK. Akademię Nauk Stosowanych w Raciborzu reprezentował dr Daniel Vogel – Dyrektor Instytutu Neofilologii, Pełnomocnik Rektora ds. wymiany międzynarodowej. Wizyta studyjna w Cambridge była częścią projektu UE „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uniwersytet w Cambridge, będący obecnie jedną z najbardziej znanych światowych uczelni, założony został w roku 1209 przez grupę uczonych z Oxfordu. Osiedlili się oni w Cambridge po tym, jak ich macierzysta uczelnia została zamknięta w odpowiedzi na powieszenie przez władze miasta dwóch studentów. W skład University of Cambridge wchodzi łącznie 31 kolegiów (Colleges), będących niezależnymi jednostkami dysponującymi własnymi majątkami, samodzielnie pozyskującymi fundusze oraz prowadzącymi nabór studentów na poszczególne kierunki studiów.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z funkcjonowaniem University of Cambridge, sposobami prowadzenia i komercjalizacji projektów badawczych, koncepcjami kształcenia uwzględniającymi kluczowe kompetencje przyszłości, oraz procesami internacjonalizacji studiów. Nadzór nad przebiegiem wizyty sprawowało kierownictwo University of Cambridge Enterprise, w szczególności dr Diarmund O’Brien, dr Alex Smeets oraz dr Jessica Ocampos.

Spotkaniom i warsztatom towarzyszyły liczne dyskusje umożliwiające wymianę poglądów i doświadczeń pomiędzy badaczami University of Cambridge oraz przedstawicielami czołowych polskich uczelni. Z punktu widzenia Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, szczególnie ciekawa jest współpraca University of Cambridge z mniejszymi podmiotami (biorąc pod uwagę potencjał ekonomiczny, nie liczbę studentów), których przykładem jest Anglia Ruskin University. Współpraca ta obejmuje między innymi realizację i komercjalizację projektów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, możliwych do przeprowadzenia również w polskich warunkach.

Podczas warsztatów omawiano między innymi pomysły i projekty edukacyjne w dobie post-tradycyjnej edukacji. Zwrócono szczególną uwagę na wyzwania związane z pojawieniem się na rynku narzędzi opartych na sztucznej inteligencji (AI), coraz częściej wykorzystywanych w procesie kształcenia i determinujących zawody przyszłości, omówiono też problematykę silniejszego powiązania uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zdaniem uczestników wizyty, część z omówionych modeli i rozwiązań może być z powodzeniem wprowadzona w polskich uczelniach.