Aktualności

AktualnościInstytut Neofilologii

I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Język, kultura i literatura na pograniczu polsko-czesko-słowackim”

9025831d-cd95-4b63-b504-b98ac3cb5e97

I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Język, kultura i literatura na pograniczu polsko-czesko-słowackim”

9 kwietnia, w murach Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, w Instytucie Neofilologii, odbyła się  I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Język, kultura i literatura na pograniczu polsko-czesko-słowackim.

Temat konferencji poświęcony został językowi, kulturze i literaturze na pograniczu polsko-czesko-słowackim. Wzięli w niej udział młodzi badacze: studenci trzeciego roku filologii – języka czeskiego z Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, studenci polonistyki z Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu oraz studenci reprezentujący Uniwersytet Preszowski w Prešowie na Słowacji. Prelegenci wygłosili swoje referaty (w języku polskim i czeskim), wykorzystując wiedzę zdobytą nie tylko w trakcie studiów, ale także podczas pobytów studyjno-naukowych w Czechach i Polsce, jak również w czasie pracy w kole naukowym. Wszystkie prezentowane artykuły stanowiły punkt wyjścia podjętych przez nich badań. Życzymy im dalszych tak udanych wystąpień.

Studenci z Czech i Słowacji przyjechali do Raciborza w ramach programu Blended Intensive Programme (BIP), którego celem było nakreślenie problematyki transgraniczności, specyfiki styku kulturowego i językowego na pograniczu polsko-czesko-słowackim oraz wykorzystanie umiejętności językowych w praktyce. Mieszane programy BIP, to krótkie, intensywne programy, w ramach których wykorzystuje się innowacyjne metody uczenia się i nauczania, w tym współpracę online.

W ciągu tygodniowego pobytu studentów zostaną zdefiniowane pojęcia pogranicze, transgraniczność. Zostanie także omówiona specyfika regionów pogranicznych, wymiana językowa i kulturowa w kontekście transgranicznym oraz współpraca transgraniczna i jej aspekty językowe i międzykulturowe.

Studenci nabędą także podstawową wiedzę z zakresu realioznawstwa czeskiego/polskiego/słowackiego obszaru językowego ze szczególnym uwzględnieniem historii oraz kultury, rozumianej jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa obejmującego wiedzę, architekturę, sztukę, prawa i obyczaje, religię oraz media.

fot. Jakub Kwiatkowski FOTON