Aktualności

AktualnościInstytut ArchitekturyInstytut Kultury Fizycznej i ZdrowiaInstytut NeofilologiiInstytut Studiów EdukacyjnychInstytut Studiów SpołecznychInstytut Techniki

DR PAWEŁ STRÓZIK PONOWNIE WYBRANY REKTOREM AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W RACIBORZU

paweł-strózik na stronę www

DR PAWEŁ STRÓZIK PONOWNIE WYBRANY REKTOREM AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W RACIBORZU

Kolegium Elektorów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu w wyniku przeprowadzonego w dniu
8 kwietnia 2024  głosowania wybrało dr Pawła Strózika, prof. Uczelni, na stanowisko Rektora Uczelni na kadencję 2024-2028.

Zgłoszenie kandydata do wyborów na stanowisko Rektora zostało dokonane przez Radę Uczelni jak i przez Senat Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. W głosowaniu wzięli udział członkowie Kolegium Elektorów, reprezentujący nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów ANS.

dr Paweł Strózik, prof. Uczelni
Rektor na kadencję 2024-2028

Paweł Strózik ur. 1.06.1970 r. w Wieluniu  – absolwent filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta programu TEMPUS w University of Sheffield (Wielka Brytania) oraz Justus-Liebig-Universität w Gießen (Republika Federalna Niemiec). Nauczyciel dyplomowany, egzaminator i ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. W latach 2005-2015 wicedyrektor Instytutu Neofilologii w PWSZ w Raciborzu, w latach 2015-2019 prorektor do spraw dydaktyki i studentów. Współautor wniosku o utworzenie kierunku studiów „filologia”, „pielęgniarstwo”, „zarządzanie i inżyniera produkcji”. Pracę doktorską pod tytułem „Drogi i bezdroża niemieckiej literatury emigracyjnej na podstawie życia i twórczości Klausa i Eryki Mann” obronił w 2007 r. w Uniwersytecie Wrocławskim. Autor ponad 50 tekstów naukowych z dziedziny nauk humanistycznych (literaturoznawstwo, przekładoznawstwo) i społecznych (nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki socjologiczne) publikowanych w czasopismach naukowych o ogólnopolskim zasięgu wydawanych przez Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski, Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych w Łodzi, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach czy Akademię Nauk Stosowanych w Raciborzu. Autor dwóch monografii naukowych. Członek i uczestnik towarzystw naukowych: Towarzystwa Henryka Manna w Lubece oraz Rady Naukowej przy Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im Josepha von Eichendorffa w Łubowicach. Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Studia Filologiczne”, Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”, wpisanego w roku 2023 do nowego wykazu czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki i objętego punktacją Ministerstwa. 

Ukończył międzynarodowo akredytowane szkolenia w zakresie zarządzania projektami i zdobył certyfikaty „PRINCE2® Foundation” i „PRINCE2® Practitioner”, a także certyfikat ukończenia warsztatów w zakresie LEAN Management. W 2020 r. ukończył studia w ramach programu: „Master of Business Administration – Zarządzanie w biznesie międzynarodowym”, realizowanego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu/ Franklin University (USA). Tłumacz przysięgły języka niemieckiego. W Instytucie Neofilologii prowadzi przedmioty związane z  translatoryką i teorią tłumaczenia, a także międzykulturowością i sztuką prowadzenia negocjacji. Od 2020 r. rektor PWSZ, od 1.10.2022 r. Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.

Aktywnie prowadzi działalność popularyzującą naukę: organizuje wykłady otwarte, konferencje naukowe i dydaktyczne, stale zdobywając doświadczenia i wiedzę. W swoim działaniu kieruje się uczciwością, prawdomównością, budowaniem relacji na zaufaniu i szacunku wobec drugiego człowieka.