Aktualności

AktualnościInstytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Nowy Doktor w Akademii

elzbietakania

Nowy Doktor w Akademii

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, dr Paweł Strózik, uroczyście wręczył dr Elżbiecie Kani list gratulacyjny z powodu uzyskania stopnia doktora nauk o zdrowiu. W uroczystości uczestniczyli także prorektor do spraw studentów, dr Beata Fedyn, prorektor do spraw organizacji, dr inż. Tomasz Czyszpak i dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia, dr Andrzej Samołyk.

– Serdecznie gratuluję tego sukcesu! Cieszę się, że Akademia prężnie się rozwija także w obszarze zasobów kadrowych. Pani Elżbieta – jeszcze jako magister – dała się poznać jako kreatywny dydaktyk, a także osoba niezwykle zaangażowana w działania na rzecz rozwoju Uczelni – powiedział rektor, dr Paweł Strózik.

Dysertacja i uchwała Rady Wydziału

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Kania nadano mocą Uchwały nr 116/2023 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2023 r. Dysertacja na temat: „Jakość życia pacjentów z nowotworem jelita grubego operowanych metodą klasyczną i laparoskopową” została napisana pod opieką naukową promotora – prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc. Uzyskano pozytywną opinię trzech recenzentów, w składzie: prof. dr hab. n med. Marek Kawecki, dr hab. n. med. Radzisław Trzciński oraz dr hab. n med. Wojciech Makarewicz.

Pani dr Elżbieta Kania od lat fascynuje się nowinkami w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej, starając się stworzyć model kompleksowej opieki nad pacjentami po operacji. Wierząc w istotność dbałości o dobrostan biopsychospołeczny pacjenta i znaczenie zindywidualizowania opieki na proces rekonwalescencji po zabiegu chirurgicznym, podjęła się wyzwania skontrolowania okresu okołooperacyjnego pacjentów.

Curriculum vitae

Swoją przygodę z medycyną rozpoczęła na studiach ratownictwa medycznego w 2009 roku. Po pierwszym roku studiów rozpoczęła równocześnie kolejne studia na kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Czynnie uczestniczyła w życiu i rozwoju naukowym biorąc udział w Kole Naukowym przy Pracowni Ratownictwa Medycznego. Już na studiach otrzymała pierwsze miejsce za udział w projekcie międzyuczelnianym „Dziecko może uratować życie”. Po zakończonych studiach odnalazła swoje miejsce na bloku operacyjnym pracując jako instrumentariuszka. Każdorazowo podkreśla, że traktuje pracę jako hobby. W 2018 rozpoczęła studia Doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych.

Ukończyła specjalizację pielęgniarstwo operacyjne. Aktualnie oczekuje na egzamin państwowy z kolejnej już specjalizacji pielęgniarstwo anestezjologiczne, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w placówkach ochrony zdrowia. Ma na swoim koncie ogrom ukończonych kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających. 

W Akademii Nauk Stosowanych pracuje od momentu utworzenia studiów na kierunku pielęgniarstwo tj. od 2017 roku. Od trzech lat pełni funkcję koordynatora zajęć praktycznych na kierunku pielęgniarstwo, natomiast od dwóch lat pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia.

Może pochwalić się udziałem w zespole przygotowującym wniosek o otwarcie kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia. Jest współautorem Programu Rozwojowego na kierunku Pielęgniarstwo tworzonego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Brała aktywny udział w tworzeniu i uruchomieniu Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Za swój czynny udział w rozwoju raciborskiej uczelni została dwukrotnie oznaczona nagrodami Rektora Uczelni.

Jest pełnoprawnym instruktorem nauczania metodą Symulacji Medycznej. Została oczarowana możliwościami pracy w Centrum Symulacji – obecnie jej zainteresowania naukowe i medyczne są skupione na wykorzystaniu metod symulacji w kształceniu studentów kierunków medycznych.

Jest promotorem prac licencjackich na kierunku pielęgniarstwo oraz opiekunem koła naukowego. Motywuje studentów do rozwoju i udziału w konferencjach. Czego efektem są liczne nagrody otrzymane przez studentów pielęgniarstwa ANS w Raciborzu. Jest Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Bierze czynny udział w konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Może pochwalić się udziałem w konferencji organizowanej wraz z Texas State University czy Udziałem w Międzynarodowej Konferencji w Trenczyńskich Cieplicach. Na swoim koncie ma 11 wystąpień czynnych na konferencjach, kilkukrotnie mała także przyjemność pełnienia funkcji moderatora sesji. Jest współautorem 7 publikacji oraz słownika medycznego. Jest związana naukowo z Uczelnią w Trnawie, gdzie aktualnie prowadzi pracę nad wydaniem dwóch monografii o zasięgu międzynarodowym dotyczącą scharakteryzowania zakresu opieki onkologicznej oraz jakością życia pacjentów z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.

Mocno zaangażowana w rozwój pielęgniarstwa i wzmocnienie motywacji studentów do stałego dokształcania się. Organizator i współorganizator szkoleń, spotkań, sympozjum o tematyce pielęgniarskiej.