Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Społecznych

II Seminarium czasopisma naukowego EUNOMIA –  „Współczesny samorząd a organizacje pozarządowe”  Bilans – perspektywy – dylematy

fot.Gabriela Habrom-Rokosz (101)

II Seminarium czasopisma naukowego EUNOMIA –  „Współczesny samorząd a organizacje pozarządowe”  Bilans – perspektywy – dylematy

27. października 2023 roku, w trakcie II Seminarium czasopisma naukowego EUNOMIA –  „Współczesny samorząd a organizacje pozarządowe”  Bilans – perspektywy – dylematy  przeprowadziliśmy pasjonującą wymianę poglądów rozpoczętą jeszcze w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, w której wzięło udział kilkudziesięciu naukowców z różnych ośrodków akademickich z całego kraju oraz przedstawiciele i działacze organizacji pozarządowych.

Przeprowadzono interdyscyplinarne dyskusje programowe i tematyczne dotyczące aktywności obywatelskiej na Ziemi Raciborskiej. Pracowano w trzech zespołach problemowych, specjalnie powołanych na tę okoliczność.  Pierwszy panel pt. Prawne i etyczne aspekty realizacji idei zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie obywatelskim, moderowali dr Joanna Stojer-Polańska i dr Grzegorz Chrószcz. Panel drugi pt. Aspekty socjologiczne – Społeczeństwo obywatelskie w działaniu a modyfikacja otoczenia społeczno-politycznego moderował dr Zbigniew Wieczorek. Natomiast panel trzeci pt. Architektura, urbanizacja i zarządzanie środowiskiem determinantami zrównoważonego rozwoju, moderował dr inż. arch. Jarosław Figaszewski.

Sesję plenarną moderowaną przez dr Henryka A. Kretka, otworzył  JM Rektor ANS w Raciborzu dr Paweł Strózik podkreślając aspekt istotności istnienia Akademii w Raciborzu. Zaś prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego w swoim wystąpieniu pt. Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład – znaczenie dla samorządu i społeczeństwa podkreślił rolę samorządu, wszak „to samorząd terytorialny jest największym w Polsce inwestorem, także dzięki wsparciu funduszy Unii Europejskiej”.

Zdaniem organizatorów zrealizowano podstawowy cel seminarium jakimi była wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy animatorami życia publicznego, zaangażowanymi w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, skupionymi w organizacjach pozarządowych z przedstawicielami świata nauki. W trakcie dyskusji podkreślono rolę współczesnego samorządu w relacjach z organizacjami pozarządowymi.

Organizatorzy zakładali dalszą integrację naukowców pochodzących z różnych środowisk naukowych z kraju i zagranicy, a także firm i organizacji skupionych wokół problematyki związanej z promocją idei społeczeństwa obywatelskiego i ten cel także został zrealizowany, a uczestnicy umówili sią na kolejne spotkanie (III Seminarium EUNOMII), które ma się odbyć 15 marca 2024 roku.

Dyskusje prowadzone podczas seminarium zostaną przelane na papier i część z nich zostanie opublikowana w kolejnym numerze czasopisma naukowego „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”.  

 Henryk A. Kretek

PS,

Organizatorami seminarium byli:  

Instytut Studiów Społecznych Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu,

Redakcja czasopisma „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych w Zabrzu

Kolejne ważne terminy:

  • 15.11.2023 – termin nadesłania referatu czy artykułu w formie elektronicznej i papierowej.
  • 30.12.2023 – termin zaakceptowania tekstów do druku, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów.
  • 15.03.2023III Seminarium EUNOMII pt. „Reminiscencje społeczeństwa obywatelskiego” z okazji wydania publikacji z artykułami i materiałami pokonferencyjnymi.